Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Rettskilde

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 101
 

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Norge, Forvaltning
Beskrivelse: Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Samediggi (Sametinget)
Publisert av: Sámediggi – Sametinget
Emner: Norge, Offentlige organer, Samerett, Forvaltning
Beskrivelse: Hjememsiden til Sametinget.
Språk: Norsk, Samisk

  Rikslønnsnemnda
Publisert av: Regjeringen
Emner: Annen praksis, Norge, Forvaltning, Tvisteløsning, Offentlige organer, Arbeidsrett
Beskrivelse: Kort informasjon om Rikslønnsnemndas oppgaver og medlemmer med lenker til Rikslønnsnemndas kjennelser. Underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.
Språk: Norsk

  Delegeringer
Publisert av: Lovdata
Emner: Delegeringer, Forvaltning, Norge, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Delegeringer/ikrafttredelser er forvaltningsvedtak foretatt med hjemmel i lov som fastsetter henholdsvis ansvarlig forvaltningsorgan og ikrafttredelsedato for vedtatte regelverk.
Om utgiver: Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon. http://lovdata.no/info/fakta.html
Språk: Norsk

  Post- og teletilsynet (PT)
Publisert av: Post- og Teletilsynet
Emner: Forvaltning, Telekommunikasjonsrett, Post, Offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Etat med ansvar for å regulere og overvåke post- og telekommunikasjonssektoren i Norge.
Språk: Norsk, Engelsk

  Cour des Comptes
Publisert av: Cour de comptes
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Revisjon, Frankrike
Beskrivelse: Frankrikes riksrevisjon.
Språk: Fransk

  Medietilsynet
Publisert av: Medietilsynet
Emner: Rapporter, Klageorganer, Forvaltning, Offentlige organer, Lover, Litteratur, Medierett, Norge
Beskrivelse: Medietilsynet fører tilsyn med det omfattende området vi til daglig kaller media. Oppgavene omfatter for eksempel bevisstgjøring om barns bruk av Internett og dataspill, regler for radio- og tv-sendinger, og aldersgrensesetting for kinofilm og videogramregistrering. Tilsynet håndterer også tilskuddsordninger, og fører dessuten tilsyn med markeds- og eierforhold i dagspresse og kringkasting. Noe lenker til relevant lovgivning under de ulike temaene.
Språk: Samisk, Norsk

  gov.ie
Publisert av: Government of Ireland
Emner: Forvaltning, Irland, Forvaltningsrett, Offentlige organer
Beskrivelse: Offentlig informasjon fra Irland
Språk: Engelsk

  Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Publisert av: Schweizerischen Eidgenossenschaft
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Sveits, Oversatte lover, Annen praksis
Beskrivelse: Offentlig informasjon fra regjering, forbundskansler og underlagte føderale organer i Sveits, med lenker til myndighetene i kantonene. Tekst på tysk, fransk og italiensk. Utvalgt stoff på retoromansk og engelsk.
Språk: Italiensk, Engelsk, Fransk, Tysk

  Parlamentsspiegel
Publisert av: Landtags NRW
Emner: Fagområder generelt, Forvaltning, Forarbeider, Uttalelser, Lover, Offentlige organer, Juridiske lenkesamlinger, Tyskland
Beskrivelse: Integrert juridisk informasjonssystem for de tyske delstatene (Länder). For oppdatert informasjon fra delstatene, klikk "Links zu den Parlamentsdokumentationen".
Språk: Tysk

  Russian Federation administrative bodies
Publisert av: Gov.ru
Emner: Forvaltning, Parlamenter, Offentlige organer, Regjeringer, Russland
Beskrivelse: Inngangsportal til russiske statlige institusjoner, departementer m.v.
Det meste på russisk, noe på engelsk.
Språk: Russisk, Engelsk

  Skatteministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Offentlige organer, Skatterett, Danmark, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Skatteministeriet er den sentrale skattemyndigheten i Danmark. Informasjon om lover, lovforslag og annet.
Språk: Dansk

  Utlendingsnemnda
Publisert av: Utlendingsnemnda - UNE
Emner: Annen praksis, Offentlige organer, Forvaltning, Norge, Rapporter, Utlendingsrett
Beskrivelse: UNE er et politisk uavhengig forvaltningsorgan underlagt Justis og beredskapsdepartementet.

