Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 140
 
Arbetsdomstolen
Publisert av: Arbetsdomstolen - Finland
Arbeidsdomstolen i Finland. Nyere avgjørelser (bare på finsk). FINLEX har avgjørelser fra 1970-. (Mer informasjon...)

EU-kommisjonens "Hvitbøker"
Publisert av: European Commission
Dokument som presenterer detaljert forslag for diskusjon og eventuell beslutning. (Mer informasjon...)

Patent- og registerbestyrelsen
Publisert av: Patent- och registerstyrelsen (Finland)
Nettstedet til det finske registrerings- og patentstyret, som har ansvaret for registreringen av selskaper, stiftelser og foreninger, samt registreringen av patenter, nyttemodeller, varemerker og design. Nettstedet inneholder registre og informasjon om områdenes lovverk. (Mer informasjon...)

Regionsutvalget
Publisert av: Europa.eu
Regionsutvalget (The Committee of the Regions) er et rådgivende organ, som representerer lokale og regionale myndigheter i EU. Utvalget har til oppgave å fremme lokale og regionale synspunkter på EU-lovgivningen. Kommisjonen, Rådet og Parlamentet skal høre Regionsutvalget før det blir truffet avgjørelser om saker vedrørende lokale og regionale myndigheter. (Mer informasjon...)

Juridiska fakulteten i Lund
Publisert av: Universitetet i Lund
Juridisk fakultet, Universitetet i Lund. (Mer informasjon...)

Forberedende arbejde
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
Forarbeider fra Kommisjonen og andre institusjoner innen EU. (Mer informasjon...)

Selma
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Hovedkatalogen til Riksdagsbiblioteket i Finland. (Mer informasjon...)

Institutet för mänskliga rättigheter
Publisert av: Åbo Akademi University
Frittstående institutt, grunnlagt i 1985, ved Åbo Akademi. Institute for Human Rights (Mer informasjon...)

Brottspåföljdsmyndigheten
Publisert av: Brottspåföljdsmyndigheten - Finland
Kriminalomsorgen i Finland. (Mer informasjon...)

Eurovoc
Publisert av: Europa.eu
Flerspråklig tesaurus som dekker alle aktiviterer innen EU. Alle EUs offisielle språk er dekket. (Mer informasjon...)

Copyswede
Publisert av: Copyswede
Paraplyorganisasjon for 14 svenske opphavsrettsorganisasjoner. Lenker til lover, direktiver og avtaler. (Mer informasjon...)

suomi.fi - det offentliga Finland
Publisert av: Statskontoret
Portal for forvaltningstjenester i Finland. Lenker til offentlige organer, rettskilder m.m. (Mer informasjon...)

Institutionen redovisning och handelsrätt
Publisert av: Hanken - Svenska handelshögskolan
Institutt ved den svenskspråklige handelshøyskolen i Helsinki. (Mer informasjon...)

Lagrummet
Publisert av: Sveriges Domstolar
Samlenettside med rettsinformasjon fra den svenske forvaltningen. Samleside for svenske rettskilder. (Mer informasjon...)

Skattespørsmål
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
EU’s skattelovgivning. (Mer informasjon...)

Barnombudsmannen
Publisert av: Barnombudsmannen
Barneombudet i Sverige. Endel informasjon på andre språk. Lenker til barnekonvensjonen på en rekke språk, samt andre lenker. (Mer informasjon...)

Norden
Publisert av: Nordisk ministerråd, Nordisk råd
Nordisk råd er et samarbeidsorgan for nasjonalforsamlingene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Ministerrådet er regjeringenes samarbeidsorgan. Nettstedet inneholder generell informasjon om de nordiske land og nordisk samarbeid. (Mer informasjon...)

Lagrådet
Publisert av: Lagrådet
Lagrådet har som oppgave å kommentere lovforslag og vurdere hvordan nye lover forholder seg til andre rettskilder, etter pålegg fra regjeringen eller riksdagsforslag. Uttalelser fra og med 2002. (Mer informasjon...)

Högsta domstolen - Korkein Oikeus
Publisert av: Korkein Oikeus - Högsta domstolen
Hjemmesiden til Finlands Høyesterett. Beskrivelse av domstolen og dens virksomhet, sammendrag av de nyeste avgjørelsene. (Mer informasjon...)

