Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Fagområde

open/close topic
 

Jurisdiksjon

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSNorge

Antall treff: 337
 

  Abelia
Publisert av: Næringslivets Hovedorganisasjon, Abelia
Emner: Interesseorganisasjoner, Norge, Telekommunikasjonsrett
Beskrivelse: NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. En bransjeorganisasjon for kunnskaps- og teknologibedriftene som arbeider for medlemmenes næringspolitiske interesser
Språk: Norsk

  Acts and regulations
Publisert av: Regjeringen
Emner: Oversatte lover, Rundskriv, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Oversatte lover, forskrifter, rundskriv m.v. fra Regjeringen.
Språk: Engelsk

  Advokatenhjelperdeg.no
Publisert av: Advokatforeningen
Emner: Norge, Advokater
Beskrivelse: Tjeneste fra Advokatforeningen med informasjon og søkemulighet etter advokater.
Språk: Norsk

  Advokater m.v.
Publisert av: Lovdata
Emner: Fagområder generelt, Advokater, Norge
Beskrivelse: Advokater og rettshjelpere med egne nettsteder. Alfabetisk og geografisk liste,
Språk: Norsk

  Advokatforeningen
Publisert av: Advokatforeningen
Emner: Interesseorganisasjoner, Norge, Advokater
Beskrivelse: Den Norske Advokatforening er en interesseorganisasjon for advokater.
Språk: Norsk

  Akademikerne
Publisert av: Akademikerne
Emner: Fagområder generelt, Interesseorganisasjoner, Norge, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Hovedorganisasjon for langtidsutdannede arbeidstakere
Språk: Norsk

  Anglo-American contract models and Norwegian or other civil law governing law
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Kontraktsrett, Norge, Litteratur i fulltekst, Internasjonalt, Litteratur, Forskningsprosjekter
Beskrivelse: Forskningsprosjekt ved Institutt for Privatrett, juridisk fakultet, UiO.

Avsluttet 30.06.11

Språk: Engelsk

  Arbeidsforskningsinstituttet - AFI
Publisert av: Arbeidsforskningsinstituttet
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Arbeidsrett, Norge
Beskrivelse: Arbeidsforskningsinstituttets visjon er å være et ledende institutt for handlingsorientert arbeidslivsforskning, nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsforskningsinstituttet er et statlig aksjeselskap under Kunnskapsdepartementet.
Språk: Norsk, Engelsk

  Arbeids- og sosialdepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Offentlige organer, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Arbeidsdepartementet har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
Språk: Norsk, Samisk, Engelsk

  Arbeidsrett
Publisert av: Store norske leksikon
Emner: Arbeidsrett, Norge, Håndbøker og oppslagsverk
Beskrivelse: Leksikonartikler innen arbeidsrett. Fagansvarlig: Henning Jakhelln
Språk: Norsk

  arbeidsrett.no
Publisert av: Cappelen Damm AS
Emner: Norge, Arbeidsrett, Litteratur i fulltekst, Arbeidsmiljø, Betalingsdatabase, Kommentarer til regelverk
Beskrivelse: Database innen arbeidsrett. Inneholder bla. kommentarer til arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven,allmengjøringsloven, lønnsnemdloven og regelverk på tilgrensende områder. Videre finner man Henning Jakhellns bok Oversikt over arbeidsretten og utvalgte studentavhandlinger. Samt at man finner oversikt over et utvalg av internasjonale konvensjoner og mer info om rettigheter og plikter i.h.h.t. konvensjonene.
Språk: Norsk

  Arbeidsretten
Publisert av: Arbeidsretten
Emner: Lover, Rettspraksis, Arbeidsrett, Norge, Domstoler
Beskrivelse: Behandler tvister rundt tariffavtaler, fredsplikt og tvister om erstatningsansvar for tariffbrudd og ulovlig arbeidskamp. Nyeste avgjørelser gjengitt.
Språk: Samisk, Norsk, Engelsk

  Arbeidsretten - AID informasjon
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Domstoler, Arbeidsrett
Beskrivelse: Arbeidsdepartementets informasjon om Arbeidsrettens oppgaver og medlemmer.
Språk: Samisk, Norsk

  Arbeidstilsynet
Publisert av: Arbeidstilsynet
Emner: Norge, Brosjyrer, Arbeidsrett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Direktiver, Litteratur i fulltekst, Lover, EU, Offentlige organer, Arbeidsmiljø
Beskrivelse: Statlig etat som skal føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Informasjon, regelverk og publikasjoner. Noe informasjon på engelsk og polsk.
Språk: Norsk

  Arverett og skifterett
Publisert av: Store norske leksikon
Emner: Skifterett, Håndbøker og oppslagsverk, Norge, Arverett
Beskrivelse: Leksikonartikler innen arverett og skifterett. Fagansvarlig: John Asland
Om utgiver: Store norske leksikon gis ut av Store norske leksikon AS, som eies av Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB og Det norske Videnskaps-Akademi og jobber for spredning av kunnskap på Internett.
Språk: Norsk

  Atekst
Publisert av: Retriever AS
Emner: England, Betalingsdatabase, Aviser og nyheter, Norge, Sverige, Finland
Beskrivelse: Mediearkiv som inneholder b.l.a. alle 48 aviser, tidligere kjent som A-presseavisene. Norsk TV/radio og Web, samt Engelske, svenske og finsksvenske kilder. Tilgang for UiO-, UiB- og UiTØ-brukere.
Språk: Svensk, Engelsk, Samisk, Norsk

  Autorisasjon, utdanning og godkjenning. Helsedirektoratet
Publisert av: Helsedirektoratet
Emner: Direktiver, Rundskriv, Skjemaer og formularer, EØS, Arbeidsrett, Norge, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Helserett
Beskrivelse: Kontoret har ansvar for autorisasjon og lisens til helsepersonell og turnustjeneste for leger etter ny helsepersonellov. Inneholder bl. a. regelverk og skjemaer.
Språk: Norsk

  Avinor
Publisert av: Avinor
Emner: Bedrifter, Forbrukerrett, Luftrett, Norge
Beskrivelse: Aksjeselskap heleid av staten.Informasjon om passasjeres rettigheter, ellers i hovedsak fly- og trafikkfaglig innhold.
Språk: Norsk, Engelsk

  Avtale om EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen - ODA
Publisert av: Lovdata
Emner: Norge, Island, Fagområder generelt, Liechtenstein, EFTA
Beskrivelse: Norsk versjon av avtaleteksten.
Språk: Norsk

  Bankenes sikringsfond
Publisert av: Bankenes sikringsfond
Emner: Bankrett, Lover, Norge
Beskrivelse: Informasjonsside om hvilke lover og regler som gjelder for sikringsfondet, hvilke banker som er medlemmer, hvilke innskudd som dekkes og annen informasjon
Språk: Norsk

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Barnerett, Norge, Diskriminering, Offentlige organer, Likestilling
Beskrivelse: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, integrering av innvandrere, likestilling, antidiskriminering og forbrukerpolitikk.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Bedriftsdemokratinemnda
Publisert av: Regjeringen
Emner: Selskapsrett, Offentlige organer, Norge, Lover, Klageorganer
Beskrivelse: Bedriftsdemokratinemnda har myndighet til å gjøre unntak fra lov og forskrifter om ansattes rett til representasjon i aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper og statsforetaks styrende organer. Nemnda er også gitt myndighet til å etablere fellesordninger (konsernordninger) og avgjøre klager i forbindelse med valg til styringsorganene.
Språk: Norsk, Samisk

  Bellona
Publisert av: Bellona
Emner: Organisasjoner og foreninger, Norge, Miljørett
Beskrivelse: Bellona ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å øke den økologiske forståelsen i samfunnet, hindre forurensning og begrense klimaendringer som rammer folks helse og naturen vår.
Språk: Engelsk, Russisk, Norsk

  Bergen Resource Centre for International Development
Publisert av: Chr. Michelsen Institute, Universitetet i Bergen
Emner: Bibliotek, Fagområder generelt, Norge
Beskrivelse: Tidligere biblioteket ved Christian Michelsens institutt. Samarbeid melliom UiB og CMI.
Språk: Engelsk

  Bibjure
Publisert av: DIAGNOSTICA
Emner: Norge, Fagområder generelt, Referansedatabaser
Beskrivelse:
Språk: Norsk

  Biblioteket - BI
Publisert av: BI Handelshøyskolen
Emner: Norge, Bibliotek, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til biblioteket ved BI.
Språk: Norsk, Engelsk

  Biblioteket - NHH
Publisert av: Norges Handelshøyskole
Emner: Bibliotek, Fagområder generelt, Norge
Beskrivelse: Hjemmesiden til biblioteket ved NHH.
Språk: Norsk, Engelsk

  Biblioteket ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Rettssosiologi, Norge, Bibliotek, Kriminologi
Beskrivelse: Instituttbibliotek under Juridisk bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo.Biblioteket ligger i Domus Nova, og er åpent for alle.
Språk: Norsk

  Biblioteket ved Norsk senter for menneskerettigheter
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Norge, Bibliotek, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Biblioteket har Norges største og mest oppdaterte samling av litteratur om menneskerettigheter. Biblioteket er åpent både for forskere, studenter og allmenheten.
Språk: Norsk

  Bibliotek for juridiske fag
Publisert av: Universitetet i Bergen
Emner: Norge, Fagområder generelt, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Bibliotek
Beskrivelse: Hjemmesiden til Bibliotek for juridiske fag ved Universitetet i Bergen.
Språk: Norsk

  Bioteknologinemnda
Publisert av: Bioteknologinemnda
Emner: Etikk, Norge, Uttalelser, Offentlige organer, Litteratur i fulltekst, Rapporter, Bioteknologi, Forvaltning
Beskrivelse: Frittstående og rådgivende instans oppnevnt av Regjeringen, hjemlet i bioteknologiloven og genteknologiloven. Lover, uttalelser og publikasjoner.
Språk: Norsk

  Bokmålsordboka og nynorskordboka
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Norge, Fagområder generelt, Håndbøker og oppslagsverk
Beskrivelse: Ordbøkene er utarbeidet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Norsk språkråd.
Språk: Norsk

  BORA - Bergen Open Research Archive
Publisert av: Universitetet i Bergen
Emner: Norge, Forskningspublikasjoner, Fagområder generelt
Beskrivelse: Institusjonelt arkiv for faglig og forskningsrelatert materiale fra Universitetet i Bergen. Driftet av Universitetsbiblioteket i Bergen.
Språk: Engelsk

  Borgarting lagmannsrett
Publisert av: Domstoladministrasjonen
Emner: Fagområder generelt, Norge, Domstoler
Beskrivelse: Hjemmesiden til Borgartings lagmannsrett.
Språk: Norsk

  BP Norge
Publisert av: BP
Emner: Norge, Petroleumsrett, Bedrifter
Beskrivelse: Oljeselskap på norsk sokkel.
Språk: Norsk, Engelsk

  Brønnøysundregistrene
Publisert av: Brønnøysundregistrene
Emner: Registre, Norge, Løsøre, Ektefeller, Panterett, Tinglysning, Bedrifter
Beskrivelse: Norges sentrale registeretat som bl.a. driver Løsøreregisteret og Foretaksregisteret.
Språk: Norsk, Engelsk

  Byggebransjens Faglige Juridiske Råd (BFJR)
Publisert av: Byggebransjens Faglig Juridisk Råd
Emner: Entrepriserett, Annen praksis, Tvisteløsning, Norge
Beskrivelse: BFJR fungerer som et tvisteløsnings- og responsumorgan for bygge- og anleggsnæringen over hele Norge
Språk: Norsk

  Cicero - Senter for klimaforskning
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Norge, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Miljørett
Beskrivelse: CICERO er en stiftelse som er tilknyttet Universitetet i Oslo. På denne siden finnes blant annet informasjon om forskningsprosjekter, sammendrag av forskningsrapporter og oppdaterte nyheter om klimakonferansen i Kyoto.
Språk: Norsk

  CISG Nordic
Publisert av: CISG Nordic
Emner: Danmark, Kjøpsrett, Rettspraksis, Sverige, Lover, Finland, Norge, Island
Beskrivelse: Forskningsdatabase som tilbyr nordiske dommer o.a. på orginalspråket vedrørende den internasjonale kjøpsloven, Convention for the Intenational Sales og Goods.
Språk: Engelsk

  Clara
Publisert av: Clara
Emner: Immaterialrett, Norge, Rettskilder generelt, Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Informasjonstjeneste fra 6 norske opphavsrettsorganisasjoner: BONO, Kopinor,Norwaco, TONO, FONO, GRAMO Informasjon om klarering av opphavsrettigheter, lenker til organisasjoner og immaterialrettslig materiale i Norge og utlandet.
Språk: Norsk

  ConocoPhillips i Norge
Publisert av: ConocoPhillips
Emner: Norge, Bedrifter, Petroleumsrett
Beskrivelse: Selskap på norsk sokkel.
Språk: Norsk, Engelsk

  Datatilsynet
Publisert av: Datatilsynet (Norge)
Emner: Offentlige organer, Forvaltning, Norge, Personvern
Beskrivelse: Forvaltningsorgan for saker som angår personopplysningsloven.
Språk: Engelsk, Norsk

  Delegeringer
Publisert av: Lovdata
Emner: Delegeringer, Forvaltning, Norge, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Delegeringer/ikrafttredelser er forvaltningsvedtak foretatt med hjemmel i lov som fastsetter henholdsvis ansvarlig forvaltningsorgan og ikrafttredelsedato for vedtatte regelverk.
Språk: Norsk

  Den katolske kirke
Publisert av: Den katolske kirke
Emner: Kirker, Kirkerett, Norge
Beskrivelse: Den katolske kirkes hjemmeside med informasjon om kirkens organisasjon, kirkens virksomhet, opplysninger om personer og statistikk. Det er lenker til kirkelige dokumenter i fulltekst samt liste over økumeniske konsiler. Nettsiden inneholder også artikler og biografier.
Språk: Norsk

  Den norske dommerforening
Publisert av: Norges juristforbund
Emner: Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Den norske Dommerforeningen (NJ-D) er en medlemsseksjon i Norges Juristforbund og organiserer norske dommere på alle nivåer.
Språk: Norsk