De behandler klager på Utlendingsdirektoratets vedtak etter reglene i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Inneholder bl.a. en anonymisert praksisbase hvor man kan kan søke i sammendrag.

Informasjon om UNE på en rekke andre språk

Språk: Norsk

  Erstatningsnævnet
Publisert av: Erstatningsnævnet
Emner: Voldsofre, Offentlige organer, Erstatningsrett, Danmark, Forvaltning, Lover
Beskrivelse: Erstatningsnævnet og dets sekretariat sørger for behandling av søknader om erstatning i henhold til offererstatningsloven i Danmark.
Språk: Dansk

  Beskæftigelsesministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Forvaltning, Forarbeider, Arbeidsrett, Danmark, Offentlige organer, Lover, Arbeidsmiljø
Beskrivelse: Det danske arbeidsdepartementet. Siden innholder lenker til lover, lovforslag m.m. innenfor arbeidsrett.
Språk: Engelsk, Dansk

  Barnombudsmannen
Publisert av: Barnombudsmannen
Emner: Forvaltning, Barnerett, Sverige, Offentlige organer
Beskrivelse: Barneombudet i Sverige. Endel informasjon på andre språk. Lenker til barnekonvensjonen på en rekke språk, samt andre lenker.
Språk: Svensk

  Bundesministerium der Finanzen (BMF)
Publisert av: Die Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen
Emner: Skatterett, Tyskland, Offentlige organer, Rundskriv, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Det tyske finansdepartmentet. Med bl.a.BMF-Schreiben, rundskriv fra finansdepartementet til skattemyndighetene. Under "glossar" ligger forklaringer til en rekke skatterelaterte begrep.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk

  United States Department of Justice
Publisert av: U.S. Government
Emner: Forvaltning, USA, Fagområder generelt, Offentlige organer
Beskrivelse: Justisdepartementet i USA.
Språk: Engelsk, Spansk

  Bundeskartellamt
Emner: Konkurranserett, Offentlige organer, Forvaltning, Tyskland, Annen praksis
Beskrivelse: Konkurransetilsynet i Tyskland. Noen sammendrag av avgjørelser på engelsk.
Språk: Tysk, Engelsk

  Fürstentum Liechtenstein
Publisert av: Regierung des Fürstentums Liechtenstein
Emner: Liechtenstein, Forvaltning, Offentlige organer, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Nettsted med offentlig informasjon og lenker til offentlige tjenester.
Språk: Tysk, Engelsk

  Landinfo
Publisert av: Landinfo
Emner: Rapporter, Flyktningerett, Menneskerettigheter, Andre dokumenter, Norge, Utlendingsrett, Forvaltning
Beskrivelse: Landinfo er en del av utlendingsforvaltningen og administrativt underlagt UDI med hovedfokus på menneskerettighets-situasjonen i land Norge mottar flyktninger og asylsøkere fra. Lenker til nettbaserte kilder Landinfo selv ofte konsulterer.
Språk: Norsk

  United States Department of the Treasury
Publisert av: U.S. Government
Emner: Forvaltning, Fagområder generelt, USA, Offentlige organer, Skatterett
Beskrivelse: Det Amerikanske skattedepartementet. Informasjon, introduksjon og nyheter om det amerikanske skattesystemet. Veiledninger og andre dokumenter. Bl.a. om økonomisk kriminalitet.
Språk: Engelsk, Spansk

  IT- og telestyrelsen
Publisert av: IT- og Telestyrelsen
Emner: Lover, Forvaltning, Telekommunikasjonsrett, Statistikk, Forarbeider, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Danmark, Litteratur, Offentlige organer, Rettsinformatikk
Beskrivelse: En del av Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i Danmark. Lenker til lover og regler innen it- og teleområdet, samt til diverse publikasjoner i fulltekst.
Språk: Dansk, Engelsk

  Bioteknologinemnda
Publisert av: Bioteknologinemnda
Emner: Etikk, Norge, Uttalelser, Offentlige organer, Litteratur i fulltekst, Rapporter, Bioteknologi, Forvaltning
Beskrivelse: Frittstående og rådgivende instans oppnevnt av Regjeringen, hjemlet i bioteknologiloven og genteknologiloven. Lover, uttalelser og publikasjoner.
Språk: Norsk