Rättshjälpsmyndigheten
Publisert av: Sveriges Domstolar
Organ som behandler saker etter Rättshjälpslagen. Referat av nemnds- og domstolsavgjørelser angående innvilging av rettshjelp. (Mer informasjon...)

EUs aktiviteter - Transport
Publisert av: Europa.eu
EU-nettsider med informasjon om og lenker til lover, rettspraksis og artikler angående transport. (Mer informasjon...)

Finlands advokatförbund
Publisert av: Finlands advokatförbund
Den finske advokatforeningen. Lenker til medlemsfirmaer. (Mer informasjon...)

European Environment Agency - EEA
Publisert av: Europa.eu
Hjemmesiden til EEA. Det europeiske miljøbyrået (EEA) er et av Den europeiske unions såkalte byråer. Inneholder b.l.a. rapporter. Mulighet for å velge språk. (Mer informasjon...)

Rådet for den europeiske union
Publisert av: Rådet for den europeiske union
Rådet for den europeiske union. (Mer informasjon...)

RBsök - Riksdagsbibliotekets söktjänst
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Sveriges Riksdag
Riksdagsbiblioteket i Sverige sin katalog. (Mer informasjon...)

Riksåklagarämbetet
Publisert av: Riksåklagarämbetet - Finland
Informasjon om påtalemyndigheten i Finland. (Mer informasjon...)

TED- Tenders Electronic Daily
Publisert av: Europa.eu
Onlinetilgang til alle annonseringer om europeiske offentlige innkjøp, som er offentliggjort i ”Supplement til Den Europæiske Unions Tidende”. (Mer informasjon...)

Svenska föreningen för IT och juridik
Publisert av: Svenska föreningen för ADB och juridik
Svenska föreningen för IT och juridik (ADBJ) er en uavhengig, ideell organisasjon for fagområdene informasjonsteknologi og jus. (Mer informasjon...)

Rättsväsendet
Publisert av: Justitieministeriet (Finland)
Oversikt over rettsvesenet i Finland: domstolene, påtalemyndigheten, rettshjelp, tvangsfullbyrdelse, med lenker. Skjemaer og nyhetstjeneste. Fra Justitieministeriet. (Mer informasjon...)

N-lex
Publisert av: Europa.eu
EUs portal til medlemslandenes nasjonale lovgivning. Noen tilfeller av oversatte lover.

(Mer informasjon...)

Justitieministeriet - Oikeusministeriö
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Hjemmesiden til justisdepartementet i Finland. (Mer informasjon...)

Compensation for crime victims in the EU
Publisert av: Europa.eu
Erstatning til ofre for forbrytelser innen EU. The European Judicial Network in civil and commercial matters under European Commission står bak nettstedet. Egne undersider for nasjonal voldoffererstatning i EU-land. (Mer informasjon...)

Konkurrensverket  beslut och diarium
Publisert av: Konkurrensverket
Database for det svenske Konkurrensverkets avgjørelser i fulltekst og registre (Mer informasjon...)

Åklagarmyndigheten
Publisert av: Åklagarmyndigheten
Hjemmesiden til påtalemyndigheten i Sverige. Informasjon om påtalemyndigheten på engelsk. (Mer informasjon...)

Grundlagen
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Om Finlands grunnlov og statsforfatning. Lenker til grunnlovstekst og annen informasjon på flere språk. Fra Justitieministeriet. (Mer informasjon...)

Sveriges advokatsamfund
Publisert av: Sveriges advokatsamfund
Hjemmesiden til advokatforeningen i Sverige. (Mer informasjon...)

Kriminologiska institutionen
Publisert av: Stockholms Universitet
Institutt under Samhällsvetenskapliga fakulteten (Mer informasjon...)

UNRIC - United Nations Regional Information Centre for Western Europe
Publisert av: FN - United Nations
De Forente Nasjoners regionale informasjonskontor for Vest-Europa. Referansebibliotek som inneholder dokumenter og publikasjoner fra FN på engelsk, fransk og spansk. Biblioteket tar imot referanseforespørsler fra alle. (Mer informasjon...)

Ålands Landskapsregering
Publisert av: Ålands landskapsregering
Offentlig informasjon fra Ålands regjering. Lenker til sentrale og lokale myndigheter. Lover, offentlige protokoller tilbake til 1998, skjemaer. (Mer informasjon...)