  Den norske kirke
Publisert av: Den norske kirke
Emner: Kirkerett, Norge, Forarbeider, Lover, Kirker, Offentlige organer, Forvaltning, Rundskriv, Statutter, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Her presenteres nyheter og aktuelle saker fra kirkens sentrale organer. Nettsiden inneholder også vedtekter og uttalelser, troslære, kirkens historie, statistikk og opplysninger om kirkens organisasjon. Under overskriften "Kirken fra A til Å" er det en lenke til et leksikon.
Språk: Norsk, Engelsk

  Den norske lægeforening
Publisert av: Den Norske Legeforening
Emner: Interesseorganisasjoner, Pasienter, Norge, Helserett, Organisasjoner og foreninger, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Nettstedet inneholder bl.a. legeforeningens etiske retningslinjer, og artikler i fulltekst fra Tidsskrift for Den norske lægeforening.
Språk: Norsk

  Den norske tannlegeforenings klagenemnder
Publisert av: Den norske tannlegeforening
Emner: Forvaltning, Klageorganer, Norge, Helserett
Beskrivelse: Oversikt over Tannlegeforeningens klagenemnder.
Språk: Norsk

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Publisert av: Regjeringen
Emner: Fagområder generelt, Norge, Forvaltning
Beskrivelse: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er en virksomhet under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. DSS skal være et kompetent og effektivt administrativt verktøy for regjeringen. DSS leverer et bredt spekter av fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor.
Språk: Norsk

  Department of Accounting, Auditing and Law, NHH
Publisert av: Norges Handelshøyskole
Emner: Norge, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Regnskapsrett
Beskrivelse: Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges handelshøyskole. Nettstedet er på engelsk, og inneholder informasjon om instituttet og forskningspublikasjoner i fulltekst.
Språk: Engelsk

  Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Publisert av: Universitetet i Bergen
Emner: Fagområder generelt, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Norge
Beskrivelse: Hjemmesiden til det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen.
Språk: Engelsk, Norsk

  Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til det juridiske fakultet ved UiO.
Språk: Engelsk, Norsk

  Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Publisert av: Universitetet i Tromsø
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Fagområder generelt, Norge
Beskrivelse: Hjemmesiden til det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø.
Språk: Engelsk, Norsk

  Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Bibliotek, Fagområder generelt, Forskningspublikasjoner, Litteratur i fulltekst, Norge
Beskrivelse: Skriftserien fra Juridisk bibliotek, tidligere Det juridiske fakultetsbibliotek, ved Universitetet i Oslo. I skriftserien publiseres skrifter som omhandler jus og informasjon - og da særlig temaer som kan relateres til bibliotekets samlinger og virksomhet. Utgivelser fra og med nr. 19 er kun tilgjengelige i elektronisk versjon.
Språk: Engelsk, Norsk

  Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Publisert av: Det kriminalitetsforebyggende råd
Emner: Norge, Offentlige organer, Forvaltning, Kriminologi
Beskrivelse: Kråd er regjeringens spesialorgan for forebygging av kriminalitet og oppnevnes i statsråd for tre år av gangen. Administrativt er rådet knyttet til Justis- og politidepartementet, men det er faglig uavhengig.
Språk: Norsk

  Det Norske Veritas
Publisert av: Det Norske Veritas
Emner: Standarder, Brosjyrer, Litteratur i fulltekst, Lover, Norge, Petroleumsrett, Bedrifter, Sjørett
Beskrivelse: Klassifikasjonsselskap, etablert 1864. Hovedkontor på Høvik utenfor Oslo.
Språk: Engelsk, Norsk

  DiBK Byggeregler
Publisert av: Direktoratet for byggkvalitet
Emner: Lover, Norge, Direktiver, Entrepriserett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Kommentarer til regelverk, Rundskriv
Beskrivelse: Dagens og gamle byggeregler, samt veiledninger, rundskriv m.m.
Språk: Norsk

  Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT
Publisert av: Direktoratet for forvaltning og IKT
Emner: Forvaltning, Forvaltningsrett, Norge, Offentlige organer, Offentlig rett
Beskrivelse: Direktoratet vart oppretta 1. januar 2008 og består av tidlegare Statskonsult, Noreg.no og E-handelssekretariatet. Det er også overført enkelte oppgåver og stillingar frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Difi har tilsette både i Oslo og Leikanger.
Språk: Norsk

  Diplomatarium Norvegicum
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Norge, Rettshistorie
Beskrivelse: I denne versjonen er det mulig å søke i bind I-XXI (1-21) av det trykte Diplomatarium Norvegicum. Hele verket består av 22 bind med noe i overkant av 20 000 brev fra norsk middelalder. Bind I-XXI inneholder om lag 18 000 brev fra perioden 1050 til 1590.
Språk: Norsk, Engelsk

  Direktiver kjent under bestemte navn
Publisert av: Universitetet i Bergen
Emner: Norge, EU, Direktiver, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Utvalgte direktiver sortert etter sitt uoffisielle norske navn. Et utvalg ved Liv Glasser, forts ved Jørn W Ruud 2005- ved Bibliotek for juridiske fag.
Språk: Norsk

  Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet
Publisert av: The Norwegian Governmental Appeal Board regarding medical treatment abroad
Emner: Pasienter, Helserett, Offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Nemnda er en uavhengig nemnd som avgjør klager over vedtak fattet av kontorene ved de regionale helseforetakene om avslag på søknad om dekning av utgifter til behandling i utlandet.
Språk: Norsk

  Doffin - Database for offentlige innkjøp
Publisert av: Direktoratet for forvaltning og IKT
Emner: Norge, Offentlige anskaffelser
Beskrivelse: Nasjonal portal for offentlig anskaffelser i Norge. Et tjenestetilbud i regi av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).
Språk: Engelsk, Norsk

  Dokument - Juridiske dokumentmaler og blanketter
Publisert av: Wolters Kluwer
Emner: Norge, Fagområder generelt, Betalingsdatabase, Skjemaer og formularer
Beskrivelse: Juridiske dokumentmaler og blanketter. Betalingsdatabase.
Språk: Engelsk, Norsk

  Domeneklagenemnda
Publisert av: UNINETT Norid
Emner: Immaterialrett, Norge, Klageorganer
Beskrivelse: Behandler i hovedsak tvister rundt rettigheter til domenenavn. Inneholder regelverk, mandat, medlemmer og avgjørelser.
Språk: Norsk

  Dommers populærnavn
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Fagområder generelt, Norge, Rettspraksis, Referansedatabaser
Beskrivelse: Basen gir referanser til Norsk retstidende og Rettens Gang m.v. Populærnavnene er funnet i den juridiske litteraturen og i domsavsigelser hvor avgjørelsene er omtalt. Utvikles av Juridisk bibliotek, Universitetetsbiblioteket i Oslo.
Språk: Norsk

  domstol.no (Norges domstoler)
Publisert av: Domstoladministrasjonen
Emner: Norge, Domstoler, Fagområder generelt
Beskrivelse: Portal for domstolene i Norge. Orientering om rettsvesenet, Domstoladministrasjonen, nyheter, juridisk ordliste, lenker til domstoler med nettsider.
Språk: Norsk, Samisk, Engelsk

  DUO - digitale utgivelser ved UiO
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Forskningspublikasjoner, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Institusjonelt arkiv for faglig og forskningsrelatert materiale fra Universitetet i Oslo. Ansvarlig for tjenesten er Universitetsbiblioteket i Oslo.
Språk: Engelsk, Norsk

  Eforum.no
Publisert av: Standard Norge
Emner: Norge, Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, E-handel
Beskrivelse: Norsk interesseorganisasjon for aktører innen elektronisk handel og forretningsdrift.
Språk: Norsk

  Eidsivating lagmannsrett
Publisert av: Domstoladministrasjonen
Emner: Norge, Fagområder generelt, Domstoler
Beskrivelse: Generell informasjon, lenke nye avgjørelser på lovdata.
Språk: Norsk

  Eldre norske rettskilder
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Rettskilder generelt, Rettshistorie, Norge
Beskrivelse: En fortegnelse over eldre norske rettskilder fra og med middelalderen frem til ca. 1900 med referanser til trykte kilder. Av Kjersti Selberg.
Språk: Norsk

  Elektronisk kommunikasjon
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Telekommunikasjonsrett
Beskrivelse: Samferdselsdepartementets side om elektronisk kommunikasjon (telekommunikasjon). Lenker til regelverk, organisasjoner og offentelige dokumenter.
Språk: Norsk

  Erstatningsrett
Publisert av: Store norske leksikon
Emner: Håndbøker og oppslagsverk, Norge, Erstatningsrett
Beskrivelse: Leksikonartikler innen erstatningsrett. Fagansvarlig: Jon Gisle
Språk: Norsk

  Etiske retningslinjer for statstjenesten.
Publisert av: Regjeringen
Emner: Litteratur i fulltekst, Forvaltningsrett, Norge, Etikk
Beskrivelse: Etiske retningslinjer for statstjenesten.
Språk: Norsk, Engelsk

  europalov.no - følger EØS- og Schengen-saker fra EU til Norge
Publisert av: Europalov
Emner: EØS, Norge, EU- og EØS-rett, EU, Forarbeider, Forordninger, Direktiver
Beskrivelse: europalov.no er et privat prosjekt, utviklet og vedlikeholdt av Tore Grønningsæter, som ellers bor og arbeider i Brussel. Formålet er i første omgang å se hvordan informasjon om EØS- og Schengen-relevante rettsakter i prosess kan gjøres lettere tilgjengelig - og lodde interessen for dette. I dag er opplysninger om trinnene i behandlingen av slike saker spredt på en rekke forskjellige internettsider, både i og utenfor Norge. Nettstedet følger EØS- og Schengen-rettsaktene fra forslagsstadiet i EU gjennom saksgangen i EU-institusjonene, EØS-organene (EØS-saker) og Norge (Schengen-saker), til de er gjennomført og trådt i kraft i norsk rett.
Språk: Norsk

  Europapolitikk
Publisert av: Regjeringen
Emner: EU- og EØS-rett, EØS, Internasjonalt samarbeid, EU, Norge
Beskrivelse: Europapolitikk er Regjeringens side med informasjon om Norges samarbeid med Europa. Tidligere kjent som Europaportalen.
Språk: Norsk

  EØS-avtalen m.v.
Publisert av: Lovdata
Emner: Norge, Lover, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: EØS-loven og EØS-avtalen med protokoller, dessuten Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol; Avtale om EFTA-statenes faste komité
Språk: Norsk

  EØS-loven
Publisert av: Lovdata
Emner: EU- og EØS-rett, EFTA, Lover, EØS, Norge
Beskrivelse: EØS-loven med EØS-avtalens hoveddel, ODA-atalen samt ODA-avtalens protokoll 3 i fulltekst.
Språk: Norsk

  EØS-notatbasen
Publisert av: Regjeringen
Emner: EØS, Norge, EU- og EØS-rett, EØS-notater
Beskrivelse: EØS-notatbasen er et verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen
Språk: Norsk

  Fafo
Publisert av: Sivilombudsmannen
Emner: Velferdsrett, Internasjonalt, Arbeidsrett, Organisasjoner og foreninger, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Norge
Beskrivelse: Fafo er en uavhengig stiftelse som forsker på arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår, nasjonalt og internasjonalt.
Språk: Norsk

  Familierett
Publisert av: Store norske leksikon
Emner: Familierett, Håndbøker og oppslagsverk, Norge
Beskrivelse: Leksikonartikler innen familierett Fagansvarlig: John Asland
Språk: Norsk

  Finansieringsselskapenes Forening - FINFO
Publisert av: Finansieringsselskapenes Forening
Emner: Norge, Statistikk, Finansrett, Høringer, Uttalelser, Banker, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Finfo ivaretar medlemmenes interesser overfor myndighetene, er høringsinstans for lovforslag som berører selskapenes virksomhet, gir medlemmene bistand i spørsmål av juridisk art o.a.
Språk: Norsk

  Finansklagemnda (FinKN)
Publisert av: Finansklagenemnda
Emner: Klageorganer, Uttalelser, Finansrett, Forsikringsrett, Annen praksis, Litteratur i fulltekst, Norge, Bankrett
Beskrivelse: Hjemmesiden til Finansklagemnda, Klagenemndene for forsikring, bank, finans og verdipapirfond (FinKN). Uttalelser fra bankklagenemnda, forsikringskladenemnda, forsikringsskadenemnda og avkortingsnemnda. I tillegg inneholder siden publikasjoner og noe litteratur.
Språk: Norsk

  Finans Norge
Publisert av: Finansnæringens Fellesorganisasjon
Emner: Bankrett, Statistikk, Norge, Finansrett, Organisasjoner og foreninger, Velferdsrett, Forsikringsrett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Finans Norge representerer hele finansnæringen i Norge, og ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Organisasjonen het da Finansnæringens Fellesorganisasjon. Fra 1. januar 2013 ble også Finansnæringens Arbeidsgiverforening en del av Finans Norge.
Om utgiver: FNO
Språk: Engelsk, Norsk

  Finanstilsynet
Publisert av: Finanstilsynet
Emner: Standarder, Inkasso, Rundskriv, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Høringer, Revisjon, Regnskapsrett, Lover, Eiendomsmegling, Klageorganer, Pensjoner, Litteratur i fulltekst, Offentlige organer, Selskapsrett, Forsikringsrett, Norge, Bankrett, Finansrett, Årsmeldinger
Beskrivelse: Finanstilsynet er et selvstendig styringsorgan, underlagt finansdepartementet, som bygger på lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet og på internasjonale standarder for finansielt tilsyn.

Finanstilsynet skal arbeide for at banker, forsikringsselskaper og finansieringsforetak følger lover og regler som er vedtatt for finansmarkedet. Det samme gjelder verdipapirforetak, børs og autoriserte markedsplasser, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere.

