Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSDomstoler

Antall treff: 83
 
African commission on Human & People's rights - Decicions
Publisert av: University of Minnesota
Avgjørelser fra African Commission on Human & People's rights. Fra University of Minnesota Human Rights Library. (Mer informasjon...)

Arbeidsretten
Publisert av: Arbeidsretten
Behandler tvister rundt tariffavtaler, fredsplikt og tvister om erstatningsansvar for tariffbrudd og ulovlig arbeidskamp. Nyeste avgjørelser gjengitt. (Mer informasjon...)

Arbeidsretten - AID informasjon
Publisert av: Regjeringen
Arbeidsdepartementets informasjon om Arbeidsrettens oppgaver og medlemmer. (Mer informasjon...)

Arbetsdomstolen
Publisert av: Arbetsdomstolen - Finland
Arbeidsdomstolen i Finland. Nyere avgjørelser (bare på finsk). FINLEX har avgjørelser fra 1970-. (Mer informasjon...)

Arbetsdomstolen
Publisert av: Arbetsdomstolen
Den svenske særdomstolen for arbeidsrettslige tvister. Utvalgte avgjørelser i fulltekst, kort referat av de øvrige, fra 2003-. (Mer informasjon...)

Borgarting lagmannsrett
Publisert av: Domstoladministrasjonen
Hjemmesiden til Borgartings lagmannsrett. (Mer informasjon...)

Bundesarbeitsgericht (BAG)
Publisert av: Bundesarbeitsgericht
Bundesarbeitsgericht er siste instans domstol i arbeidsrettslige saker i Tyskland. Avgjørelser f.o.m. 2007. (Mer informasjon...)

Bundesfinanzhof (BFH)
Publisert av: Bundesfinanzhof
Bundesfinanzhof er siste instanse domstol i skattesaker. Søkefunksjon i rettspraksis fra de siste fire årene. (Mer informasjon...)

Bundessozialgericht (BSG)
Publisert av: Bundessozialgericht
Tysklands sisteinstans domstol i sosialrettslige saker. (Mer informasjon...)

Bundesverfassungsgericht - BVerfG
Publisert av: Bundesverfassungsgericht
Forfatningsdomstolen i Tyskland. Avgjørelser i fulltekst fra 1998-. (Mer informasjon...)

Bundesverwaltungsgericht
Publisert av: Bundesverwaltungsgericht
Hjemmesiden til forvaltningsdomstolen i Tyskland. (Mer informasjon...)

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
Publisert av: Bundesverwaltungsgericht
Tysklands sisteinstans-domstol i offentligrettslige saker utenom forfatningsrett, sosialrett og skatterett. Utvalgte avgjørelser fra 2002- i fulltekst. Andre og eldre avgjørelser fra domstolen kan bestilles via nettsiden. (Mer informasjon...)

Conseil d'Etat - Et la Juridiction Administrative
Publisert av: Conseil d'État
Frankrikes øverste domstol i forvaltningssaker. Avgjørelser i fulltekst 1999-, kommenterte sammendrag av ca. 50 utvalgte avgjørelser 1873-1995. Informasjon på en rekke språk b.l.a. engelsk og tysk. (Mer informasjon...)

Cour de Cassation
Publisert av: Cour de Cassation
Frankrikes høyesterett. Avgjørelser i sammendrag eller fulltekst: BICC (domstolens bulletin, 1995-), Grands arrêts (utvalgte eldre og nyere avgjørelser), Actualité jurisprudence (nyere avgjørelser, 2001-). Uttalelser (Avis, 1992-). Utvalgte dokumenter oversatt til andre språk. (Mer informasjon...)

Courts service
Publisert av: The Courts Service of Ireland
Informasjon om domstolene i Irland, rettspraksis tilbake til 2001 (Mer informasjon...)