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Barnerett, Norge, Diskriminering, Offentlige organer, Likestilling
Beskrivelse: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, integrering av innvandrere, likestilling, antidiskriminering og forbrukerpolitikk.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Justitieministeriet - Oikeusministeriö
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Emner: Fagområder generelt, Offentlige organer, Forvaltning, Finland
Beskrivelse: Hjemmesiden til justisdepartementet i Finland.
Språk: Finsk, Svensk, Engelsk

  Miljøstyrelsen
Publisert av: Miljøstyrelsen
Emner: Offentlige organer, Danmark, Miljørett, Forvaltning
Beskrivelse: Administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse. Underlagt Miljøministeriet i Danmark.
Språk: Engelsk, Dansk

  Oljedirektoratet (OD)
Publisert av: Oljedirektoratet
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Standarder, Forvaltning, Offentlige organer, Norge, Lover, Petroleumsrett
Beskrivelse: Direktoratet fører tilsyn med petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og på Svalbard, rådgir Olje- og energidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, og gir veiledning og informasjon overfor aktørene i petroleumsvirksomheten og offentligheten.
Språk: Engelsk, Norsk

  Home Office
Publisert av: Government Digital Service
Emner: Forvaltning, Storbritannia, Offentlige organer
Beskrivelse: Innenriksdepartementet i Storbritannia.
Språk: Engelsk

  Konkurrensverket  beslut och diarium
Publisert av: Konkurrensverket
Emner: Registre, Annen praksis, Konkurranserett, Forvaltning, Sverige
Beskrivelse: Database for det svenske Konkurrensverkets avgjørelser i fulltekst og registre
Språk: Svensk

  Canada site
Publisert av: Government of Canada
Emner: Canada, Offentlige organer, Forvaltningsrett, Forvaltning, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Offentlig informasjon fra Canadas regjering: statsministeren, departementene, statsetater, publikasjoner. Lenker til provinser og territorier.
Språk: Engelsk, Fransk

  Olje- og energidepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Energirett, Offentlige organer, Petroleumsrett, Forvaltning, Norge
Beskrivelse: Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Språk: Samisk, Norsk, Engelsk

  Den norske tannlegeforenings klagenemnder
Publisert av: Den norske tannlegeforening
Emner: Forvaltning, Klageorganer, Norge, Helserett
Beskrivelse: Oversikt over Tannlegeforeningens klagenemnder.
Språk: Norsk

  Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Publisert av: Det kriminalitetsforebyggende råd
Emner: Norge, Offentlige organer, Forvaltning, Kriminologi
Beskrivelse: Kråd er regjeringens spesialorgan for forebygging av kriminalitet og oppnevnes i statsråd for tre år av gangen. Administrativt er rådet knyttet til Justis- og politidepartementet, men det er faglig uavhengig.
Språk: Norsk

  Mattilsynet
Publisert av: Mattilsynet
Emner: Forvaltning, Dyrevern, Norge, Offentlige organer, Miljørett, Landbruksrett
Beskrivelse: Nettstedet til Mattilsynet, statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler.
Språk: Norsk

  Statsbygg
Publisert av: Statsbygg
Emner: Entrepriserett, Byggerett, Offentlige organer, Norge, Forvaltning
Beskrivelse: Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Nettstedet inneholder informasjon om arbeidet og et utvalg av Statsbyggs kontraktsdokumenter til nedlasting under Publikasjoner.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Justitsministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Rapporter, Offentlige organer, Lover, Forskningspublikasjoner, Danmark, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Justisdepartementet i Danmark. Forskningsrapporter, andre utredninger, lover m.m.
Språk: Dansk

  Her Majesty's Court Service
Publisert av: Her Majesty's Courts and Tribunals Service
Emner: Forvaltning, England, Wales, Offentlige organer, Domstoler
Beskrivelse: Offisiell informasjon om domstolsvesenet i Wales og England.
Språk: Engelsk

  Norsk pasientskadeerstatning - NPE
Publisert av: Norsk pasientskadeerstatning
Emner: Erstatningsrett, Offentlige organer, Norge, Pasienter, Forvaltning
Beskrivelse: Behandler krav om erstatning fra pasienter som mener seg påført skade i det offentlige helsevesenet. Informasjon, regelverk og eksempler på praksis.
Språk: Norsk

  Det Administrative Bibliotek
Publisert av: Det Administrative Bibliotek
Emner: Danmark, Forvaltning, Rettskilder, Fagområder generelt
Beskrivelse: Statlige publikasjoner, som Betænkninger i fulltekst.
Språk: Dansk