Språk: Norsk, Engelsk

  Finn dokument
Publisert av: Regjeringen
Emner: Tolkningsuttalelser, Norge, Regler og statutter, Lover, Forarbeider, Rundskriv, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Andre offentlige dokumenter, Fagområder generelt
Beskrivelse: Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter. Mulighet å avgrense ut fra: Innholdstype som lover, brev høringer mm Tema Departement Tidsrom
Språk: Engelsk, Norsk

  Flyktninghjelpen
Publisert av: Flyktninghjelpen
Emner: Organisasjoner og foreninger, Menneskerettigheter, Norge, Flyktningerett
Beskrivelse: Flyktninghjelpen er en humanitær organisasjon som er engasjert i flyktningspørsmål og internasjonalt flyktningarbeid.
Språk: Norsk, Engelsk

  Forarbeidene til den nye straffeloven
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Norge, Forarbeider, Strafferett
Beskrivelse: Forarbeidene til lov av 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven)
Språk: Norsk

  Forbruker Europa
Publisert av: European Consumer Centres' Network (ECC)
Emner: Litteratur i fulltekst, Rapporter, Brosjyrer, Norge, EØS, Tvisteløsning, Forbrukerrett, EU
Beskrivelse: Forbrukerkontor for alle typer tvister knyttet til kjøp av varer og tjenester fra næringsdrivende over grensen i alle EU-/EØS-land. Yter bistand ved klager mot næringsdrivende. Siden inneholder temasider samt publikasjoner.
Språk: Spansk, Norsk, Engelsk, Fransk

  Forbrukerombudet
Publisert av: Forbrukerombudet
Emner: Lover, Offentlige organer, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forvaltning, Annen praksis, Rettspraksis, Norge, Standarder, Forbrukerrett
Beskrivelse: Forbrukerombudet, et forvaltningsorgan som bl.a. skal medvirke til å beskytte forbrukerne mot urimelig markedsføring, presenterer her sin virksomhet samt aktuelle lover og forskrifter. Noe på engelsk.
Språk: Norsk

  Forbrukerrett
Publisert av: Store norske leksikon
Emner: Forbrukerrett, Norge, Håndbøker og oppslagsverk
Beskrivelse: Leksikonartikler innen forbrukerrett.
Språk: Norsk

  Forbrukerrådet
Publisert av: Forbrukerrådet
Emner: Norge, Forbrukerrett, Organisasjoner og foreninger, Forvaltning, Offentlige organer, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Tematiske innganger med informasjon.
Språk: Norsk

  Foreningen for Fangers Pårørende (FFP)
Publisert av: Foreningen for Fangers Pårørende
Emner: Kriminologi, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: Forening som tilbyr støtte og rådgivning til pårørende til innsatte i fengsel
Språk: Norsk

  Forskrifter m.v.
Publisert av: Lovdata
Emner: Norge, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Instrukser, Delegeringer, Fagområder generelt
Beskrivelse:
Språk: Norsk

  Forvaltningsrett
Publisert av: Store norske leksikon
Emner: Forvaltningsrett, Norge, Håndbøker og oppslagsverk
Beskrivelse: Leksikonartikler innen forvaltningsrett. Fagansvarlig: Jan Fridthjof Bernt
Språk: Norsk

  Frostating lagmannsrett
Publisert av: Frostating lagmannsrett
Emner: Norge, Fagområder generelt, Domstoler
Beskrivelse: Generell informasjon, saklister.
Språk: Norsk

  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Publisert av: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Emner: Norge, Interesseorganisasjoner, Helserett, Sosialrett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Med sine 70 medlemsorganisasjoner som til sammen har mer enn 325.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.
Språk: Norsk

  Gjeldende lover
Publisert av: Lovdata
Emner: Norge, Lover, Fagområder generelt
Beskrivelse: Lover ajourført i bakgrunn av nye endringer som blir kunngjort i Norsk Lovtidend. Siden har søkefunkksjon. I tillegg finnes det kronologisk, alfabetisk og systematisk register og register ordnet etter næring.
Språk: Norsk

  Gjeldsordningsbasen
Publisert av: Regjeringen
Emner: Lover, Gjeldsordning, Prosessrett, Norge, Rettskilder generelt, Forvaltningsrett
Beskrivelse: I gjeldsordningsbasen finner du gjeldsordningsloven samt de viktigste tilhørende rettskilder.
Basen er primært ment som et hjelpemiddel for personer som arbeider profesjonelt med saksbehandling etter gjeldsordningsloven, i første rekke medarbeidere hos namsmannen.
Basen inneholder bl.a. lovteksten til gjeldsordningsloven, både opprinnelig og etter endringer. Alle forarbeider, både til den opprinnelige loven og senere endringer, rettsavgjørelser i fulltekst og, sammendrag og forskrifter gitt med hjemmel i loven.
Språk: Norsk

  GRID Arendal - United Nations Environment Programme, Global Resource Information Database
Publisert av: GRID-Arendal
Emner: FN, Internasjonalt, Litteratur i fulltekst, Sentre, Norge, Miljørett
Beskrivelse: Informasjonssenter for FNs miljøprogram.
Språk: Engelsk

  Grunnboken
Publisert av: Kartverket
Emner: Registre, Tinglysning, Fast eiendom, Norge
Beskrivelse: Nettisde om Grunnboken med informasjon om Grunnboken, lenker til bestilling av grunnbokutskrift og kopibestilling av tinglyst dokument.
Språk: Norsk

  Grunnloven
Publisert av: Nasjonalbiblioteket
Emner: Rettshistorie, Grunnlover, Statsforfatningsrett, Norge
Beskrivelse: Grunnloven slik den lød i 1814 og lenke til gjeldende grunnlov.
Språk: Norsk

  Guide to Legal Research in Norway
Publisert av: GlobaLex
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Norge, Fagområder generelt, Rettssystem
Beskrivelse: Oversikt over Norges rettssystem med lenker til rettskilder og institusjoner. Av Pål Bertnes for GlobaLex.
Om utgiver: Published by the Hauser Global Law School Program at NYU School of Law.
Språk: Engelsk

  Gulating lagmannsrett
Publisert av: Domstoladministrasjonen
Emner: Domstoler, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Generell informasjon, saklister.
Språk: Norsk, Samisk, Engelsk

  Gyldendal rettsdata: spesialfag og emner
Publisert av: Gyldendal Rettsdata
Emner: Rettskilder generelt, Fagområder generelt, Betalingsdatabase, Norge
Beskrivelse: Oversikt over emneinnganger i Gyldendal rettsdata. Norske rettskildedatabaser innenfor spesifikke rettsfelt. Betalingsdatabase, kontakt ditt bibliotek for tilgang.

  Hafslund
Publisert av: Hafslund
Emner: Norge, Bedrifter, Energirett
Beskrivelse: Hafslund er Norges største netteier, størst innen strømsalg, stor produsent av fornybar energi, en betydelig leverandør av telekomtjenester og en av de største eierne i solenergiselskapet REC.
Språk: Engelsk, Norsk

  HELFO pasientformidling
Publisert av: HELFO
Emner: Lover, Norge, Pasienter, Ressurssider for fag, Helserett
Beskrivelse: Dersom sykehuset eller behandlingsinstitusjonen har brutt behandlingsfristen, kan du ta kontakt med HELFO pasientformidling for å finne et annet behandlingstilbud. Brødtekst HELFO pasientformidling hjelper deg med å finne annet behandlingstilbud når sykehuset eller behandlingsinstitusjonen har brutt behandlingsfristen.
Språk: Norsk

  Helsedirektoratet
Publisert av: Helsedirektoratet
Emner: Sosialrett, Forvaltning, Helserett, Offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Kompetanse- og forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet samt med oppgaver fra Kommunal- og regionaldepartementet.
Språk: Engelsk, Norsk

  Helse- og sosialrett
Publisert av: Store norske leksikon
Emner: Sosialrett, Norge, Helserett, Håndbøker og oppslagsverk
Beskrivelse: Leksikonartikler innen helserett og sosialrett.
Språk: Norsk

  Helsetilsynet
Publisert av: Helsetilsynet
Emner: Klageorganer, Helserett, Sosialrett, Forvaltning, Barnerett, Offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Har det overordnete tilsyn med all helsetjeneste i Norge, og ivaretar forvaltningsoppgaver knyttet til utøvelse av tilsynet.
Språk: Norsk

  Helsetilsynet - Regelverk
Publisert av: Helsetilsynet
Emner: Rundskriv, Norge, Barnerett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Forarbeider, Tolkningsuttalelser, Helserett, Sosialrett
Beskrivelse: Lover, forskrifter, rundskriv, forarbeider og tolkningsuttalelser vedrørende statlige myndigheters krav som retter seg mot barnevern-, sosial- og helsetjenestene og mot helsepersonell. Utvalget dekker regelverk som tilsynsmyndigheten fører tilsyn med etterlevelsen av, og noen andre som er særlig relevante.
Språk: Norsk

  Hovedtariffavtalen NHO/LO - Arbeidere
Publisert av: Næringslivets Hovedorganisasjon
Emner: Tariffavtaler, Norge, Arbeidsrett
Beskrivelse: PDF dokument av gjeldende hovedavtale mellom NHO og LO
Språk: Norsk, Engelsk

  Husbanken
Publisert av: Husbanken
Emner: Norge, Sosialrett, Offentlige organer, Boligrett, Rettskilder generelt, Andre offentlige organer, Banker
Beskrivelse: Etat under Kommunal- og regionaldepartementet. Inneholder bl.a. regler om bostøtte og komplett regelverk for tildeling av lån og tilskudd.
Språk: Norsk

  Huseiernes Landsforbund
Publisert av: Huseiernes landsforbund
Emner: Boligrett, Norge, Organisasjoner og foreninger, Fast eiendom, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av bolighus, eierseksjoner, sameier, borettslag og næringseiendommer.
Språk: Norsk

  Husleietvistutvalget (for Oslo)
Publisert av: Husleietvistutvalget
Emner: Husleierett, Lover, Brosjyrer, Rettspraksis, Norge, Annen praksis, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim med hjemmel i husleieloven av 26.03.99 nr. 17 (husll.) § 12-5. Opprettet av Kommunal- og regionaldepartementet som et alternativ til forliksrådet og domstolene for å løse tvister mellom utleier og leier av bolig. Inneholder vedtak fra utvalget.
Språk: Norsk

  Hvitvasking.no
Publisert av: Finanstilsynet, ØKOKRIM
Emner: Norge, Rundskriv, Litteratur i fulltekst, Hvitvasking, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Statistikk
Beskrivelse: Rettskilder, nyheter og annet knyttet til hvitvasking.
Språk: Norsk

  Hydro
Publisert av: Hydro
Emner: Bedrifter, Petroleumsrett, Norge, Energirett
Beskrivelse: Industriselskap på norsk sokkel
Språk: Norsk, Engelsk

  Høyesterett
Publisert av: Norges Høyesterett
Emner: Fagområder generelt, Norge, Domstoler, Høyesterett
Beskrivelse: Norges høyesterett sin hjemmeside.
Språk: Norsk, Engelsk, Samisk

  Høyesteretts avgjørelser
Publisert av: Norges Høyesterett
Emner: Rettspraksis, Fagområder generelt, Norge
Beskrivelse: Avgjørelser, dommer og kjennelser, fra 2000 i sammendrag og med tilgang til fulltekst f.o.m. 2008 fra Høyesteretts hjemmeside.
Språk: Norsk

  Høyringar
Publisert av: Regjeringen
Emner: Fagområder generelt, Norge, Høringer
Beskrivelse: Saker fra departementene som er ute på høring. Siden inneholder saker på høring, saker under behandling og ferdigbehandlede saker. Mulighet for å avgrense på: Tema Departement Tidsperiode
Språk: Norsk, Samisk

  Idunn
Publisert av: Universitetsforlaget
Emner: Betalingsdatabase, Norge, Litteratur i fulltekst, Fagområder generelt
Beskrivelse: Norske juridiske tidsskrifter i fulltekst:

Arbeidsrett (2004 ->)
Jussens Venner (2001 ->)
Lov og Rett (2001 ->)
Nordic Journal of Human Rights (2001 ->)
Nordisk Domssamling (2002 ->)
Skatterett (2001 ->)
Tidsskrift for Rettsvitenskap (2002 ->)
Språk: Norsk

  Indigenous Peoples
Publisert av: WorldLII
Emner: Canada, Malaysia, Russland, Menneskerettigheter, Urbefolkningsrett, Bangladesh, Norge, Nicaragua, USA, Peru, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Grønland, Chile, Rettskilder generelt, Sverige, Brasil, Finland, Mexico, Venezuela, Colombia, New Zealand, Spania, Australia, Ecuador, Juridiske lenkesamlinger, FN, Guatemala
Beskrivelse: Startside for urfolksrett fra Australasian Legal Information Institute.
Språk: Engelsk

  Individuell og kollektiv arbeidsrett
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Arbeidsrett, Lover, Tvisteløsning
Beskrivelse: Temaside om individuell og kollektiv arbeidsrett. Lenker til sentral lovgivning innen arbeidsrett, samt tvisteløsningsorganer.
Språk: Norsk

  Industri Energi (IE)
Publisert av: Industri Energi
Emner: Energirett, Petroleumsrett, Norge, Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Fagforbundet for ansatte i industri og energi på land og sokkel.
Språk: Norsk

  Inkassoklagenemnda
Publisert av: Inkassoklagenemnda
Emner: Forvaltning, Klageorganer, Inkasso, Annen praksis, Norge, Offentlige organer, Forbrukerrett
Beskrivelse: Klagenemnd for inkassosaker mot forbrukere, sammensatt av representanter for inkassobransjen og Forbrukerrådet. Arkiv for avgjørelser i fulltekst.
Språk: Norsk

  Innstillinger
Publisert av: Stortinget
Emner: Forarbeider, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Innstillinger til Storting og Odelsting, og Budsjettinnstillinger.
Språk: Norsk

  Institutt for eiendom og juss
Publisert av: NMBU
Emner: Fagområder generelt, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Norge
Beskrivelse: Institutt for eiendom og juss har nasjonal spisskompetanse på eiendomsregistrering, verdsetting, jordskifte, ekspropriasjon og de juridiske sidene av eiendom og fysisk planlegging.
Språk: Engelsk, Norsk

  Instrukser mv.
Publisert av: Lovdata
Emner: Forvaltningsrett, Norge, Instrukser
Beskrivelse: Instrukser er regelsett gitt av forvaltningen og som primært retter seg mot forvaltningens ansatte.
Språk: Norsk

  Instruks for Regjeringen
Publisert av: Lovdata
Emner: Instrukser, Statsforfatningsrett, Regjeringer, Norge
Beskrivelse: Regjeringsinstruksen.
Språk: Norsk

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Publisert av: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Emner: Offentlige organer, Flyktningerett, Norge
Beskrivelse: Opprettet 1. januar 2006 for å være et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold. Direktoratet samarbeider med innvandrerorganisasjoner og -grupper, kommuner, statlige etater og privat sektor. IMDi gir råd og iverksetter statlig politikk. Inneholder bl.a. lover, forskrifter og rundskriv.
Språk: Norsk, Engelsk

  International Northern Sea Route Programme - INSROP
Publisert av: The Fridtjof Nansen Institut
Emner: Sjørett, Litteratur, Norge, Forskningsprosjekter
Beskrivelse: Forskningsprosjekt juni 1993 – mars 1999.
Språk: Engelsk

  Jordskifterettene
Publisert av: Domstoladministrasjonen
Emner: Domstoler, Fast eiendom, Norge
Beskrivelse: Informasjon om jordskifterettens oppgaver, adresser til de ulike jordskifterettene, kravskjema, brosjyrer.
Språk: Norsk

  Juridisk bibliotek. Petroleumsrett og EU-rett
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Energirett, Petroleumsrett, Norge, EU- og EØS-rett, Bibliotek
Beskrivelse: Biblioteket ved Senter for Europarett, Instituttbibliotek under Juridisk bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo.