Danmarks Domstole
Publisert av: Danmarks domstole
Informasjon om domstolene og rettssystemet i Danmark. En rekke publikasjoner som årsrapporter, handlingsplaner m.m. Lenker til domstolenes hjemmesider. (Mer informasjon...)

Den europeiske revisjonsrett
Publisert av: Europa.eu
Den europeiske revisjonsrett (the European Court of Auditors) kontrollerer EUs finanser. Oppgaven er å forbedre EUs finansielle forvaltning og rapportere om anvendelsen av offentlige midler. Institusjonen ble opprettet i 1975 og holder til i Luxembourg. (Mer informasjon...)

Den internasjonale domstolen i Haag
Publisert av: International Court of Justice
Hjemmesiden til ICJ. (Mer informasjon...)

Den russiske føderasjons høyesterett
Publisert av: Den russiske føderasjons høyesterett
Hjemmesiden til Russlands høyesterett. Den russiske versjonen har avgjørelser fra 1996-. I engelsk tekst generell informasjon om domstolen og rettssystemet.
Russlands høyesterett er øverste domstol i straffesaker og i sivile saker. (Mer informasjon...)

Der Bundesgerichthof
Publisert av: Der Bundesgerichtshof
Hjemmesiden til BGH, Tysklands sisteinstans-domstol i privatrettslige og strafferettslige saker. (Mer informasjon...)

domstol.no (Norges domstoler)
Publisert av: Domstoladministrasjonen
Portal for domstolene i Norge. Orientering om rettsvesenet, Domstoladministrasjonen, nyheter, juridisk ordliste, lenker til domstoler med nettsider. (Mer informasjon...)

Dómstólaráð
Publisert av: Dómstólaráð
Oversikt over Islands domstoler. (Mer informasjon...)

Domstolarna
Publisert av: Domstolarna - Oikeuslaitos
Informasjon om domstolene i Finland. Fra Justitieministeriet. (Mer informasjon...)

Domstolsstyrelsen
Publisert av: Regeringen, Danmarks domstole
Den danske Domstolsstyrelsen har som oppgave å administrere og utvikle Danmarks Domstole. Noe informasjon på engelsk, fransk og arabisk. (Mer informasjon...)

Domstolsverket
Publisert av: Domstolsverket
Den sentrale forvaltningsmyndighet for de svenske domstolene. Informasjon om domstolene, statistikk, rapporter, publikasjoner, lenker. (Mer informasjon...)

EFTA court
Publisert av: EFTA Court
Hjemmesiden til EFTA-domstolen. Avgjørelser i fulltekst 1994-. (Mer informasjon...)

Eidsivating lagmannsrett
Publisert av: Domstoladministrasjonen
Generell informasjon, lenke nye avgjørelser på lovdata. (Mer informasjon...)

EU-domstolen - CURIA
Publisert av: European Court of Justice
Hjemmesiden til EU-domstolen. Inneholder utfyllende informasjon om domstolen, samt søkemulighet etter avgjørelser i fulltekst.

(Domstolen fra 1953- og førsteinstansretten fra 1989-) (Mer informasjon...)

European Court of Human Rights
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EMD, i Strasbourg. Informasjon om domstolen, lenker til dommer og informasjon for personer som ønsker å klage inn saker. (Mer informasjon...)

European Court of Human Rights - Case law
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Avgjørelser av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Komplett samling av dommer og andre dokumenter i fulltekst fra domstolen, kommisjonen og ministerkomitéen, søkbare i databasen HUDOC. (Mer informasjon...)

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia - ECCC
Publisert av: Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
Ad-hoc domstol som etterforsker og straffeforfølger de ansvarlige for forbrytelser begått av Røde Khmer-regimet i Kambodsja. Opprettet etter avtale mellom FN og regjeringen. (Mer informasjon...)

Federal Court
Publisert av: The Federal Court - Canada
Hjemmesiden til Canadas øverste forvaltningsdomstol. (Mer informasjon...)

Frostating lagmannsrett
Publisert av: Frostating lagmannsrett
Generell informasjon, saklister. (Mer informasjon...)