  Helsetilsynet
Publisert av: Helsetilsynet
Emner: Klageorganer, Helserett, Sosialrett, Forvaltning, Barnerett, Offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Har det overordnete tilsyn med all helsetjeneste i Norge, og ivaretar forvaltningsoppgaver knyttet til utøvelse av tilsynet.
Språk: Norsk

  Direktoratet for kriminalforsorgen (Danmark)
Publisert av: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Emner: Rettsvesen, Kriminalomsorg, Forvaltning, Offentlige organer, Danmark, Fagområder generelt
Beskrivelse: Kriminalomsorgen i Danmark.
Språk: Dansk

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Publisert av: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Emner: Konkurranserett, Offentlige organer, Offentlige anskaffelser, Forvaltning, Forbrukerrett, Rettskilder generelt, Danmark
Beskrivelse: Etat under Økonomi- og Erhvervsministeriet i Danmark. Lover og forskrifter, rapporter i fulltekst om konkurranse, energi, anbud, statsstøtte. Avgjørelser i fulltekst 1998-. Nyhetsbrevet KonkurrenceNyt 1996-.
Språk: Dansk

  Forbrukerombudet
Publisert av: Forbrukerombudet
Emner: Lover, Offentlige organer, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forvaltning, Annen praksis, Rettspraksis, Norge, Standarder, Forbrukerrett
Beskrivelse: Forbrukerombudet, et forvaltningsorgan som bl.a. skal medvirke til å beskytte forbrukerne mot urimelig markedsføring, presenterer her sin virksomhet samt aktuelle lover og forskrifter. Noe på engelsk.
Språk: Norsk

  Justitiedepartementet
Publisert av: Regeringskansliet
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Forvaltning, Sverige
Beskrivelse: Justisdepartementet i Sverige.
Språk: Svensk, Engelsk

  Den norske kirke
Publisert av: Den norske kirke
Emner: Kirkerett, Norge, Forarbeider, Lover, Kirker, Offentlige organer, Rundskriv, Forvaltning, Statutter, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Her presenteres nyheter og aktuelle saker fra kirkens sentrale organer. Nettsiden inneholder også vedtekter og uttalelser, troslære, kirkens historie, statistikk og opplysninger om kirkens organisasjon. Under overskriften "Kirken fra A til Å" er det en lenke til et leksikon.
Språk: Norsk, Engelsk

  Department of justice
Publisert av: Government of Canada
Emner: Forvaltning, Canada
Beskrivelse:
Språk: Fransk, Engelsk

  Sametinget
Publisert av: Sámediggi – Sametinget - Sverige
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Samerett, Sverige
Beskrivelse:
Språk: Svensk

  Portal da Justiça
Publisert av: Governo da República Portuguesa
Emner: Fagområder generelt, Portugal, Offentlige organer, Forvaltning
Beskrivelse: Webside fra Ministério da Justiça, justisdepartementet i Portugal.
Om utgiver: Den portugisiske regjeringen
Språk: Portugisisk

  BRÅ
Publisert av: Brottsförebyggande rådet
Emner: Forvaltning, Kriminologi, Rettsvesen, Offentlige organer, Statistikk, Sverige, Kriminalomsorg
Beskrivelse: Brå er ett sentrum for forsknings- og utviklingsvirksomhet innenfor rettsvesen. Er ansvarlig for den offisielle kriminalstatistikken i Sverige. Brå skal bidra til kunnskapsutvikling på det krimanlpolitiske området samt fremme arbeidet med kriminalprevansjon.
Språk: Engelsk, Svensk

  United States Copyright Office
Publisert av: Library of Congress
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, USA, Immaterialrett
Beskrivelse: Offisiell side fra USAs føderale organ for arbeid med og utvikling av opphavsretten. Organisert som en avdeling av Library of Congress Lenker til publikasjoner, lovgivning, nyheter m.m.
Språk: Engelsk

  Miljødirektoratet
Publisert av: Klima- og forurensningsdirektoratet
Emner: Norge, Rettskilder generelt, Forvaltning, Offentlige organer, Forurensning, Miljørett
Beskrivelse: Miljødirektoratet er fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).
Sidene inneholder publikasjoner i fulltekst, lover, forskrifter, direktiv, oversikt over farlige produkter m.m.
Språk: Norsk, Engelsk