Besøkende som ikke tilhører instituttet, må henvende seg i resepsjonen i samme etasje, eller i Juridisk bibliotek, Domus Bibliotheca.

Språk: Norsk

  Juridisk bibliotek. Rettsinformatikk
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Personvern, Norge, Rettsinformatikk, Bibliotek
Beskrivelse: Biblioteket er et forskningsbibliotek for Senter for rettsinformatikk, men er også åpent for studenter og publikum. Besøkende som ikke er tilknyttet senteret, bes først henvende seg i Juridisk bibliotek, Domus Bibliotheca. Instituttbibliotek under Juridisk bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo.
Språk: Norsk

  Juridiske emneord
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Fagområder generelt, Referansedatabaser, Norge
Beskrivelse: Systematisk register for rettsvitenskap. Emneinngang til juridisk biblioteks boksamling i Bibsys. (Emnesøk)
Språk: Norsk

  Juridisk ordliste
Publisert av: Domstoladministrasjonen
Emner: Fagområder generelt, Juridiske ordbøker, Norge
Beskrivelse: Juridisk ordliste fra Norges domstoler
Språk: Norsk

  Juridisk ordliste - Jusstorget
Publisert av: Jusstorget
Emner: Fagområder generelt, Juridiske ordbøker, Norge
Beskrivelse: Juridiske ord og uttrykk.
Språk: Norsk

  Juristenes Utdanningssenter
Publisert av: Juristenes Utdanningssenter
Emner: Fagområder generelt, Organisasjoner og foreninger, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Norge
Beskrivelse: Juristenes Utdanningssenter (JUS) ble opprettet 1. januar 1992 og er en selveiende ideel forening (not-for-profit) med Norges Juristforbund og Advokatforeningen som medlemmer.
Språk: Norsk

  JURK, Oslo
Publisert av: Juridisk rådgivning for kvinner
Emner: Fagområder generelt, Advokater, Norge
Beskrivelse: Gratis rettshjelp for kvinner ved kvinnelige jusstudenter.
Språk: Norsk

  Jus.no
Publisert av: Advokatforeningen, Juristenes Utdanningssenter, Norges juristforbund
Emner: Startsider og søkemotorer, Fagområder generelt, Norge
Beskrivelse: Startside for juss i Norge. Fra Advokatforeningen, Norges Juristforbund og Juristenes utdanningssenter.
Språk: Norsk

  Jus - Fagressurser
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Fagområder generelt, Juridiske lenkesamlinger, Bibliotek, Norge
Beskrivelse: Side for fagressurser innen jus, menneskerettigheter og kriminologi ved UiO. Med informasjon om kurs holdt av biblioteket. Levert av Juridisk bibliotek.
Språk: Norsk

  Jushjelpa i Midt- Norge, Trondheim
Publisert av: Jushjelpa i Midt-Norge
Emner: Advokater, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Gratis rettshjelp ved juridiske studenter.
Språk: Norsk

  Jusleksikon
Publisert av: Kunnskapsforlaget
Emner: Norge, Juridiske ordbøker, Betalingsdatabase, Fagområder generelt
Beskrivelse: Jusleksikon baserer seg på fjerde utgave av papirutgaven med samme navn. Finnes via ordnett.no
Språk: Norsk

  Jusleksikon.no
Publisert av: Jusleksikon.no
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Norge, Juridiske ordbøker, Fagområder generelt
Beskrivelse: Jusleksikon Online er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Målet er å lage en åpen og fritt tilgjengelig wiki, med gode og forståelige definisjoner på juridiske ord og uttrykk. Siden er helt uten reklame, og oppdateres jevnlig.
Språk: Norsk

  Juss-Buss, Oslo
Publisert av: Juss-Buss
Emner: Fagområder generelt, Advokater, Norge
Beskrivelse: Juss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Juss-Buss gir gratis rettshjelp i enkeltsaker.
Språk: Norsk

  Jussformidlingen, Bergen
Publisert av: Jussformidlingen
Emner: Fagområder generelt, Norge, Advokater
Beskrivelse: Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Jussformidlingen er en organisasjon som er drevet av viderekomne studenter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Språk: Norsk

  Jusshjelpa i Nord-Norge, Tromsø
Publisert av: Jusshjelpa i Nord-Norge
Emner: Advokater, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Gratis rettshjelp av studenter ved Juridisk Fakultet – Universitetet i Tromsø.
Språk: Fransk, Portugisisk, Italiensk, Engelsk, Tysk, Norsk, Spansk

  Jusstorget
Publisert av: Back Office Partner AS
Emner: Norge, Fagområder generelt, Advokater
Beskrivelse: Nett-veiledning i juridiske spørsmål, inkludert advokatoversikt.
Språk: Norsk

  Juss-utdanning av lavere grad
Publisert av: Senter for IKT i utdanningen, Regeringen
Emner: Norge, Jussutdanning
Beskrivelse: Informasjon om ulike juridiske studier i Norge, med lenker til fagene.
Språk: Norsk

  KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Publisert av: KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Emner: Tariffavtaler, Interesseorganisasjoner, Norge, Arbeidsrett
Beskrivelse: Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.
Språk: Norsk

  Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Publisert av: Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Emner: Statistikk, Klageorganer, Norge, Offentlige anskaffelser, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover
Beskrivelse: Hjemmesiden til KOFA. Noe informasjon på engelsk. Behandler klager om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Statistikk, regelverk m.m.
Språk: Norsk

  Klima- og miljødepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Offentlige organer, Norge, Miljørett
Beskrivelse: Klima- og miljødepartementet (KLD) har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk
Språk: Engelsk, Samisk, Norsk

  KOFA - avgjorte saker
Publisert av: Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Emner: Offentlige anskaffelser, Annen praksis, Norge
Beskrivelse: Avgjørelser i fulltekst (2003-) av Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Søkemulighet, flere registre.
Om utgiver: KOFA
Språk: Norsk

  Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker - Gjenopptakelseskommisjonen
Publisert av: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Emner: Andre offentlige organer, Straffeprosess, Offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med rettskraftig dom skal få ny behandling av sin sak i retten. Inneholder dokumenter og avgjørelser fom 2004.
Språk: Norsk

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Norge, Forvaltning
Beskrivelse: Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Kommuneforlaget
Publisert av: Kommuneforlaget
Emner: Fagområder generelt, Forlag, Norge
Beskrivelse: Kommuneforlaget utvikler og distribuerer informasjons- og kunnskapsprodukter for kommunal sektor. Forlaget arbeider nært med KS og kommunene i utviklingen av nye produkter og kvalitetssikring.
Språk: Norsk

  Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
Publisert av: Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Urbefolkningsrett, Lover, Rettspraksis, Samerett, Norge, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Senteret har til formål å øke kunnskapen og forståelsen om urfolksrett og samiske rettigheter. Sidene inneholder blant annet artikler, utredninger, lenker til sentrale lover og dommer. Tekst på samisk, norsk, engelsk og finsk. Tidsskrift for urfolks rettigheter i fulltekst.
Språk: Norsk, Samisk, Engelsk

  Konfliktrådet
Publisert av: Konfliktrådet
Emner: Fagområder generelt, Offentlige organer, Tvisteløsning, Andre offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Konfliktrådsordningen er underlagt Justisdepartementet som en del av strafferettspleien. Her finnes bl.a. oversikt over alle konfliktrådene i Norge, statistikk og lover.
Språk: Norsk

  Kongeriget Norges Grundlov
Publisert av: Lovdata
Emner: Norge, Statsforfatningsrett, Grunnlover
Beskrivelse: Grunnloven med ajourførte endringer.
Språk: Norsk

  Konkurransetilsynet
Publisert av: Konkurransetilsynet
Emner: Konkurranserett, Annen praksis, Litteratur i fulltekst, Norge, Forvaltning, Offentlige organer, Lover
Beskrivelse: Etat under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven.
Språk: Norsk, Engelsk, Samisk

  Konkurransetilsynet - Vedtak, avgjørelser og uttalelser
Publisert av: Konkurransetilsynet
Emner: Uttalelser, Konkurranserett, Annen praksis, Norge
Beskrivelse: Konkurransetilsynets vedtak, avgjørelser og uttalelser f.o.m. 2001.
Språk: Norsk

  Konkursrådet
Publisert av: Konkursrådet
Emner: Offentlige organer, Skjemaer og formularer, Norge, Uttalelser, Konkursrett, Forvaltning, Rundskriv, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Konkursrådet er et veiledende og rådgivende organ tilknyttet Justis- og beredskapsdepartementet.

Det kan blant annet avgi uttalelser om prinsipielle spørsmål som vedrører bobehandling.

Disse finnes på nettstedet, i tillegg til regelverk, fagartikler, oversikt over rettsavgjørelser m.m.

Språk: Norsk

  Konkursrådet - uttalelser
Publisert av: Konkursrådet
Emner: Norge, Uttalelser, Konkursrett
Beskrivelse: Konkursrådets uttalelser vedrørende prinsipielle spørsmål som berører bobehandling.
Språk: Norsk

  Kontoret for voldsoffererstatning
Publisert av: Kontoret for voldsoffererstatning
Emner: Forvaltning, Offentlige organer, Voldsofre, Erstatningsrett, Norge
Beskrivelse: Statlig forvaltningsorgan som behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling. Direktorat direkte underlagt Justisdepartementet.
Språk: Norsk

  Kriminalomsorgens utdanningssenter - KRUS
Publisert av: KRUS
Emner: Kriminalomsorg, Fagområder generelt, Norge, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Kurs- og kompetansesenter for ansatte i kriminalomsorgen.
Språk: Engelsk

  Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Publisert av: Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Emner: Kriminalomsorg, Arbeidsrett, Norge, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: KY organiserer fengselsbetjenter, verksbetjenter, miljøterapeuter og administrativt personell.
Om utgiver: KY
Språk: Norsk

  kriminalpolitkk.uio.no
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Kriminologi, Norge
Beskrivelse: Nettsted med forskningbasert informasjon og debatt om aktuelle kriminalpolitiske temaer. Fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.
Språk: Norsk

  Kripos
Publisert av: Politiet
Emner: Politi, Norge, Fagområder generelt, Statistikk
Beskrivelse: Kripos – den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. Kripos, den gang Kriminalpolitisentralen, ble etablert i 1959. Kripos fikk påtalemyndighet i 2005, har i dag ca. 570 ansatte og er underlagt Politidirektoratet.
Språk: Engelsk, Norsk

  Kristenretten i norsk middelalder
Publisert av: Universitetet i Bergen
Emner: Rettshistorie, Kirkerett, Norge
Beskrivelse: En oversikt forfattet av Dag Roar Fosnes, Det juridiske fakultetsbibliotek, Bergen.
Språk: Norsk

  KRUS-biblioteket
Publisert av: KRUS
Emner: Fagområder generelt, Norge, Bibliotek
Beskrivelse: Hjemmesiden til biblioteket ved Kriminalomsorgens utdanningssenter - KRUS.
Språk: Norsk, Engelsk

  KS
Publisert av: KS
Emner: Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: KS,tidligere Kommunenes sentralforbund, er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for alle norske kommuner og fylkeskommuner.
Språk: Norsk, Spansk, Engelsk

  Kværner
Publisert av: Kværner
Emner: Bedrifter, Petroleumsrett, Norge
Beskrivelse: Industriselskap på norsk sokkel
Språk: Engelsk

  Landinfo
Publisert av: Landinfo
Emner: Rapporter, Flyktningerett, Menneskerettigheter, Andre dokumenter, Norge, Utlendingsrett, Forvaltning
Beskrivelse: Landinfo er en del av utlendingsforvaltningen og administrativt underlagt UDI med hovedfokus på menneskerettighets-situasjonen i land Norge mottar flyktninger og asylsøkere fra. Lenker til nettbaserte kilder Landinfo selv ofte konsulterer.
Språk: Norsk

  Landsforeningen for nakkeskadde - LFN
Publisert av: Landsforeningen for nakkeskadde
Emner: Erstatningsrett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: Landsforeningen er en interesseorganisasjon etablert i 1993 og ledes av tidligere skadde. Foreningen tilbyr bistand til folk med nakkeslengskade.
Språk: Norsk

  Landsforeningen for Trafikkskadde (LTN)
Publisert av: Landsforeningen for trafikkskadde
Emner: Erstatningsrett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: LTN tilbyr faglig råd og veiledning samt bistand ved eventuell erstatningssak. Har oversikt over spesialister, advokater og trygdeordninger som kan være aktuelle for skadelidte.
Språk: Norsk

  Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar - LVK
Publisert av: Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar - LVK
Emner: Interesseorganisasjoner, Norge, Kommunalrett, Energirett
Beskrivelse: Interesseorganisasjon for 154 kommuner som berøres av kraftutbygging eller av anlegg, reguleringer eller andre inngrep i tilknytning til kraftverk. Alle kommuner med kraftutbygging av noe størrelse innenfor sine grenser er medlem.
Språk: Norsk

  Leieboerforeningen
Publisert av: Leieboerforeningen
Emner: Norge, Boligrett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Rådgivningskontoret for leieboere. Interesseforening for leietakere. informasjon om leieboerjus, nyheter, boligpolitikk og økonomi.
Språk: Norsk

  Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Publisert av: Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Emner: Annen praksis, Likestilling, Norge, Diskriminering
Beskrivelse: Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandler klager på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser og vedtak. Inneholder vedtak og uttalelser f.o.m. 2006.
Språk: Norsk

  Likestillings- og diskrimineringsnemnda - vedtak og avgjørelser
Publisert av: Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Emner: Likestilling, Norge, Annen praksis
Beskrivelse: Vedtak og avgjørelser (f.o.m. 2006) fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, klageorgan for Likestillings- og diskrimineringsombudet. Har lenke til vedtak fra tidligere Klagenemnda for likestilling (t.o.m. 2005). Utvalgte avgjørelser på engelsk.
Språk: Norsk, Engelsk

  Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) - Uttalelser
Publisert av: Likestillings- og diskrimineringsombudet
Emner: Diskriminering, Annen praksis, Uttalelser, Likestilling, Norge
Beskrivelse: Uttalelser fra LDO f.o.m 2006, samt tidl. Likestillingsombudets klagesaker (t.o.m. 2005)
Språk: Norsk

  Likestillings- og diskrimineringsombudet - LDO
Publisert av: Likestillings- og diskrimineringsombudet
Emner: Offentlige organer, Uttalelser, Klageorganer, Rettskilder generelt, Norge, Likestilling
Beskrivelse: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold. Nettstedet inneholder informasjon om norsk lovgivning, relaterte FN-konvensjoner, høringsuttalelser, klagesaker, og annet.