Gulating lagmannsrett
Publisert av: Domstoladministrasjonen
Generell informasjon, saklister. (Mer informasjon...)

Héraðsdómstólarnir
Publisert av: hafðu samband
Førsteinstansdomstolene på Island. Samling av prosesslover. Domssamling og lenker til lover. (Mer informasjon...)

Her Majesty's Court Service
Publisert av: Her Majesty's Courts and Tribunals Service
Offisiell informasjon om domstolsvesenet i Wales og England. (Mer informasjon...)

Hæstiréttur Islands
Publisert av: Hæstiréttur Islands
Islands høyesterett. Nyere avgjørelser i fulltekst. Utvalgte dommer på dansk, informasjon om domstolen på engelsk. (Mer informasjon...)

Højesteret
Publisert av: Danmarks domstole
Danmarks høyesterett. Resymé av avgjørelser fra de siste 6 måneder. (Mer informasjon...)

Høyesterett
Publisert av: Norges Høyesterett
Norges høyesterett sin hjemmeside. (Mer informasjon...)

Högsta domstolen
Publisert av: Sveriges Domstolar
Sveriges Høyesteretts hjemmeside. (Mer informasjon...)

Högsta domstolen - Korkein Oikeus
Publisert av: Korkein Oikeus - Högsta domstolen
Hjemmesiden til Finlands Høyesterett. Beskrivelse av domstolen og dens virksomhet, sammendrag av de nyeste avgjørelsene. (Mer informasjon...)

Högsta förvaltningsdomstolen
Publisert av: Högsta förvaltningsdomstolen
Finlands øverste instans i forvaltningsrettslige saker. (Mer informasjon...)

ICC - International Court of Arbitration
Publisert av: International Chamber of Commerce
Det internasjonale handelskammers voldgiftsinstitutt behandler tvister som gjelder internasjonal handel, skipsfart o.l. ved voldgift og alternativ tvisteløsning. (Mer informasjon...)

Inter-American Court of Human Rights
Publisert av: Inter-American Court of Human Rights
Den mellomstatlige amerikanske menneskerettighetsdomstolen. Avgjørelser i fulltekst 1987-. Tekst på engelsk og spansk. (Mer informasjon...)

International Courts & Tribunals Project
Publisert av: WorldLII
Fra WorldLII. Baser over avgjørelser fra internasjonale og regionale domstoler og andre konfliktløsningsorganger. Søk i en eller flere baser samtidig. (Mer informasjon...)

International Criminal Court - ICC
Publisert av: International Criminal Court
Den internasjonale straffedomstolen i Haag. (Mer informasjon...)

International Criminal Tribunal for Rwanda
Publisert av: FN - United Nations, ICTR
FNs krigsforbryterdomstol for Rwanda. Avgjørelser i fulltekst. (Mer informasjon...)

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
Publisert av: FN - United Nations, ICTY
Hjemmesiden til ICTY (Mer informasjon...)

International Tribunal for the Law of the Sea
Publisert av: ITLOS
Den internasjonale havrettsdomstolen i Hamburg. (Mer informasjon...)

Jordskifterettene
Publisert av: Domstoladministrasjonen
Informasjon om jordskifterettens oppgaver, adresser til de ulike jordskifterettene, kravskjema, brosjyrer. (Mer informasjon...)

Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen
Publisert av: Marknadsdomstolen - Markkinaoikeus
Særdomstol for markedsførings- og konkurranserett. Avgjørelser 2002- på språket de blir avgitt. FINLEX har avgjørelser fra 1979-. (Mer informasjon...)

Marknadsdomstolen
Publisert av: Marknadsdomstolen
Særdomstol for markedsførings- og konkurranserett i Sverige. Avgjørelser i fulltekst 2000-. (Mer informasjon...)