  Kontoret for voldsoffererstatning
Publisert av: Kontoret for voldsoffererstatning
Emner: Forvaltning, Offentlige organer, Voldsofre, Erstatningsrett, Norge
Beskrivelse: Statlig forvaltningsorgan som behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling. Direktorat direkte underlagt Justisdepartementet.
Språk: Norsk

  Datatilsynet (Danmark)
Publisert av: Datatilsynet (Danmark)
Emner: Danmark, Offentlige organer, Personvern, Forvaltning
Beskrivelse: Danmarks forvaltningsorgan for saker som angår personopplysninger. Lovgivning og andre dokumenter i fulltekst.
Språk: Dansk, Engelsk

  Nærings- og fiskeridepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Fiskerirett, Norge, Offentlige organer, Næringsrett, Handelsrett
Beskrivelse: Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.
Språk: Engelsk, Samisk, Norsk

  Department of Trade & Industry - Oil & Gas Directorate
Publisert av: Government Digital Service
Emner: Forvaltningsrett, Offentlige organer, Petroleumsrett, Storbritannia, Forvaltning
Beskrivelse: Direktorat for olje- og gassproduksjon, Storbritannia.
Språk: Engelsk

  Overheid.nl
Publisert av: Rijksoverheid
Emner: Forvaltningsrett, Forvaltning, Nederland, Juridiske lenkesamlinger, Offentlige organer
Beskrivelse: Offentlig informasjon, lenker til sentrale og lokale myndigheter i Nederland.
Om utgiver: Regjeringen i Nederland
Språk: Nederlandsk, Engelsk

  Energimyndigheten
Publisert av: Energimyndigheten
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Sverige, Energirett
Beskrivelse: Statens energimyndighet er den sentrale forvaltningsmyndighet i Sverige for spørsmål om anvendelse og tilførsel av energi. Beskrivelser om Energimyndigheten på en rekke språk.
Språk: Svensk

  Juridat
Publisert av: Service Public Fédéral Belge
Emner: Fagområder generelt, Belgia, Forvaltning, Rettsvesen
Beskrivelse: Offentlig portal for belgisk rettsvesen. Databaser for rettspraksis, lover og forskrifter. Lenker til belgiske domstoler.
Språk: Nederlandsk, Fransk

  Ministère de la Justice
Publisert av: Ministère de la Justice et des Libertés
Emner: Offentlige organer, Frankrike, Fagområder generelt, Forvaltning
Beskrivelse: Det franske justisdepartementet. Informasjon om rettsvesenet, adresser, rapporter, skjemaer, juridisk ordliste, kriminalstatistikk.
Språk: Fransk

  Datatilsynet
Publisert av: Datatilsynet (Norge)
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Norge, Personvern
Beskrivelse: Forvaltningsorgan for saker som angår personopplysningsloven.
Språk: Engelsk, Norsk

  Utlendingsdirektoratet (UDI)
Publisert av: Utlendingsdirektoratet
Emner: Norge, Statsforfatningsrett, Forvaltning, Offentlige organer, Utlendingsrett
Beskrivelse: Oversikt over lover og regler som gjelder asyl, oppholdtillatelse, statsborgerskap og visum, statistikk, tilskuddsordninger med mer.
Om utgiver: UDI
Språk: Polsk, Fransk, Engelsk, Tysk, Norsk, Spansk

  Patentstyret
Publisert av: Patentstyret
Emner: Tolkningsuttalelser, Immaterialrett, Lover, Forvaltning, Norge, Offentlige organer, Forarbeider, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Hjemmesiden til Patentstyret. Lenker til norske lover og forskrifter angående patent, varemerke og design. Enkelte lover finnes også i engelsk oversettelse.
Språk: Norsk

  Service-Public
Publisert av: Direktoratet for Juridisk og administrativ informasjon
Emner: Forvaltningsrett, Offentlige organer, Forvaltning, Frankrike
Beskrivelse: Veiviser til fransk forvaltning. Informasjon også på engelsk og tysk,
Språk: Fransk

  Statens bygningstekniske etat
Publisert av: Direktoratet for byggkvalitet
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forvaltning, Norge, Rundskriv, Fast eiendom, Plan- og bygningsrett, Lover, Offentlige organer
Beskrivelse: Den sentrale myndighet for byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.
Språk: Norsk