  LO
Publisert av: Landsorganisasjonen i Norge
Emner: Organisasjoner og foreninger, Norge, Interesseorganisasjoner, Arbeidsrett
Beskrivelse: Landsorganisasjonen i Norge, Norges største lønnstakerorganisasjon.
Språk: Norsk, Engelsk

  Lokale forskrifter
Publisert av: Lovdata
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Inneholder gjeldende lokale forskrifter. Lovdata foretar en løpende ajourføring av forskriftsteksten på grunnlag av nye endringer som vedtas av forvaltningen.
Språk: Norsk

  Lovarbeidet
Publisert av: Stortinget
Emner: Rettskildelære, Statsforfatningsrett, Norge
Beskrivelse: Stortingets redegjørelse for lovgivningsarbeidets forskjellige ledd.
Språk: Norsk

  Lovdata Online
Publisert av: Lovdata
Emner: Fagområder generelt, Rettskilder generelt, Norge
Beskrivelse: Lovdatas nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.
Språk: Norsk

  Lovdata Online - betalingsdel
Publisert av: Lovdata
Emner: Norge, Betalingsdatabase, Rettskilder generelt, Fagområder generelt
Beskrivelse: Lovdata er en allmennyttig, selvfinansierende stiftelse, opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Leverandør av databaser innen norsk rett og EU/EØS-rett: lover, forskrifter og annet regelverk, avgjørelser av domstoler og av andre tvisteløsningsorganer. Deler er gratis tilgjengelig, deler er betalingsdatabaser. Juridiske artikler fra tidsskrifter og festskrift. En del av Lovdatas betalingstjenester. Kontakt ditt bibliotek for tilgang.
Språk: Norsk

  Lover, forskrifter og regelverk i samepolitikken
Publisert av: Regjeringen
Emner: Lover, Norge, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Instrukser, Samerett
Beskrivelse: Lover, forskrifter og regelverk knyttet til temaet samepolitikk
Språk: Norsk

  Lover og instrukser - Stortinget
Publisert av: Stortinget
Emner: Parlamenter, Instrukser, Statsforfatningsrett, Norge
Beskrivelse: Grunnloven, bevilgningsreglementet, Stortingets forretningsorden og andre lover og instrukser som er viktige for Stortingets virksomhet.
Språk: Norsk

  Lover og regler
Publisert av: Helsedirektoratet
Emner: Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Norge, Sosialrett, Helserett, Rundskriv
Beskrivelse: Rettskilder innenfor Helsedirektoratets fagområde.
Språk: Norsk

  Lovvedtak og lovanmerkninger
Publisert av: Stortinget
Emner: Forarbeider, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Oversikt over alle lovvedtak fra første gangs lovbehandling og lovanmerkninger fra andre gangs lovbehandling. Beslutninger (odelsting og lagting) fra gammel lovbehandling finner du ved å velge riktig sesjon og deretter type.
Språk: Norsk

  Luftfartstilsynet
Emner: Fagområder generelt, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, EU-lovgivning, Norge, Luftrett
Beskrivelse: Selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan direkte underlagt Samferdelsdepartementet. Lenker til nasjonale og internasjonale lover og regler.
Språk: Engelsk, Norsk

  Mattilsynet
Publisert av: Mattilsynet
Emner: Forvaltning, Dyrevern, Norge, Offentlige organer, Miljørett, Landbruksrett
Beskrivelse: Nettstedet til Mattilsynet, statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler.
Språk: Norsk

  Medietilsynet
Publisert av: Medietilsynet
Emner: Rapporter, Forvaltning, Klageorganer, Offentlige organer, Lover, Litteratur, Medierett, Norge
Beskrivelse: Medietilsynet fører tilsyn med det omfattende området vi til daglig kaller media. Oppgavene omfatter for eksempel bevisstgjøring om barns bruk av Internett og dataspill, regler for radio- og tv-sendinger, og aldersgrensesetting for kinofilm og videogramregistrering. Tilsynet håndterer også tilskuddsordninger, og fører dessuten tilsyn med markeds- og eierforhold i dagspresse og kringkasting. Noe lenker til relevant lovgivning under de ulike temaene.
Språk: Samisk, Norsk

  Menneskerettigheter
Publisert av: Regjeringen
Emner: Internasjonalt, Norge, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Utenriksdepartementets menneskerettighetssider.
Språk: Samisk, Norsk, Engelsk

  Miljødirektoratet
Publisert av: Klima- og forurensningsdirektoratet
Emner: Norge, Rettskilder generelt, Forvaltning, Offentlige organer, Forurensning, Miljørett
Beskrivelse: Miljødirektoratet er fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).
Sidene inneholder publikasjoner i fulltekst, lover, forskrifter, direktiv, oversikt over farlige produkter m.m.
Språk: Norsk, Engelsk

  Munin
Publisert av: Universitetet i Tromsø
Emner: Fagområder generelt, Forskningspublikasjoner, Norge
Beskrivelse: Universitetet i Tromsøs åpne vitenarkiv for faglig og forskningsrelatert materiale
Språk: Engelsk, Norsk

  Nasjonalbiblioteket
Publisert av: Nasjonalbiblioteket
Emner: Fagområder generelt, Bibliotek, Norge
Beskrivelse: Hjemmesiden til Nasjonalbiblioteket i Norge.
Språk: Norsk, Engelsk

  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Sosialrett, Helserett, Norge, Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt
Beskrivelse: NKVTS formål er å styrke kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress.
Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.
Språk: Engelsk, Norsk

  NAVs rettskilder
Publisert av: NAV
Emner: Trygderett, Sosialrett, Lover, Rettskilder generelt, Andre dokumenter, Rundskriv, Norge
Beskrivelse: Rettskildene inneholder Folketrygdloven og andre lover innenfor NAVs virkeområde. Dette inkluderer også rundskriv, forskrifter og vedlegg m.m.

  NHO
Publisert av: Næringslivets Hovedorganisasjon
Emner: Norge, Arbeidsrett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Næringslivets Hovedorganisasjon. Den største norske arbeidsgiver-organisasjonen.
Språk: Engelsk, Norsk

  Nobelinstituttets bibliotek
Publisert av: Det Norske Nobelinstitutt
Emner: Norge, Internasjonalt, Bibliotek, Folkerett, FN
Beskrivelse: Spesialbibliotek for politisk historie (1800-), folkerett, fredssak og internasjonal økonomi. Depotbibliotek for publikasjoner fra FN og andre organisasjoner.
Språk: Norsk, Engelsk

  Norden
Publisert av: Nordisk ministerråd, Nordisk råd
Emner: Færøyene, Danmark, Grønland, Sverige, Norge, Finland, Fagområder generelt, Åland, Island, Offentlige organer, Norden
Beskrivelse: Nordisk råd er et samarbeidsorgan for nasjonalforsamlingene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Ministerrådet er regjeringenes samarbeidsorgan. Nettstedet inneholder generell informasjon om de nordiske land og nordisk samarbeid.
Språk: Engelsk, Svensk, Dansk, Finsk, Islandsk, Norsk

  Nordisk institutt for sjørett
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Norge, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Sjørett
Beskrivelse: Nordisk institutt for sjørett ble opprettet 1963 etter anbefaling fra Nordisk råd. Det er tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og er Nordens ledende kompetansesenter for forskning og undervisning i sjørett, petroleumsrett og tilgrensende fagområder. Instituttet består i dag av Avdeling for sjørett, Avdeling for petroleumsrett og Senter for Europarett. Forskningsområdene inkluderer skipsfart, transport, forsikring, sjøforsikring, petroleum, energi, naturressurser, alminnelige formuerettslige fag, EU- og EØS-rett. Instituttet har et utstrakt internasjonalt forskningssamarbeid og er vertskap for forskergruppene i Internasjonal kontraktsrett og Naturressursrett. Instituttet har et internasjonalt masterprogram i sjørett og underviser i flere emner på masternivå. Det arrangerer årlig rundt 18 åpne fagseminarer, de fleste godkjent som videreutdanning for jurister. Instituttet utgir skriftserien MarIus (nivå 1 som vitenskapelig publiseringskanal). Skriftserien PetrIus, knyttet til Avdeling for petroleumsrett, har opphørt og avdelinga publiserer nå i MarIus. Senter for europarett utgir skriftserien IUSEF og tidsskriftet EuroRett i samarbeid med LovData.
Språk: Norsk, Engelsk

  norge.no
Publisert av: Direktoratet for forvaltning og IKT
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Norge, Offentlige organer, Forvaltningsrett, Forvaltning
Beskrivelse: Veiviser til offentlig informasjon og offentlige tjenester. Samfunnsinformasjon, adresser, lenker, offentlige skjemaer. Søkefunksjon.
Språk: Norsk, Engelsk, Samisk

  Norges bank
Publisert av: Noregs bank
Emner: Norge, Lover, Bankrett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Banker
Beskrivelse: Informasjon om penge- og finanspolitikk, Petroleumsfondet, valutareservene, lover og regelverk, rundskrivsamling 1996-, høringsuttalelser m.v. 1997-, mange rapporter og publikasjoner i fulltekst.
Språk: Engelsk, Norsk

  Norges juristforbund
Publisert av: Norges juristforbund
Emner: Fagområder generelt, Interesseorganisasjoner, Norge, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Interesse- og arbeidstakerorganisasjon for norske jurister og juridiske studenter.
Språk: Norsk

  Norges Naturvernforbund
Publisert av: Naturvernforbundet
Emner: Norge, Miljørett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Norges Naturvernforbund ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste og største natur- og miljøvernorganisasjon.
Språk: Norsk, Engelsk

  Norges Rederiforbund
Publisert av: Norges Rederiforbund
Emner: Arbeidsrett, Norge, Interesseorganisasjoner, Petroleumsrett, Sjørett, Transportrett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Arbeidsgiverorganisasjon for utenriksfart og offshore. Etablert 1909. Hovedkontor i Oslo. Forbundets kvartalsvise statistikkoversikt er tilgjengelig i PDF-format. Nettstedet har ordliste for shipping- og offshoretermer.
Språk: Norsk, Engelsk

  Norges Røde Kors
Publisert av: Røde kors
Emner: Organisasjoner og foreninger, Humanitærrett, Menneskerettigheter, Norge, Internasjonalt, Ikke-statlige organisasjoner
Beskrivelse: Hjemmeside for Norges Røde Kors.
Språk: Norsk

  Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE
Publisert av: Norges vassdrags- og energidirektorat
Emner: Forvaltning, Offentlige organer, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Energirett, Lover, Litteratur i fulltekst, Norge, Miljørett
Beskrivelse: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser.
Språk: Engelsk, Norsk

  Norid
Publisert av: UNINETT Norid
Emner: Immaterialrett, Norge, Medierett, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Registreringsenheten for .no-domenet. Regelverk, database over domenenavn, klagenemnd, lenker til dommer, juridiske artikler, internasjonale organisasjoner.
Språk: Norsk

  Norske aviser og tidsskrifter
Publisert av: Nasjonalbiblioteket
Emner: Norge, Litteratur i fulltekst, Fagområder generelt
Beskrivelse: Nasjonalbibliotekets database over norske aviser og tidsskrift på internett.
Språk: Norsk

  Norsk Eiendomsinformasjon AS
Publisert av: Norsk eiendomsinformasjon AS
Emner: Registre, Boligrett, Tinglysning, Norge, Eiendomsrett
Beskrivelse: Ambita het tidligere Norsk Eiendomsinformasjon, og endret navn til Ambita i 2014. Selskapet drives i dag som et kommersielt aksjeselskap heleid av Nærings- og fiskeridepartementet. Nettstedet gir tilgang til Eiendomsregisteret (via forhandlere, betalingstjeneste) og "Håndbok i tinglysing" (gratis nettutgave).
Eiendomsregisteret gir tilgang til all tinglyst informasjon fra Grunnboken for fast eiendom og Borett, samt teknisk informasjon fra Matrikkelen.