Menneskerettighetsdomstolen -norske sammendrag
Publisert av: Lovdata, Universitetet i Oslo
Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Sammendragene er utarbeidet av Senter for menneskerettigheter. Sammendragene fra før 2006 er laget av ulike personer over lang tid, hvor det ofte ble stilt andre krav til innhold, omfang og oppbygning. Et sammendrag vil være tilgjengelig på denne siden i ett år fra den legges ut. (Mer informasjon...)

Northern Ireland Court Service
Publisert av: Northern Ireland Courts and Tribunals Service
Offisiell informasjon om domstolsvesenet i Nord-Irland. Avgjørelser i utvalg fra 1999-, lover og litteratur. (Mer informasjon...)

Oceans and the Law of the Sea
Publisert av: FN - United Nations
Samleside for ressurser innen havrett fra FNs havrettsavdeling.(UN Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea) Innheolder b.l.a. Havrettskonvensjonen av 1982, FN-resolusjoner og annet stoff som angår havrett. (Mer informasjon...)

Permanent Court of Arbitration
Publisert av: Permanent Court of Arbitration
Den permanente voldgiftsdomstolen i Haag behandler tvister mellom stater, tvister mellom stater og privatpersoner og tvister som involverer mellomstatlige organisasjoner. Nettstedet inneholder bl.a. relevante konvensjoner, prosedyreregler og enkelte saker i fulltekst. (Mer informasjon...)

Poland.pl
Publisert av: NASK
Samleside for polske offentlige institusjoner, med enkelte lenker til rettskilder (lover, rettspraksis). Engelskspråklig, men mye av det underliggende materialet er bare på polsk. Fra den polske IKT-nettverksorganisasjonen NASK. (Mer informasjon...)

Rechtspraak.nl
Publisert av: Netherlands Council for the Judiciary
Offisielt nettsted for nederlandsk rettsvesen, lenker til domstoler, database for rettspraksis. Engelske sider med generell informasjon. (Mer informasjon...)

Rättsväsendet
Publisert av: Justitieministeriet (Finland)
Oversikt over rettsvesenet i Finland: domstolene, påtalemyndigheten, rettshjelp, tvangsfullbyrdelse, med lenker. Skjemaer og nyhetstjeneste. Fra Justitieministeriet. (Mer informasjon...)

Raad van State - Conseil d'Etat - Staatsrat
Publisert av: Raad van State
Belgias øverste domstol i forvaltningssaker. Nettsiden har en database med avgjørelser fra 1994-. Samt lenker til RefLex og JuriDict. (Mer informasjon...)

Schweizerische Bundesgericht
Publisert av: Schweizerische Bundesgericht
Den sveitsiske høyesterett. Tysk, fransk og italiensk tekst. Avgjørelser (enspråklige) fra 1954-. Har fem deler: I: Offentlig rett. II: Privatrett. III: Tvangsfullbyrdelse og konkurs. IV: Strafferett. V: Trygderett. (Mer informasjon...)

Scottish Courts
Publisert av: Scottish Courts
Offisielt nettsted for skotske domstoler. (Mer informasjon...)

Sites Internet Justice
Publisert av: Ministère de la Justice et des Libertés
Justisdepartementets samling av lenker til franske domstoler og andre organer innen rettsvesenet. (Mer informasjon...)

Special Court for Sierra Leone
Publisert av: The Special Court for Sierra Leone
Domstol for brudd på folkeretten og andre alvorlige forbrytelser begått i Sierra Leone, opprettet i samarbeid mellom regjeringen og FN. Oversikt over domstolens sammensetning og regler, pressemeldinger, saksdokumenter m.m. (Mer informasjon...)

Supreme Court of Canada
Publisert av: Cour suprême du Canada
Canadas høyesterett sin hjemmeside. (Mer informasjon...)

Supreme Court of Estonia
Publisert av: Rigiikohus
Estlands høyesterett. Engelskspråklige sider med oversikt over rettssystemet, avgjørelser i grunnlovsspørsmål fra 1993-. (Mer informasjon...)