Vägledande avgöranden från Högsta domstolen
Publisert av: Sveriges Domstolar
Utvalgte avgjørelser fra Sveriges høyesterett i fulltekst 2003-. Samt europarettslige avgjørelser. (Mer informasjon...)

Statens offentliga utredningar (SOU)
Publisert av: Regeringskansliet
Pågående og avsluttede utredninger i SOU-serien fra 1994, direktiv fra de to siste år samt til pågående utredninger. (Mer informasjon...)

Statkraft
Publisert av: Statkraft
Statkraft SF er Norges største kraftprodusent. (Mer informasjon...)

Regeringskansliet Publikationer
Publisert av: Regeringskansliet
Inneholder rettsinformasjonsdokumenter som kommitédirektiv, Departementsserien, proposisjoner, skrivelser, SOU og svenske internasjonale overenskomster (Mer informasjon...)

Juridiska institusjonen - Göteborg
Publisert av: Göteborgs Universitetet - Handelshögskolan
Hjemmesiden til Juridiska institusjonen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. (Mer informasjon...)

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut - SCC
Publisert av: Stockholms Handelskammare
Instituttet er en selvstendig enhet under Stockholms Handelskammare, og behandler voldgiftssaker, saker etter forenklet behandling, forsikringstvister etc. (Mer informasjon...)

Suomi.fi
Publisert av: Statskontoret
Offentlig informasjon i Finland. Adresser og lenker til myndigheter og statlige organer. Emneinndelt, med søkemulighet. (Mer informasjon...)

Rättsinformation - Skatteverket
Publisert av: Skatteverket, Regeringskansliet
Skatterettslige rettskilder m.m. fra Skatteverkets hjemmesider (Mer informasjon...)

Polisen
Publisert av: Polisen i Sverige
Hjemmesiden til politiet i Sverige. Temasider, skjemaer, brosjyrer. (Mer informasjon...)

European Commission's Central Library
Publisert av: Europa.eu, European Commission
Europakommisjonens sentralbibliotek, bibliotekkataloger og avdelingsbibliotek. (Mer informasjon...)

Nordisk eTax
Publisert av: norden
Nettsted som beskriver skattereglene i de nordiske land. Spesielt beregnet på de som er bosatt i et nordisk land og har inntekter eller eiendom i et annet nordisk land. (Mer informasjon...)

Helka
Publisert av: Helsingfors universitet
Katalogen ved Helsinki universitetsbibliotek. (Mer informasjon...)

Suomen Eduskunta - Finlands riksdag
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Beskrivelse av den finske nasjonalforsamlingen og dens virksomhet. Søkbart arkiv for forarbeider og andre dokumenter i fulltekst fra 1991-, debatter fra 1999-. (Mer informasjon...)

Högsta domstolen
Publisert av: Sveriges Domstolar
Sveriges Høyesteretts hjemmeside. (Mer informasjon...)

Justitiedepartementet
Publisert av: Regeringskansliet
Justisdepartementet i Sverige. (Mer informasjon...)

DagDok
Publisert av: Uppsala Universitet
Guide til FN-dokumentasjon. Utarbeidet ved Dag Hammarskjöld-biblioteket ved Uppsala Universitetsbibliotek. (Mer informasjon...)

EU-bookshop
Publisert av: Europa.eu
Nettside med EU-litteratur i fulltekst. Lansert høsten 2009. (Mer informasjon...)

Brottsoffermyndigheten
Publisert av: Brottsoffermyndigheten
Svenske myndigheters organ som behandler søknad om voldsoffererstatning (Mer informasjon...)

Karnov Group Sweden
Publisert av: Karnov Group
Svenskt forlag og databaseleverandør. Tidl. Thomson Reuters Sverige. (Mer informasjon...)

Ålands lagting
Publisert av: Ålands Lagting
Parlamentet på Åland. Dokumenter fra 1999-. (Mer informasjon...)

Den europeiske revisjonsrett
Publisert av: Europa.eu
Den europeiske revisjonsrett (the European Court of Auditors) kontrollerer EUs finanser. Oppgaven er å forbedre EUs finansielle forvaltning og rapportere om anvendelsen av offentlige midler. Institusjonen ble opprettet i 1975 og holder til i Luxembourg. (Mer informasjon...)