  Landesverwaltung Fürstenum Liechtenstein
Publisert av: Liechtensteinische Landesverwaltung
Emner: Fagområder generelt, Forvaltning, Liechtenstein, Offentlige organer
Beskrivelse: Hjemmesiden til forvaltningen i Liechtenstein.
Språk: Tysk

  Domstolsstyrelsen
Publisert av: Regeringen, Danmarks domstole
Emner: Danmark, Offentlige organer, Fagområder generelt, Domstoler, Forvaltning
Beskrivelse: Den danske Domstolsstyrelsen har som oppgave å administrere og utvikle Danmarks Domstole. Noe informasjon på engelsk, fransk og arabisk.
Språk: Dansk

  aland.ax -det offentliga Åland
Publisert av: Ålands landskapsregering
Emner: Forvaltning, Juridiske lenkesamlinger, Åland, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Offentlig informasjon på Åland. Adresser og lenker til myndigheter og statlige organer. Emneinndelt.
Språk: Svensk

  Patientombuddet
Publisert av: Patientombuddet
Emner: Danmark, Offentlige organer, Lover, Helserett, Erstatningsrett, Pasienter, Klageorganer, Forvaltning
Beskrivelse: Dansk klageorgan i forhold til den faglige behandlingen i helsevesenet, klager på brudd på pasientrettigheter og klager om Patientforsikringens avgjørelser om erstatning. Lenker til relevante lover. Danmarks ankeinstans for Pasientforsikringen, som behandler søknader om erstatning for pasienter som er påført en skade i forbindelse med behandling i sykehus.
Språk: Dansk

  Folketingets Ombudsmand
Publisert av: Folketingets Ombudsmand
Emner: Danmark, Uttalelser, Offentlige organer, Annen praksis, Forvaltningsrett, Litteratur i fulltekst, Forvaltning
Beskrivelse: Folketingets Ombudsmand i Danmark skal kontrollere statlige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder.
Språk: Tysk, Dansk, Russisk, Engelsk, Spansk, Fransk

  norge.no
Publisert av: Direktoratet for forvaltning og IKT
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Norge, Offentlige organer, Forvaltningsrett, Forvaltning
Beskrivelse: Veiviser til offentlig informasjon og offentlige tjenester. Samfunnsinformasjon, adresser, lenker, offentlige skjemaer. Søkefunksjon.
Om utgiver: Difi
Språk: Norsk, Engelsk, Samisk

  Socialstyrelsen
Publisert av: Socialstyrelsen
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Helserett, Offentlige organer, Forvaltning, Sverige, Lover, Sosialrett
Beskrivelse: Ivaretar tilsyn og oppfølging av helse- og sosialsektoren i Sverige. Inneholder bl.a. regelverk og publikasjoner i fulltekst. Søkbar database.
Språk: Svensk, Engelsk

  Konkursrådet
Publisert av: Konkursrådet
Emner: Offentlige organer, Skjemaer og formularer, Norge, Uttalelser, Konkursrett, Forvaltning, Rundskriv, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Konkursrådet er et veiledende og rådgivende organ tilknyttet Justis- og beredskapsdepartementet.

Det kan blant annet avgi uttalelser om prinsipielle spørsmål som vedrører bobehandling.

Disse finnes på nettstedet, i tillegg til regelverk, fagartikler, oversikt over rettsavgjørelser m.m.

Språk: Norsk

  Anklagemyndigheden
Publisert av: Rigsadvokaten
Emner: Danmark, Kunngjøringer, Færøyene, Instrukser, Rettspraksis - register, Påtalemyndigheter, Forvaltning, Straffeprosess, Rettspraksis, Grønland, Offentlige organer
Beskrivelse: Påtalemyndighetene i Danmark. Består av Riksadvokaten, tre statsadvokater med tilhørende politidistrikt, samt politidistriktene for Grønland og Færøyene. Mulighet for søk i rettskilder og inngang via emne
Språk: Dansk

  Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE
Publisert av: Norges vassdrags- og energidirektorat
Emner: Forvaltning, Offentlige organer, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Energirett, Lover, Litteratur i fulltekst, Norge, Miljørett
Beskrivelse: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser.
Språk: Engelsk, Norsk

  Statens arbeidsmiljøinstitutt
Publisert av: Statens arbeidsmiljøinstitutt
Emner: Forvaltning, Norge, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Arbeidsmiljø
Beskrivelse: STAMI jobber for et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse. Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeidsdepartementet. Vi har som visjon at norsk arbeidsliv skal være i stand til å skape et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse.
Om utgiver: STAMI
Språk: Norsk