  Norske lovforarbeider : en kortfattet veiledning
Publisert av: Universitetet i Bergen
Emner: Rettskildelære, Norge, Forarbeider
Beskrivelse: Introduksjon med ordforklaringer på og pekere mot norske lovforarbeider, frem til 1. oktober 2009. Utarbeidet av Jørn W. Ruud, Bibliotek for juridiske fag.
Språk: Norsk

  Norske og nordiske tidsskriftartikler (NORART)
Publisert av: Nasjonalbiblioteket
Emner: Referansedatabaser, Norden, Litteratur, Fagområder generelt, Norge
Beskrivelse: Referanser til artikler fra ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker
Språk: Norsk, Engelsk

  Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Publisert av: Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Emner: Interesseorganisasjoner, Organisasjoner og foreninger, Kriminalomsorg, Norge, Arbeidsrett
Beskrivelse: Fagforbund i kriminalomsorgen.
Språk: Norsk

  Norsk forening for bygge- & entrepriserett - Entrepriseforeningen
Publisert av: Norsk forening for bygge- & entrepriserett
Emner: Entrepriserett, Interesseorganisasjoner, Byggerett, Foredrag, Norge
Beskrivelse: Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett ble stiftet i 1984. Foreningen er en uavhengig organisasjon med formål å fremme interessen og kjennskapet til norsk og internasjonal bygge- og entrepriserett og dermed sammenhengende rettsspørsmål. På nettsidene ligger blant annet alle presentasjonene fra alle foredrag som er holdt i foreningen siden 2006 under lenken “tidligere arrangementer”. Dette omfatter blant annet en rekke foredrag av professorene på Det juridiske fakultet i Oslo.
Språk: Norsk

  Norsk forening for jus og edb
Publisert av: Norsk forening for jus og edb
Emner: Interesseorganisasjoner, Norge, Organisasjoner og foreninger, Rettsinformatikk
Beskrivelse: Nfje er et flerfaglig forum der medlemmene kan utveksle synspunkter, erfaringer, informasjon og kunnskaper om jus og informasjonsteknologi.
Språk: Norsk

  Norsk forening for komparativ rett
Publisert av: Norsk forening for komparativ rett
Emner: Komparativ rett, Organisasjoner og foreninger, Norge
Beskrivelse: Informasjon om komparativ forskning, undervisning og internasjonale nettverk.
Språk: Norsk

  Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Publisert av: Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Emner: Kriminalitet, Kriminologi, Organisasjoner og foreninger, Norge, Kriminalomsorg, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: En uavhengig politisk organisasjon og pressgruppe innen norsk kriminal- og fengselspolitikk.
Språk: Engelsk, Norsk

  Norsk forening for oljeregnskap og -skatt
Emner: Petroleumsrett, Regnskapsrett, Organisasjoner og foreninger, Norge, Annen praksis, Skatterett
Beskrivelse: Nettstedet inneholder bl.a. et "foredragsbibliotek". Publikasjoner omfatter bl.a. kjennelser fra Klagenemnda for oljeskatt (2001).
Språk: Norsk

  Norsk Industri
Publisert av: Norsk Industri
Emner: Interesseorganisasjoner, Norge, Arbeidsrett
Beskrivelse: Sammenslåing av Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) og Prosessindustriens Landsforening (PIL).
Språk: Norsk

  Norsk Industri - standardkontrakter innen olje og gass
Publisert av: Norsk Industri
Emner: Norge, Standarder, Petroleumsrett, Energirett
Beskrivelse: Norsk Industri er NHOs (Næringslivets Hovedorganisasjon) største landsforening med 25 prosent av de samlede årsverk i NHOs medlemsbedrifter. Norsk Industri sikrer at NHO-fellesskapet har industriens saker høyt på dagsorden. Denne siden inneholder bl.a. norske kontraktsformularer for olje- og gassindustrien. Inneholder bl. a. Norsk fabrikasjonskontrakt 07 - NF 07, NTK 07
Språk: Norsk

  Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Publisert av: NOVA
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Fagområder generelt, Norge
Beskrivelse: Statlig forskningsinstitutt. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA, er ett av Norges største samfunnsvitenskaplige forskningsinstitutt, med en vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom.
Språk: Engelsk, Norsk

  Norsk lovkommentar
Publisert av: Gyldendal Rettsdata
Emner: Fagområder generelt, Norge, Betalingsdatabase, Lover, Kommentarer til regelverk
Beskrivelse: Gjeldende norske lover med kommentarer. For tilgang, kontakt ditt bibliotek. Enkelte institusjoner abonnerer på tilgang. Hvis institusjonen har IP-tilgang, trykk på knappen IP-tilgang>>
Språk: Norsk

  Norsk Lovtidend
Publisert av: Lovdata
Emner: Rettskilder generelt, Lover, Fagområder generelt, Grunnlover, Norge
Beskrivelse: Offentlig kunngjøringsblad for lover, forskrifter m.v. Fra Lovdata.
Om utgiver: Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon. http://lovdata.no/info/fakta.html
Språk: Norsk

  Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
Publisert av: Norsk Organisasjon for Asylsøkere
Emner: Norge, Interesseorganisasjoner, Flyktningerett
Beskrivelse: NOAS’ virksomhet fordeler seg mellom rettshjelp, informasjonsvirksomhet, og faglig og politisk arbeid for å ivareta asylsøkeres rettssikkerhet og velferd.
Språk: Norsk

  Norsk Pasientforening
Publisert av: Norsk Pasientforening
Emner: Interesseorganisasjoner, Norge, Organisasjoner og foreninger, Pasienter
Beskrivelse: En uavhengig organisasjon som arbeider for pasienters rettigheter
Språk: Norsk

  Norsk pasientskadeerstatning - NPE
Publisert av: Norsk pasientskadeerstatning
Emner: Erstatningsrett, Offentlige organer, Norge, Pasienter, Forvaltning
Beskrivelse: Behandler krav om erstatning fra pasienter som mener seg påført skade i det offentlige helsevesenet. Informasjon, regelverk og eksempler på praksis.
Språk: Norsk

  Norsk rettsmuseum
Publisert av: Norsk rettsmuseum
Emner: Museer, Norge, Rettshistorie
Beskrivelse: Norsk Rettsmuseum skal ivareta det ansvaret Justis- og Politidepartementet har for museal dokumentasjon av virksomheten i justissektoren i Norge.
Språk: Norsk

  Norsk samkatalog for periodika
Publisert av: Nasjonalbiblioteket
Emner: Fagområder generelt, Referansedatabaser, Norge
Beskrivelse: Referanser til tidsskrifter, årbøker, serier, utenlandske aviser - i trykt form, på mikrofilmkort, lydopptak og CD-ROM - som eies av ca. 350 norske fagbibliotek, folkebibliotek og fylkesbibliotek og Det norske institutt i Roma. Ingen tidsbegrensning, språklig begrensning eller stedsbegrensning - men norske aviser er ikke inkludert.
Språk: Norsk

  Norsk senter for menneskerettigheter
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Norge, Menneskerettigheter, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse:
Språk: Norsk, Engelsk

  Norwegian law in foreign languages: a bibliography
Publisert av: Universitetet i Bergen
Emner: Fagområder generelt, Bibliografier, Norge
Beskrivelse: Søkbar bibliografisk database over norsk juss forfattet på utenlandske språk. Av Kirsti Lothe Jacobsen, Det juridiske fakultetsbibliotek, Bergen.
Språk: Engelsk

  Norwegian Marine Insurance Plan
Publisert av: Cefor
Emner: Standarder, Sjøforsikring, Kommentarer til regelverk, Norge
Beskrivelse: Siden inneholder Norsk Sjøforsikringsplan 1996 i oppdatert versjon på engelsk og norsk. Eldre utgaver er tilgjengelige fra 1997. Siden inneholder også motivene/commentary til planen.
Språk: Engelsk, Norsk

  Norwegian Tax administration.
Publisert av: Skatteetaten
Emner: Norge, Skatterett, Offentlige organer, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Skattetatens internasjonale sider.
Språk: Polsk, Engelsk, Norsk

  NOU-ar
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Forarbeider, Fagområder generelt
Beskrivelse: Norges offentlige utredninger (NOU) i fulltekst fra 1994. Utvalgte fra før 1994.
Språk: Norsk

  NOU-samandrag
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forarbeider, Fagområder generelt, Norge
Beskrivelse: Her finn du samandrag av dokument i seria Noregs offenlege utgreiingar frå 1985 til 1993. NOU-ar er publiserte i fulltekst sidan 1994.
Språk: Norsk

  Nye avgjørelser fra Høyesterett
Publisert av: Lovdata
Emner: Fagområder generelt, Rettspraksis, Norge
Beskrivelse: Høyesterettsavgjørelser fra de fire siste månedene.
Språk: Norsk

  Nye avgjørelser fra Høyesterett
Publisert av: Lovdata
Emner: Rettspraksis, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse:
Språk: Norsk

  Nye lagmannsrettsavgjørelser
Publisert av: Lovdata
Emner: Norge, Rettspraksis, Fagområder generelt
Beskrivelse: Avgjørelser av lagmannsrettene fra de fire siste månedene.
Språk: Norsk

  Nye lagmannsrettsavgjørelser
Publisert av: Lovdata
Emner: Rettspraksis, Fagområder generelt, Norge
Beskrivelse: Fra gratisdelen av lovdata. En avgjørelse blir liggende i ca fire måneder.
Språk: Norsk

  Næringslivets Konkurranseutvalg
Publisert av: Næringslivets Hovedorganisasjon
Emner: Annen praksis, Norge, Klageorganer, Konkurranserett, Uttalelser, Markedsrett
Beskrivelse: Nettstedet til Næringslivets konkurranseutvalg, som er et organ oppnevnt av organisasjoner i næringslivet.

Uttaler seg i tvister mellom næringsdrivende om hvorvidt en form for markedsføring er i strid med markedsføringsloven.

Nettstedet inneholder både generell informasjon om utvalget og uttalelser i fulltekst

Språk: Norsk

  Nærings- og fiskeridepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Fiskerirett, Offentlige organer, Norge, Næringsrett, Handelsrett
Beskrivelse: Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.
Språk: Engelsk, Samisk, Norsk

  offentlighet.no
Publisert av: Offentlighetsutvalget
Emner: Nyhetstjenester, Tolkningsuttalelser, Norge, Lover, Forvaltningsrett, Rettspraksis
Beskrivelse: Nettsted som opplyser om offentlighet. Har med bl.a. avgjørelser, lover og regler.
Språk: Norsk

  Oljedirektoratet (OD)
Publisert av: Oljedirektoratet
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Standarder, Forvaltning, Offentlige organer, Norge, Petroleumsrett, Lover
Beskrivelse: Direktoratet fører tilsyn med petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og på Svalbard, rådgir Olje- og energidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, og gir veiledning og informasjon overfor aktørene i petroleumsvirksomheten og offentligheten.
Språk: Engelsk, Norsk

  Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Publisert av: OLF- Oljeindustriens Landsforening
Emner: Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge, Rapporter, Petroleumsrett
Beskrivelse: OLF er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon knyttet til utforskning og produksjon av olje og gass på norsk sokkel.
Språk: Norsk

  Olje- og energidepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Energirett, Offentlige organer, Petroleumsrett, Forvaltning, Norge
Beskrivelse: Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Språk: Samisk, Norsk, Engelsk

  Oslo Børs
Publisert av: Oslo Børs
Emner: Uttalelser, Lover, Verdipapirrett, Norge, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Oslo Børs er Norges eneste organiserte markedsplass for omsetning av verdipapirer. Nettstedet inneholder informasjon om norske lover og forskrifter, Oslo børs' egne regler, vedtak og uttalelser, m.m.

  Oslo Handelskammers institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning
Publisert av: Oslo Handelskammer
Emner: Voldgift, Tvisteløsning, Norge, Handelsrett
Beskrivelse: Organ innen Oslo Handelskammer for privat behandling av forretningstvister. Dette gjelder for nasjonale og internasjonale konflikter innen områdene industri, handel, skipsfart og annen forretningsvirksomhet.
Språk: Norsk

  Oversatte lover
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Oversatte lover, Lover, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Oversatte lover og forskrifter i RTF-, HTML- og/eller PDF-format, referanser til trykte oversettelser. Fra Juridisk bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo. Translated Norwegian legislation
Språk: Engelsk, Norsk

  Oversikt over ILO-konvensjoner og norske ratifikasjoner
Publisert av: Regjeringen
Emner: Arbeidsrett, Internasjonalt, Norge, FN
Beskrivelse: Kun oversikt ikke lenker til konvensjonene.
Språk: Norsk

  Oversikt over rundskriv utgitt av Finansdepartementet
Publisert av: Regeringen
Emner: Norge, Fagområder generelt, Rundskriv
Beskrivelse: Oversikt over og tilgang til rundskriv fra Finansdepartementet.
Språk: Norsk

  Pasient- og brukerombudet
Publisert av: Pasient- og brukerombudet
Emner: Offentlige organer, Rundskriv, Helserett, Norge, Forvaltning, Lover, Sosialrett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Pasienter
Beskrivelse: Felles informasjonsside for Pasient- og brukerombudene i Norge. Lenker til lover, forskrifter og rundskriv.
Språk: Norsk

  Patentstyret
Publisert av: Patentstyret
Emner: Tolkningsuttalelser, Immaterialrett, Lover, Forvaltning, Norge, Offentlige organer, Forarbeider, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Hjemmesiden til Patentstyret. Lenker til norske lover og forskrifter angående patent, varemerke og design. Enkelte lover finnes også i engelsk oversettelse.
Språk: Norsk

  Personvernnemnda
Publisert av: Personvernnemda
Emner: Norge, Personvern, Annen praksis
Beskrivelse: Personvernnemnda (PVN) er klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet. Behandler klager på vedtak som Datatilsynet fatter i medhold av personopplysningsloven og enkelte andre lover. Klagearkiv.
Språk: Norsk

  PFU-basen
Publisert av: Pressens Faglige Utvalg
Emner: Norge, Uttalelser, Annen praksis, Medierett
Beskrivelse: Database over saker behandlet i Pressens faglige utvalg.