Kriminalvården - Svensk statistikk
Publisert av: Kriminalvården
Kriminalvårdens kilder til statistikk angående svenske forhold innen kriminalvård og kriminalitet. (Mer informasjon...)

Domstolarna
Publisert av: Domstolarna - Oikeuslaitos
Informasjon om domstolene i Finland. Fra Justitieministeriet. (Mer informasjon...)

Sametinget
Publisert av: Sámediggi – Sametinget - Sverige
(Mer informasjon...)

BRÅ
Publisert av: Brottsförebyggande rådet
Brå er ett sentrum for forsknings- og utviklingsvirksomhet innenfor rettsvesen. Er ansvarlig for den offisielle kriminalstatistikken i Sverige. Brå skal bidra til kunnskapsutvikling på det krimanlpolitiske området samt fremme arbeidet med kriminalprevansjon. (Mer informasjon...)

Riksdagsbiblioteket, Helsinki
Publisert av: Riksdagen - Eduskunta
Hjemmesiden til Riksdagsbiblioteket i Helsinki. (Mer informasjon...)

Lissabontraktaten
Publisert av: Rådet for den europeiske union
Lissabontraktaten m.m. (Mer informasjon...)

Europakommisjonen
Publisert av: European Commission
Europakommisjonen (Mer informasjon...)

Helsingfors universitetsbibliotek
Publisert av: Helsingfors universitet
Universitetsbiblioteket for b.l.a. juridiske fag ved Universitetet i Helsingfors. (Mer informasjon...)

Myndigheten för radio och tv
Publisert av: Myndigheten för radio och tv
Sveriges medietilsyn. Publikasjoner i fulltekst. (Mer informasjon...)

Patent- och registreringsverket
Publisert av: Patent- och registreringsverket (Sweden)
Det svenske patentstyret. Lenker til lovverk og litteratur innenfor de forskjellige områdene (patent, design, varemerke). Tilgang til de enkelte registrene. Tilgang til Svensk Patentdatabas, Svensk Varumärkesdatabas og Svensk Designdatabas. (Mer informasjon...)

Marknadsdomstolen
Publisert av: Marknadsdomstolen
Særdomstol for markedsførings- og konkurranserett i Sverige. Avgjørelser i fulltekst 2000-. (Mer informasjon...)

Energimyndigheten
Publisert av: Energimyndigheten
Statens energimyndighet er den sentrale forvaltningsmyndighet i Sverige for spørsmål om anvendelse og tilførsel av energi. Beskrivelser om Energimyndigheten på en rekke språk. (Mer informasjon...)

Atekst
Publisert av: Retriever AS
Mediearkiv som inneholder b.l.a. alle 48 aviser, tidligere kjent som A-presseavisene. Norsk TV/radio og Web, samt Engelske, svenske og finsksvenske kilder. Tilgang for UiO-, UiB- og UiTØ-brukere. (Mer informasjon...)

Traktater om De europeiske fellesskap og Den europeiske Union
Publisert av: EUR-Lex
Traktater om Det europeiske fellesskap og Den europeiske union, ajourført med de endringer som er foretatt ved Amsterdam-traktaten. Har også med Nice-traktaten som endrer de tidligere traktater. Dansk tekst, lenker til andre språk. (Mer informasjon...)

Arbetsdomstolen
Publisert av: Arbetsdomstolen
Den svenske særdomstolen for arbeidsrettslige tvister. Utvalgte avgjørelser i fulltekst, kort referat av de øvrige, fra 2003-. (Mer informasjon...)

Sveriges Domstolar
Publisert av: Sveriges Domstolar
(Mer informasjon...)

Juridiska institutionen
Publisert av: Umeå universitet
Hjemmesiden til Juridiska institutionen ved universitetet i Umeå. (Mer informasjon...)

Riksdagen
Publisert av: Sveriges riksdag
Hjemmesiden til Sveriges parlament (Mer informasjon...)

Ordbok - Riksdagen
Publisert av: Sveriges riksdag
Parlamentarisk ordbok (Mer informasjon...)