  Patent- og varemærkestyrelsen
Publisert av: Patent- og Varemærkestyrelsen (Danmark)
Emner: Offentlige organer, Skjemaer og formularer, Håndbøker og oppslagsverk, Rettspraksis, Brosjyrer, Immaterialrett, Danmark, Forvaltning, Annen praksis, Lover
Beskrivelse: Det danske patentstyret. Lenker til rettspraksis og lovverk, mye materiale i fulltekst. Egen database med tilgang til de forskjellige rettighetsregistrene.
Språk: Engelsk, Dansk

  Forbrukerrådet
Publisert av: Forbrukerrådet
Emner: Norge, Forbrukerrett, Organisasjoner og foreninger, Forvaltning, Offentlige organer, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Tematiske innganger med informasjon.
Språk: Norsk

  Statsministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Instrukser, Forvaltning, Danmark, Grunnlover, Statsforfatningsrett, Litteratur, Lover, Offentlige organer
Beskrivelse: Den danske statsminsterens sekretariat. Bl.a. lover om statsforfatningen, artikler og publikasjoner.
Språk: Engelsk, Dansk

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Publisert av: Regjeringen
Emner: Fagområder generelt, Norge, Forvaltning
Beskrivelse: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er en virksomhet under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. DSS skal være et kompetent og effektivt administrativt verktøy for regjeringen. DSS leverer et bredt spekter av fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor.
Språk: Norsk

  Norwegian Tax administration.
Publisert av: Skatteetaten
Emner: Norge, Skatterett, Offentlige organer, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Skattetatens internasjonale sider.
Språk: Polsk, Engelsk, Norsk

  Konkurrensverket
Publisert av: Konkurrensverket
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Konkurranserett, Rettspraksis, Lover, Markedsrett, Sverige
Beskrivelse: Etat under Näringsdepartementet i Sverige. Lover og forskrifter, rapporter i fulltekst. Avgjørelser i fulltekst sept. 1998-. Sammendrag av ankesaker pådømt av Stockholms tingsrätt og Marknadsdomstolen 1997-. Nyhetsbrevet Konkurrensnytt 2000-.
Språk: Svensk, Engelsk

  Klima- og miljødepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Offentlige organer, Norge, Miljørett
Beskrivelse: Klima- og miljødepartementet (KLD) har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk
Språk: Engelsk, Samisk, Norsk

  Domstolsverket
Publisert av: Domstolsverket
Emner: Fagområder generelt, Domstoler, Sverige, Forvaltning
Beskrivelse: Den sentrale forvaltningsmyndighet for de svenske domstolene. Informasjon om domstolene, statistikk, rapporter, publikasjoner, lenker.
Språk: Svensk, Engelsk

  Inkassoklagenemnda
Publisert av: Inkassoklagenemnda
Emner: Forvaltning, Klageorganer, Inkasso, Annen praksis, Norge, Offentlige organer, Forbrukerrett
Beskrivelse: Klagenemnd for inkassosaker mot forbrukere, sammensatt av representanter for inkassobransjen og Forbrukerrådet. Arkiv for avgjørelser i fulltekst.
Språk: Norsk

  Bundesministerium der Justiz
Publisert av: Die Bundesregierung, Bundesministerium der Justiz
Emner: Forvaltning, Fagområder generelt, Offentlige organer, Tyskland, Lover
Beskrivelse: Det tyske justisdepartementet. Lenker til lover og lovforslag, informasjon om sentrale rettsområder.
Språk: Tysk, Engelsk

  Sundhet.dk
Publisert av: Regeringen
Emner: Danmark, Offentlige organer, Helserett, Forvaltning, Pasienter
Beskrivelse: Det danske offentlige sundhedsvæsen portal.
Språk: Dansk

  Arbeids- og sosialdepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Offentlige organer, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Arbeidsdepartementet har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
Språk: Norsk, Samisk, Engelsk

  Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT
Publisert av: Direktoratet for forvaltning og IKT
Emner: Forvaltning, Forvaltningsrett, Norge, Offentlige organer, Offentlig rett
Beskrivelse: Direktoratet vart oppretta 1. januar 2008 og består av tidlegare Statskonsult, Noreg.no og E-handelssekretariatet. Det er også overført enkelte oppgåver og stillingar frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Difi har tilsette både i Oslo og Leikanger.
Språk: Norsk