  PJ-biblioteket
Emner: Rettskilder generelt, Norge, Fagområder generelt, Bibliotek
Beskrivelse:
Språk: Norsk

  Politi
Publisert av: Politiet
Emner: Litteratur i fulltekst, Politi, Fagområder generelt, Statistikk, Norge
Beskrivelse: Hjemmesiden til politiet i Norge. Inneholder b.l.a. informasjon, POD publikasjoner, andre publikasjoner og statistikk og analyser. noe informasjon på engelsk.
Språk: Norsk

  Politiets Fellesforbund
Publisert av: Politiets Fellesforbund
Emner: Interesseorganisasjoner, Politi, Norge
Beskrivelse: Fagorganisasjonen i politi- og lensmannsetaten.
Språk: Norsk

  Politiets sikkerhetstjeneste - PST
Emner: Lover, Sikkerhet, Norge, Spionasje, Politi, Instrukser, Masseødeleggelsesvåpen, Terrorisme
Beskrivelse: Hjemmesiden til PST. PST er et underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

PSTs primære ansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet.

Nettstedet omtaler PSTs oppgaver og historikk,samt har lenker til lovdata for lover, PST-instruksen, påtaleinstruksen og politiinstruksen m.m.

Språk: Norsk

  Politihøgskolen
Publisert av: Politihøyskolen
Emner: Norge, Fagområder generelt, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Politi
Beskrivelse: Norges utdanningsinstitusjon for politi- og lensmannsetaten.
Språk: Engelsk, Norsk

  Politihøgskolens bibliotek
Publisert av: Politihøyskolen
Emner: Bibliotek, Fagområder generelt, Norge
Beskrivelse: Åpent for studenter, ansatte og kursdeltagere ved PHS. I tillegg ytes service til ansatte i politi- og lensmannsetaten og justissektoren forøvrig. Fagområder:spesielt politifag, samfunnsfag og juridiske fag.
Språk: Norsk

  Politikerarkiv m.v. fra NSD
Publisert av: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
Emner: Statistikk, Statsforfatningsrett, Offentlig rett, Parlamenter, Norge
Beskrivelse: Data om Stortinget er delt inn i tre hovedområder: Biografier over politikere (politikerarkivene), voteringer, og fraksjonsdata fra komitéinnstillinger. I tillegg er det tilrettelagt et mindre datasett med dokument-8 forslag
Språk: Norsk

  Post- og teletilsynet (PT)
Publisert av: Post- og Teletilsynet
Emner: Forvaltning, Telekommunikasjonsrett, Post, Offentlige organer, Norge
Beskrivelse: Etat med ansvar for å regulere og overvåke post- og telekommunikasjonssektoren i Norge.
Språk: Norsk, Engelsk

  Posttjenester
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Post
Beskrivelse: Lenker til dokumenter og regelverk ang. posttjenester. Fra Samferdselsdepartementet
Språk: Norsk

  Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
Publisert av: Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda)
Emner: Bioteknologi, Helserett, Organisasjoner og foreninger, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Nemnda er en uavhengig nemnd som avgjør søknader om preimplantasjonsdiagnostikk for å utelukke alvorlig, arvelig sykdom, jf. bioteknologiloven § 2A-1 annet ledd, jf. § 2A-4. Nemnda avgjør videre søknader om preimplantasjonsdiagnostikk i kombinasjon med vevstyping med sikte på at et kommende barn kan bli donor for et alvorlig sykt søsken.
Språk: Norsk

  Prinsipputtalelser og fortolkninger
Publisert av: Regjeringen
Emner: Annen praksis, Uttalelser, Fagområder generelt, Norge, Tolkningsuttalelser
Beskrivelse: Prinsipputtalelser og fortolkninger fra departementene.
Språk: Norsk

  Proposisjonar til Stortinget
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Forarbeider, Fagområder generelt, Andre offentlige dokumenter
Beskrivelse: Proposisjoner (Prop L, Prop LS og Prop S) f.o.m 2009 i fulltekst.
Odelstingsproposisjoner ( Ot.prp.) fra 1996-2009. Samt noen eldre Ot.prper.

Noen få oversatt til engelsk.

Språk: Norsk, Samisk

  Publikasjoner - Klif
Publisert av: Klima- og forurensningsdirektoratet
Emner: Norge, Brosjyrer, Forurensning, Litteratur i fulltekst, Miljørett
Beskrivelse: Publikasjoner innenfor klima og forurensning fra Klif sine hjemmesider med søkemulighet. Ulike utgivere.
Språk: Norsk, Engelsk

  Publikasjoner - Norsk forening for oljeregnskap og -skatt
Publisert av: Norsk forening for oljeregnskap og -skatt (ORS)
Emner: Klageorganer, Annen praksis, Norge, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Omfatter bl.a. kjennelser fra Klagenemnda for oljeskatt (2001-).

  Recent case-law relating to the Brussels and Lugano Conventions
Publisert av: European Court of Justice, Universität des Saarlandes
Emner: Sveits, Internasjonal privatrett, Rettspraksis, Traktater, EU, Island, Danmark, Norge, EU-lovgivning
Beskrivelse: Avgjørelser i fulltekst fra fra EF-domstolen og nasjonale domstoler angående Brusselkonvensjonen og Luganokonvensjonen om verneting og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker. Samt andre rettskilder

Kronologiske og artikkelsorterte registre.

Språk: Fransk, Engelsk

  Referansedatabasen OIL
Publisert av: Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet
Emner: Litteratur, Litteratur i fulltekst, Norge, Petroleumsrett, Forskningspublikasjoner, Referansedatabaser, Norden
Beskrivelse: Databasen OIL er en bibliografisk database med omfattende dekning av nordisk petroleumslitteratur registrert i perioden 1974-2006. Noen lenker til litteratur i fulltekst. Databasen er basert på Oljedirektoratets biblioteksamling og et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner innen petroleumsfagene i Norge.
Språk: Norsk

  Referater
Publisert av: Stortinget
Emner: Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Referater fra møtene i Storting, Odelsting og Lagting med mer.
Språk: Norsk

  Regelverk (om bioteknologi)
Publisert av: Bioteknologinemnda
Emner: Bioteknologi, Forarbeider, Uttalelser, Norge, Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Oversikt over endel rettskilder innefor bioteknologi og genteknologi. Lenker til en rekke kilder.
Språk: Norsk

  Regelverk fra Oslo Børs
Publisert av: Oslo Børs
Emner: Norge, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Direktiver, Verdipapirrett, Forordninger, Uttalelser, Børsrett, Lover, Annen praksis
Beskrivelse: Oslo Børs har samlet linker til de viktigste lover og forskrifter innen børs- og verdipapirrett. Her finner du også børssirkulærer, avgjørelser fra børsen og børsklagenemden, samt andre aktuelle tekster.
Språk: Norsk

  Regelverk - Miljødirektoratet
Publisert av: Miljødirektoratet
Emner: EU, Miljørett, Forordninger, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forurensning, Lover, Norge, Direktiver
Beskrivelse: Lover, forskrifter, EU/EØS regelverk og traktater innen klima, forurensning og miljø.
Språk: Norsk

  Regelverk og praksis i UDI
Publisert av: Utlendingsdirektoratet
Emner: Norge, Statsforfatningsrett, Utlendingsrett, Rettskilder generelt
Beskrivelse: Rettskilder som ligger til grunn for UDIs praktisering av regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk. Rettskildene omfatter regelverk og praksis på utlendingsrettens og statsborgerrettens område. Inndeling etter emne og rettskilder.
Språk: Norsk

  Regelverk - Tollvesenet
Publisert av: Toll- og avgiftsdirektoratet
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Tollrett, Handelsrett, Norge, Kommentarer til regelverk, Annen praksis, Lover
Beskrivelse: Lover, forskrifter, kommentar til tolloven, stortingsvedtak m.m.
Språk: Norsk

  Regjering
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Fagområder generelt, Regjeringer
Beskrivelse: Informasjon om regjeringen og tidligere regjeringer.
Språk: Samisk, Engelsk, Norsk

  Regjeringen.no
Publisert av: Regjeringen
Emner: Statsforfatningsrett, Norge, Rettskilder generelt, Offentlige organer, Regjeringer
Beskrivelse: Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge. Den felles elektroniske informasjonstjenesten for regjeringen, Statsministerens kontor og departementene.
Språk: Norsk, Engelsk, Samisk

  Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester
Publisert av: Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester
Emner: Klageorganer, Annen praksis, Norge, Fast eiendom, Eiendomsmegling
Beskrivelse: Behandler tvister mellom foretak eller advokat som driver eiendomsmegling og selger, kjøper eller øvrige interessenter om de objekter foretaket/advokaten formidler og om oppdragstakers plikter etter eiendomsmeglingsloven.
Vedtak i fulltekst.
Språk: Norsk

  Ressursside for faget tredjepersonsvern
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Tredjemannsvern, Juridiske lenkesamlinger, Ressurssider for fag, Norge
Beskrivelse: Nettside med ressuser innen fagene: Dynamisk tingsrett, Konkursrett og Panterett. Inneholder nyttige skjemaer og oversikter relatert til faget tredjemannsvern som undervises ved UiO.
Språk: Norsk

  Rettssaker om domenenavn
Publisert av: UNINETT Norid
Emner: Rettspraksis, Immaterialrett, Norge, Medierett
Beskrivelse: Fulltekstarkiv over rettssaker som omhandler domenenavn. Juridiske artikler om domenenavn.
Språk: Norsk, Engelsk

  Riksadvokaten
Publisert av: Den høyere påtalemyndighet
Emner: Rundskriv, Fagområder generelt, Litteratur, Uttalelser, Rettsvesen, Påtalemyndigheter, Annen praksis, Norge
Beskrivelse: Den høyere påtalemyndighet i Norge. Avgjørelser, uttalelser, rundskriv, retningslinjer, rapporter og publikasjoner.
Språk: Norsk

  Rikslønnsnemnda
Publisert av: Regjeringen
Emner: Annen praksis, Norge, Forvaltning, Tvisteløsning, Offentlige organer, Arbeidsrett
Beskrivelse: Kort informasjon om Rikslønnsnemndas oppgaver og medlemmer med lenker til Rikslønnsnemndas kjennelser. Underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.
Språk: Norsk

  Riksmekleren
Publisert av: Riksmekleren
Emner: Tvisteløsning, Norge, Tariffavtaler, Offentlige organer, Arbeidsrett
Beskrivelse: Hjemmesiden til Riksmekleren med nyheter m.m.
Språk: Norsk

  Rundskriv
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Fagområder generelt, Rundskriv
Beskrivelse: Oversikt over rundskriv fra departementene. Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter.
Språk: Engelsk, Samisk, Norsk

  Rundskriv - Konkurslovgivning
Publisert av: Konkursrådet
Emner: Rundskriv, Konkursrett, Norge
Beskrivelse: Rundskriv fra Justisdepartementet i forbindelse med konkurslovgivningen blir her gjort tilgjengelig etter hvert.
Språk: Norsk

  Samediggi (Sametinget)
Publisert av: Sámediggi – Sametinget
Emner: Norge, Offentlige organer, Samerett, Forvaltning
Beskrivelse: Hjememsiden til Sametinget.
Språk: Norsk, Samisk

  Samerettsutvalget
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Forarbeider, Samerett
Beskrivelse: Utvalgets egen hjemmeside med informasjon om bakgrunn, mandat og innstilling. Samerettsutvalget ble oppnevnt i 1980, og har avgitt tre delutredninger. Samerettsutvalget ble gjenoppnevnt i 2001 og hadde sitt første møte 23. august 2001. Utvalget avsluttet sitt arbeid 3. desember 2007.
Språk: Norsk

  Sametingets bibliotek - Sámediggi girjerádju
Publisert av: Sámediggi – Sametinget
Emner: Referansedatabaser, Samerett, Bibliotek, Norge
Beskrivelse: Samisk spesialbibliotek. Biblioteket har Norges største samling av bøker og annet materiell på samisk språk og om samiske forhold.
Språk: Norsk, Samisk

  Senter for rettsinformatikk
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Rettsinformatikk, Norge, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse:
Språk: Norsk

  Senter for rettsinformatikk - forskningspublikasjoner
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Forskningspublikasjoner, Norge, Litteratur, Rettsinformatikk
Beskrivelse: Lenker til litteratur utgitt av medarbeidere ved Senter for rettsinformatikk og Avdeling for forvaltningsinformatikk, og til serier o.l. utgitt av senteret og avdelingen.
Språk: Norsk

  Sentrale forskrifter m.v. innen skatterett
Publisert av: Lovdata
Emner: Fagområder generelt, Skatterett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Norge
Beskrivelse: Gjeldende forskrifter m.v. ordnet systematisk.
Språk: Norsk

  Sentrale forskrifter mv.
Publisert av: Lovdata
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Instrukser, Fagområder generelt, Norge, Delegeringer
Beskrivelse: Inneholder kunngjorte sentrale forskrifter. Lovdata foretar en løpende ajourføring av forskriftene på grunnlag av nye endringer som kunngjøres i Norsk Lovtidend. Inneholder her og delegeringer/ikrafttredelser og instrukser mv.
Språk: Norsk

  Signform Blankettarkiv
Publisert av: SignForm AS
Emner: Skjemaer og formularer, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Juridiske dokumentmaler og blanketter.
Språk: Norsk

  Sikkerhetspolitikk
Publisert av: Regjeringen
Emner: Terrorisme, Sikkerhet, Norge
Beskrivelse: Artikler, publikasjoner, lenker til utvalgte nettsteder fra organisasjoner, myndigheter og medier i flere land. Fra Utenriksdepartementet.
Språk: Norsk, Engelsk

  Sivilombudsmannen
Publisert av: Sivilombudsmannen
Emner: Forvaltningsrett, Offentlige organer, Sivilombudsmenn, Norge
Beskrivelse: Stortingets ombudsmann for forvaltningen.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Sivilombudsmannens årsmeldinger 1997-
Publisert av: Sivilombudsmannen
Emner: Norge, Uttalelser, Annen praksis, Forvaltningsrett
Beskrivelse: Inneholder bl.a. et utvalg av forvaltningsrettslige enkeltsaker ombudsmannen har behandlet, samt omtale av forvaltningsrettslige spørsmål av generell interesse.
Språk: Norsk

  Skatteavtaler mellom Norge og andre stater
Publisert av: Regjeringen
Emner: Traktater, Norge, Skatterett, Internasjonal skatterett
Beskrivelse: Norges skatteavtaler i fulltekst.