Konkurrance - EUs aktiviteter.
Publisert av: Europa.eu
Europa-Kommissionen arbeider for å sikre at virksomheter og regjeringer overholder EU’s regler om loyal konkurranse. Nettsider med informasjon om og lenker til lover, rettspraksis og artikler. Samt institusjoner og organer. (Mer informasjon...)

Eur-Lex nasjonal rettspraksis
Publisert av: Europa.eu
Bibliografiske opplysninger over agjørelser truffet av EU-landenes nasjonale domstoler innenfor EU-retten. (Mer informasjon...)

Diskrimineringsombudsmannen
Publisert av: Diskrimineringsombudsmannen
Statlig myndighet som overvåker den svenske likestillingsloven. (Mer informasjon...)

Retspraksis fra Domstolen og Retten i første instans
Publisert av: EU-domstolen, EUR-Lex
Database over avgjørelser av EU-domstolen og førsteinstansretten. Søkbar tilbake til 1954. (Mer informasjon...)

aland.ax -det offentliga Åland
Publisert av: Ålands landskapsregering
Offentlig informasjon på Åland. Adresser og lenker til myndigheter og statlige organer. Emneinndelt. (Mer informasjon...)

Vägledande avgöranden
Publisert av: Sveriges Domstolar
Veiledende praksis fra høyere domstoler i Sverige. Fulltekst fra: Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), hovrätterna, Migrationsöverdomstolen, Miljööverdomstolen, Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen och Kammarrätten i Stockholm (mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, LEK). (Mer informasjon...)

Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisert av: Helsingfors universitet
Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Helsinki. (Mer informasjon...)

Det europeiske miljøbyrået - EEA
Publisert av: Europa.eu
Nettsiden til Det europeiske miljøbyrået (EEA) på norsk. Også tilgjengelig på andre europeiske språk. (Mer informasjon...)

Juridicum - Juridiska fakulteten
Publisert av: Stockholms Universitet
Hjemmesiden til det juridiske fakutet ved Universitetet i Stockholm (Mer informasjon...)

Resuméer af EU-lovgivningen
Publisert av: Europa.eu
Resyméer av EU-lovgivningen og bakgrunnsopplysninger om EUs politikk. Nettstedet omfatter ca. 3.000 resyméer av EU-lovgivning fordelt på 32 temaområder, som tilsvarer Den Europeiske Unions aktivitetsområder. (Mer informasjon...)

Riksdagsbiblioteket
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Finlands Riksdag
Riksdagens bibliotek er et offentlig bibliotek for jus og samfunnsfag. Flere søkbare kataloger og databaser. (Mer informasjon...)

Finlands bank
Publisert av: Finlands bank
Finlands bank er den finske statens nasjonale penge-/valutatautoritet og medlem av Eurosystem (Mer informasjon...)

Terminology Collection: Law
Publisert av: Vasa universitet
Samling lenker til juridisk terminologi: USA, Australia, Kina, Spania, Portugal, Finland, Sverige. En del flerspråklige. (Mer informasjon...)

Libris
Publisert av: LIBRIS - Nationella bibliotekssystem
Felleskatalogen for de svenske fag- og forskningsbibliotekene. (Mer informasjon...)

Socialstyrelsen
Publisert av: Socialstyrelsen
Ivaretar tilsyn og oppfølging av helse- og sosialsektoren i Sverige. Inneholder bl.a. regelverk og publikasjoner i fulltekst. Søkbar database. (Mer informasjon...)

Pre-lex
Publisert av: European Commission
PreLex er en database med opplysninger om de interinstitutionelle prosedyrer. Den gir en oversikt over saksgangen i EU-systemet, med henvisninger til de ulike beslutningene i systemet og henvisninger til dokumentene, så som Kommisjonenes forarbeider. (Mer informasjon...)

Lovteknikk i EU
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
Veiledning i lovteknikk i EU (Mer informasjon...)

Högsta förvaltningsdomstolen
Publisert av: Högsta förvaltningsdomstolen
Finlands øverste instans i forvaltningsrettslige saker. (Mer informasjon...)

Brottsförebyggande.fi - Rådet för brottsförebyggande
Publisert av: Rådet för brottsförebyggande (Finland)
Rådet för brottsförebyggande (Rikoksentorjuntaneuvosto) er et rådgivende organ i Finland som arbeider med kriminalitetsforebyggende tiltak, og for å forbedre sikkerheten og trygghetsfølelsen i samfunnet. (Mer informasjon...)