  Datainspektionen
Publisert av: Datainspektionen
Emner: Forvaltning, Sverige, Personvern, Offentlige organer
Beskrivelse: Datatilsynet i Sverige. Lover, rapporter m.m. angående personvern. Informasjon om datainspektionen finnes på en rekke språk.
Språk: Svensk

  Sámediggi - Saamelaiskäräjät
Publisert av: Sámediggi – Sametinget - Finland
Emner: Finland, Samerett, Forvaltning, Offentlige organer
Beskrivelse: Sametinget i Finland.
Språk: Samisk, Finsk, Engelsk

  United States Patent and Trademark Office
Publisert av: U.S. Department of Commerce
Emner: Immaterialrett, USA, Forvaltning, Offentlige organer, Lover
Beskrivelse: USAs patent- og varemerkekontor.Informasjon om kontoret og dets arbeid, lenker til lover og regelverk.
Språk: Engelsk

  Helsedirektoratet
Publisert av: Helsedirektoratet
Emner: Sosialrett, Forvaltning, Helserett, Offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Kompetanse- og forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet samt med oppgaver fra Kommunal- og regionaldepartementet.
Språk: Engelsk, Norsk

  Department of Justice - Antitrust Division
Publisert av: U.S. Department of Justice
Emner: Konkurranserett, Offentlige organer, Forvaltning, USA
Beskrivelse: Inneholder forskjellige dokumenter vedr. antitrust, bl.a. rettssaker, pressemeldinger, 1994-
Språk: Engelsk

  Statens sivilrettsforvaltning
Publisert av: Statens sivilrettsforvaltning
Emner: Forvaltning, Barnerett, Voldsofre, Offentlige organer, Fri rettshjelp, Erstatningsrett, Arverett, Siktede, Fast eiendom, Rettskilder generelt, Norge
Beskrivelse: Statens sivilrettsforvaltning fatter vedtak på flere sivilrettslige felt: rettshjelp, erstatning etter straffeforfølging, tomtefeste og stadfestelse av testamenter. De utøver også sekretariatsfunksjoner for Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets rettferdsvederlagsutvalg, Den rettsmedisinske kommisjon og for Barnesakkyndig kommisjon. Statens sivilrettsforvaltning er et kompetansesenter og er premissleverandør i forhold til lovarbeid på fagområdene. Oversikt over og noen lenker til rettskilder innefor fagområdene.
Om utgiver: Tidligere Justissekretariatene
Språk: Engelsk

  Konkurransetilsynet
Publisert av: Konkurransetilsynet
Emner: Konkurranserett, Annen praksis, Litteratur i fulltekst, Norge, Forvaltning, Offentlige organer, Lover
Beskrivelse: Etat under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven.
Språk: Norsk, Engelsk, Samisk

  Giustizia.it
Publisert av: Ministero della Giustizia
Emner: Offentlige organer, Italia, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Justisdepartementet i Italia.
Språk: Italiensk

  Bufetat
Publisert av: Barne, ungdoms- og familiedirektoratet
Emner: Familierett, Andre jurisdiksjoner, Offentlige organer, Foreldre, Forvaltning, Barnerett
Beskrivelse: Barne-, ungdoms- og familieetaten.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Skatteetaten
Publisert av: Skatteetaten
Emner: Skjemaer og formularer, Norge, Offentlige organer, Skatterett, Fagområder generelt, Lover, Forvaltning, Annen praksis
Beskrivelse: Informasjon om skattespørsmål for personer og bedrifter, elektroniske skjemaer m.m.
Språk: Norsk

  Skatteverket
Publisert av: Skatteverket, Regeringskansliet
Emner: Sverige, Skatterett, Forvaltning, Offentlige organer, Fagområder generelt
Beskrivelse: Skatteetaten i Sverige.
Språk: Svensk, Engelsk

  Pasient- og brukerombudet
Publisert av: Pasient- og brukerombudet
Emner: Offentlige organer, Rundskriv, Helserett, Norge, Forvaltning, Lover, Sosialrett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Pasienter
Beskrivelse: Felles informasjonsside for Pasient- og brukerombudene i Norge. Lenker til lover, forskrifter og rundskriv.
Språk: Norsk