  Skattebetalerforeningen
Publisert av: Skattebetalerforeningen
Emner: Organisasjoner og foreninger, Fagområder generelt, Norge, Skatterett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Privat interesseorganisasjon for personlige skattytere og bedrifter. Informasjon om skattespørsmål, lenker til lover og regler, skjemaer m.v.
Språk: Norsk

  Skattedirektoratets meldinger
Publisert av: Skatteetaten
Emner: Skatterett, Fagområder generelt, Norge, Rundskriv
Beskrivelse: Oversikt over Skattedirektoratets rundskriv. Fulltekst fra 1999-.
Språk: Norsk

  Skatteetaten
Publisert av: Skatteetaten
Emner: Skjemaer og formularer, Norge, Offentlige organer, Fagområder generelt, Skatterett, Lover, Forvaltning, Annen praksis
Beskrivelse: Informasjon om skattespørsmål for personer og bedrifter, elektroniske skjemaer m.m.
Språk: Norsk

  Skipsregistrene NIS og NOR
Publisert av: Skipsregistrene
Emner: Registre, Norge, Skip, Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Side angående Norsk internasjonalt skipsregister/Norwegian International Ship Register, Norsk Ordinært Skipsregister/Norwegian Ordinary Ship Register og Skipsbyggingsregisteret/The Shipbuilding Register. Inneholder forskrifter, veiledninger, meldingsskjemaer o.l. Registrene er søkbare.
Språk: Engelsk, Norsk

  Sparebankforeningen
Publisert av: Sparebankforeningen
Emner: Norge, Organisasjoner og foreninger, Bankrett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Ivaretar medlemmers (121 sparebankers) interesser overfor myndighetene og er høringsinstans for lovforslag som berører selskapenes virksomhet
Språk: Norsk

  Spekter
Publisert av: Arbeidsgiverforeningen Spekter
Emner: Interesseorganisasjoner, Arbeidsrett, Norge, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Arbeidsgiverforening for de statlige helseforetakene og bedrifter innenfor bl.a. transport, kultur og forskning.
Språk: Norsk

  SSBs bibliotek og informasjonssenter
Publisert av: Statistisk sentralbyrå
Emner: Bibliotek, Norge, Statistikk
Beskrivelse: SSBs bibliotek og informasjonssenter er eit kompetansesenter for offisiell norsk, utanlandsk og internasjonal statistikk. Vi er også eit fagbibliotek for dei tilsette i Statistisk sentralbyrå.
Språk: Norsk, Engelsk

  Statens arbeidsmiljøinstitutt
Publisert av: Statens arbeidsmiljøinstitutt
Emner: Forvaltning, Norge, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Arbeidsmiljø
Beskrivelse: STAMI jobber for et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse. Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeidsdepartementet. Vi har som visjon at norsk arbeidsliv skal være i stand til å skape et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse.
Om utgiver: STAMI
Språk: Norsk

  Statens bygningstekniske etat
Publisert av: Direktoratet for byggkvalitet
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forvaltning, Norge, Rundskriv, Fast eiendom, Plan- og bygningsrett, Lover, Offentlige organer
Beskrivelse: Den sentrale myndighet for byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.
Språk: Norsk

  Statens innkrevingssentral - SI
Publisert av: Statens innkrevingssentral
Emner: Norge, Regnskapsrett, Offentlige organer, Tvangsinnkreving, Gjeldsordning, Skjemaer og formularer
Beskrivelse: SI sørger for innkreving, tvangsinnkreving og regnskapsføring i saker fra politiet og andre statlige arbeidsgivere angående bøter, erstatninger, inndragninger, saksomkostninger, vegtrafikkgebyr.
Språk: Engelsk, Norsk

  Statens personalhåndbok
Publisert av: Lovdata
Emner: Håndbøker og oppslagsverk, Arbeidsrett, Norge
Beskrivelse: Inneholder en oversikt over og en fortolkning av sentrale lover og regulativbestemmelser som gjelder for statens personalforvaltning. Dessuten Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) prinsippavgjørelser og retningslinjer som er trukket opp gjennom praksis. Maler og veiledninger.
Språk: Norsk

  Statens sivilrettsforvaltning
Publisert av: Statens sivilrettsforvaltning
Emner: Forvaltning, Barnerett, Voldsofre, Offentlige organer, Fri rettshjelp, Erstatningsrett, Arverett, Siktede, Fast eiendom, Rettskilder generelt, Norge
Beskrivelse: Statens sivilrettsforvaltning fatter vedtak på flere sivilrettslige felt: rettshjelp, erstatning etter straffeforfølging, tomtefeste og stadfestelse av testamenter. De utøver også sekretariatsfunksjoner for Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets rettferdsvederlagsutvalg, Den rettsmedisinske kommisjon og for Barnesakkyndig kommisjon. Statens sivilrettsforvaltning er et kompetansesenter og er premissleverandør i forhold til lovarbeid på fagområdene. Oversikt over og noen lenker til rettskilder innefor fagområdene.
Om utgiver: Tidligere Justissekretariatene
Språk: Engelsk

  Statens standardavtaler, fra difi (Direktoratet for forvaltning og IKT)
Publisert av: Direktoratet for forvaltning og IKT
Emner: Standarder, Offentlige anskaffelser, Norge
Beskrivelse: Alle Statens standardavtaler. Avtalene dekker kjøp av IT- og konsulenttjenester.
Om utgiver: Difi
Språk: Norsk

  Statistikk - kriminalitet og rettsvesen
Publisert av: Statistisk sentralbyrå
Emner: Litteratur i fulltekst, Strafferett, Statistikk, Rettsvesen, Norge, Kriminalitet, Kriminologi
Beskrivelse:
Om utgiver: SSB
Språk: Norsk, Engelsk

  Statistisk sentralbyrå SSB
Publisert av: Statistisk sentralbyrå
Emner: Forskningspublikasjoner, Fagområder generelt, Litteratur i fulltekst, Statistikk, Norge
Beskrivelse:
Språk: Norsk, Engelsk

  Statkraft
Publisert av: Statkraft
Emner: Energirett, Sverige, Norge, Bedrifter
Beskrivelse: Statkraft SF er Norges største kraftprodusent.
Språk: Engelsk, Tysk, Norsk, Svensk, Fransk

  Statoil
Publisert av: Statoil
Emner: Energirett, Petroleumsrett, Bedrifter, Norge
Beskrivelse: Oljeselskap på norsk sokkel
Språk: Norsk

  Statsbygg
Publisert av: Statsbygg
Emner: Entrepriserett, Byggerett, Offentlige organer, Norge, Forvaltning
Beskrivelse: Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Nettstedet inneholder informasjon om arbeidet og et utvalg av Statsbyggs kontraktsdokumenter til nedlasting under Publikasjoner.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Stortinget
Publisert av: Stortinget
Emner: Offentlige organer, Parlamenter, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Informasjon om nasjonalforsamlingen og dens virksomhet. Dokumenter og referater i fulltekst fra de siste årene, noen tilbake til 1993-94.
Språk: Engelsk, Norsk

  Stortingsbiblioteket
Publisert av: Stortinget
Emner: Bibliotek, Fagområder generelt, Norge
Beskrivelse: Biblioteket ved Stortinget. I hovedsak er Stortingsbiblioteket et internt bibliotek, men biblioteket er også tilgjengelig for eksterne brukere med behov for informasjon innen bibliotekets fagområder.
Språk: Norsk

  Stortingsforhandlinger 1814–2005
Publisert av: Stortinget, Nasjonalbiblioteket
Emner: Rettshistorie, Fagområder generelt, Andre offentlige dokumenter, Stortingsforhandlinger, Forarbeider, Norge
Beskrivelse: Elektronisk tilgjengelige Stortingsforhandlinger på nett. Inngangen til dokumentene er hovedregistrene. Dokumentene blir gjengitt som de er i den trykte versjonen. Dette er gjort for at de skal fremstå som mest mulig autentiske.

Stortingsforhandlinger på nett omfatter trykte dokumenter fra Riksforsamlingen i 1814 og det første overordentlige storting høsten 1814 frem til vårsesjonen 2001.

Det er fire innganger til hovedregistrene:

1: Fritekstsøk

2: Søk etter emne og stikkord

3: Søk etter publikasjon

4: Talerregister

Hvis du har dokumentnummer/tittel og sesjon anbefales søk i publikasjonstitler.

Språk: Norsk

  The Constitution
Publisert av: Stortinget
Emner: Grunnlover, Fagområder generelt, Norge
Beskrivelse: Den norske grunnloven oversatt til engelsk. Fra Stortinget.
Språk: Engelsk

  Tolkningsuttalelser fra Justisdepartementets Lovavdeling
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Tolkningsuttalelser, Fagområder generelt
Beskrivelse: Tolkingsuttalelser fra Lovavdelingen – det juridiske ekspertorganet for regjeringen og sentralforvaltningen.
Språk: Norsk

  Tollvesenet
Publisert av: Toll- og avgiftsdirektoratet
Emner: Statistikk, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Norge, Tollrett, Annen praksis, Rundskriv
Beskrivelse: Informasjon om tolltariffen og annet regelverk knyttet til innførsel og utførsel for næringsliv og privatpersoner.
Språk: Norsk, Engelsk

  Tollvesenet - rundskriv
Publisert av: Toll- og avgiftsdirektoratet
Emner: Rundskriv, Norge, Tollrett
Beskrivelse: Alle rundskriv gjeldende fra 1. januar 1997 er tilgjengelige. Mulighet for å vise utgåtte rundskriv.
Språk: Norsk

  Trafikkforsikringsforeningen (TFF)
Publisert av: Trafikkforsikringsforeningen (TFF)
Emner: Interesseorganisasjoner, Vegtrafikkrett, Forsikringsrett, Norge
Beskrivelse: TFF tar seg av sentrale oppgaver innenfor motorvogntrafikk og skader forvoldt av ukjente, uforsikrede og utenlandske motorvogner.
Om utgiver: Alle forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i Norge er etter loven pliktige til å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen (TFF).
Språk: Engelsk, Norsk

  Trygderetten
Publisert av: Trygderetten
Emner: Velferdsrett, Annen praksis, Norge, Domstoler
Beskrivelse: Uavhengig ankeorgan for trygdeetatens og arbeidsmarkedsetatens vedtak etter folketrygdloven, og for andre offentlige pensjons- og trygdeordninger. Sammendrag av kjennelser fra 1999-, søkefunksjon.
Språk: Norsk

  UDs handlingsplaner og årsrapporter om menneskerettigheter
Publisert av: Regeringen
Emner: Årsmeldinger, Andre dokumenter, Menneskerettigheter, Norge
Beskrivelse: Handlingsplaner og årsrapporter om menneskerettigheter fra Utenriksdepartementet.
Språk: Norsk

  Unio
Publisert av: Unio
Emner: Arbeidsrett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon.
Språk: Norsk

  Utenriksdepartementets traktatregister
Publisert av: Lovdata, Regjeringen
Emner: Norge, Folkerett, Internasjonalt
Beskrivelse: Informasjon om bilaterale og multilaterale overenskomster som Norge er part i: undertegningsdato/-sted, ikrafttredelse, senere endringer etc. Fulltekst på norsk og originalspråket av traktater som er publisert i "Overenskomster med fremmede stater" f.o.m. midten av 1992. Kronologisk register og søkefunksjon. Utarbeidet i samarbeid med Lovdata.
Språk: Norsk

  Utlendingsdirektoratet (UDI)
Publisert av: Utlendingsdirektoratet
Emner: Norge, Statsforfatningsrett, Forvaltning, Offentlige organer, Utlendingsrett
Beskrivelse: Oversikt over lover og regler som gjelder asyl, oppholdtillatelse, statsborgerskap og visum, statistikk, tilskuddsordninger med mer.
Om utgiver: UDI
Språk: Polsk, Fransk, Engelsk, Tysk, Norsk, Spansk

  Utlendingsnemnda
Publisert av: Utlendingsnemnda - UNE
Emner: Annen praksis, Offentlige organer, Forvaltning, Norge, Rapporter, Utlendingsrett
Beskrivelse: UNE er et politisk uavhengig forvaltningsorgan underlagt Justis og beredskapsdepartementet.

De behandler klager på Utlendingsdirektoratets vedtak etter reglene i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Inneholder bl.a. en anonymisert praksisbase hvor man kan kan søke i sammendrag.

Informasjon om UNE på en rekke andre språk

Språk: Norsk

  Verdipapirfondenes forening - VFF
Publisert av: Verdipapirfondenes forening - VFF
Emner: Norge, Annen praksis, Interesseorganisasjoner, Finansrett, Verdipapirrett
Beskrivelse: Verdipapirfondenes forening (VFF) er interesseorganisasjonen for norsk verdipapirfondsbransj. Foreningen utarbeider, oppdaterer og håndhever bransjenormer.

  Verdipapirsentralen - VPS
Publisert av: VPS
Emner: Registre, Norge, Finansrett, Verdipapirrett, Regnskapsrett
Beskrivelse: Rettighetsregister med enerett til å foreta registreringer av verdipapirer etter Lov om Verdipapirsentral. Lover og forskrifter, rapporter, nyhetsbrev.
Språk: Norsk

  Virke - Hovedorganisasjonen
Emner: Arbeidsrett, Norge, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Virke er er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 16 500 virksomheter innen bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet.( Tidligere Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon.)
Språk: Norsk

  Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Publisert av: YS
Emner: Arbeidsrett, Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge
Beskrivelse: Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, hovedorganisasjon på arbeidstakersiden
Om utgiver: Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Språk: Norsk

  Yrkesskadeforsikringsforeningen - YFF
Publisert av: Yrkesskadeforsikringsforeningen
Emner: Forsikringsrett, Organisasjoner og foreninger, Norge, Erstatningsrett, Arbeidsrett, Lover
Beskrivelse: Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) er en sammenslutning av alle forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring i Norge. YFF har blant annet som oppgave å behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere. Nettstedet inneholder informasjon om og lenker til lovverket.

  Økokrim
Publisert av: ØKOKRIM
Emner: Påtalemyndigheter, Politi, Strafferett, Norge
Beskrivelse:
Språk: Norsk

Se også