Supreme Court of the Republic of Poland
Publisert av: Supreme Court of the Republic of Poland
Polens høyesterett. Engelskspråklig side, men avgjørelsene er bare tilgjengelige på polsk. (Mer informasjon...)

Supreme Court of the United Kingdom
Publisert av: The Supreme Court - UK
Den øverste rettsinstansen i alle saker under engelsk, walisisk og nord-irsk rett og den er også øverste appelldomstol for Skottland i sivile saker. Har overtatt funksjonene til House of Lords som før dømte i siste instans. (Mer informasjon...)

Supreme Court of the United Kingdom
Publisert av: The Supreme Court - UK
Den øverste rettsinstansen i alle saker under engelsk, walisisk og nord-irsk rett og den er også øverste appelldomstol for Skottland i sivile saker. Har overtatt funksjonene til House of Lords som før dømte i siste instans. (Mer informasjon...)

Supreme Court of the United States
Publisert av: Supreme Court of the United States
Offisiell hjemmeside for USAs høyesterett, med omfattende beskrivelser av domstolens virksomhet og prosedyrer. (Mer informasjon...)

Sveriges Domstolar
Publisert av: Sveriges Domstolar
(Mer informasjon...)

The Portuguese Supreme Court of Justice
Publisert av: Supremo Tribunal de Justiça
Hjemmesiden til Portugals høyesterett. (Mer informasjon...)

The United States Tax Court
Publisert av: United States Tax Court
The United States Tax Court, en rettsinstans der en som er pålagt skatt kan få prøvet saken før vedkommende betaler. (Mer informasjon...)

Tribunal Supremo
Publisert av: Consejo General del Poder Judicial
Hjemmesiden til Spanias høyesterett. (Mer informasjon...)

Trygderetten
Publisert av: Trygderetten
Uavhengig ankeorgan for trygdeetatens og arbeidsmarkedsetatens vedtak etter folketrygdloven, og for andre offentlige pensjons- og trygdeordninger. Sammendrag av kjennelser fra 1999-, søkefunksjon. (Mer informasjon...)

U.S. Courts
Publisert av: United States Courts
Det føderale domstolsvesenet i USA. Lenker til Høyesterett, appelldomstolene, distriktsdomstolene og konkursdomstolene. (Mer informasjon...)

West Bengal
Publisert av: LII of India
Juridisk lenkesamling med rettspraksis og lovgivning til delstaten Vest-Bengal i India. Samt lenker til Regjeringen, parlamentet, advokater, utdannigsinstitusjoner og menneskerettighetskommisjonen i vest-Bengal. (Mer informasjon...)

World legal materials from Africa
Publisert av: Cornell University
Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land. Utarbeidet av The Legal Information Institute ved Cornell Law School. (Mer informasjon...)

World Legal Materials from Asia
Publisert av: Cornell University
Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land. Utarbeidet av The Legal Information Institute ved Cornell Law School. (Mer informasjon...)

World legal materials from Europe
Publisert av: Cornell University
Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land. Utarbeidet av The Legal Information Institute ved Cornell Law School. (Mer informasjon...)

World legal materials from North America
Publisert av: Cornell University
Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land. Omfatter Canada, Mellom-Amerika og øystatene i Det karibiske hav. Utarbeidet av The Legal Information Institute ved Cornell Law Scholl. (Mer informasjon...)

WorldLII - Eastern Europe
Publisert av: WorldLII
Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land i Øst-Europa. Dessuten juridiske emner med hovedvekt på formuerett. Utarbeidet av Australasian Legal Information Institute. (Mer informasjon...)

WorldLII - Western Europe
Publisert av: WorldLII
Samling av lenker til lover, regjeringer, nasjonalforsamlinger og domstoler i de enkelte land i Vest-Europa. Dessuten juridiske emner med hovedvekt på formuerett. Fra World Legal Information Institute. (Mer informasjon...)