Högsta förvaltningsdomstolen - beslut
Publisert av: Högsta förvaltningsdomstolen
Avgjørelser i fulltekst på finsk av den finske forvaltningsdomstolen 2002-. Europarettslige avgjørelser i fulltekst, 2005- Sammendrag på svensk av avgjørelser 1997-. For eldre avgjørelser, se FINLEX som dekker fra 1944-. Noe informasjon på engelsk og fransk. (Mer informasjon...)

Juridisk ordlista
Publisert av: Sveriges Domstolar
Juridisk ordliste fra de svenske domstolene. (Mer informasjon...)

Stockholms universitetsbibliotek
Publisert av: Stockholms Universitet
Sveriges nasjonale ansvarsbibliotek for jus. (Mer informasjon...)

Riksbanken
Publisert av: Sveriges Riksbank
Riksbanken er Sveriges sentralbank som har ansvar for pengepolitikken, inflasjon, sikker og effektiv betaling. Utarbeider forskrifter angående pengepolitkk, betalingssytem o.a. (Mer informasjon...)

Familjerätt
Publisert av: Regeringskansliet
Informasjon om svensk familierett med lenker til proposisjoner, utredninger m.m. Fra Justitiedepartementet. (Mer informasjon...)

Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen
Publisert av: Marknadsdomstolen - Markkinaoikeus
Særdomstol for markedsførings- og konkurranserett. Avgjørelser 2002- på språket de blir avgitt. FINLEX har avgjørelser fra 1979-. (Mer informasjon...)

Avgöranden - Marknadsdomstolen
Publisert av: Marknadsdomstolen
Avgjørelser i fulltekst f.o.m. 2000 til 2016 fra den svenske Marknadsdomstolen. (Mer informasjon...)

Republiken Finlands president
Publisert av: Republiken Finlands president
Presidentembetet i Finland. Finsk, svensk og engelsk tekst. (Mer informasjon...)

Rättsnätet
Publisert av: Notisum AB
Svenske lover, forarbeider og forskrifter (gratis). Avgjørelser av Högsta domstolen, hovrettene, Regeringsrätten, og Arbetsdomstolen fra 1994- er betalingstjenste, men korte sammendrag fritt tilgjengelige. (Mer informasjon...)

Den europeiske ombudsmann
Publisert av: European Ombudsman
Den europeiske ombudsmannen behandler klager om tilfeller av feil og forsømmelser i forbindelse med handlinger foretatt av EUs institusjoner og organer. (Mer informasjon...)

EU Whoiswho
Publisert av: Europa.eu
EU's offisielle veiviser for å finne kontaktinformasjon. (Mer informasjon...)

Personuppgiftslagen
Publisert av: Regeringskansliet
Informasjon om den svenske personopplysningsloven med lenker til utredninger og annet bakgrunnsstoff. Fra Justitiedepartementet. (Mer informasjon...)

EU-domstolen - CURIA
Publisert av: EU-domstolen
Hjemmesiden til EU-domstolen. Inneholder utfyllende informasjon om domstolen, samt søkemulighet etter avgjørelser i fulltekst.

(Domstolen fra 1953- og førsteinstansretten fra 1989-) (Mer informasjon...)

InfoTorg Juridik
Publisert av: Bisnode Information AB
Svensk leverandør av databaser innenfor jus og andre fag, herunder betaltjenesten Rättsbanken.

Betalingsdatabase, (Mer informasjon...)

Norstedts Juridik
Publisert av: Wolters Kluwer
Svensk juridisk forlag (Mer informasjon...)

Statens FÖRFATTNINGSDATA - FINLEX
Publisert av: FINLEX
Finske lover og forskrifter (finsk- og svenskspråklig), avgjørelser (de fleste på finsk, enkelte på svensk) fra Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Marknadsdomstolen og Arbetsdomstolen, samling av oversatte lover, internasjonale avtaler, regjeringsproposisjoner, Finlands författningssamling (kunngjøringsblad for lover og forskrifter, fulltekst fra mai 1998-). (Mer informasjon...)

Om lovgivningsprosessen i EU
Publisert av: Europa.eu, EUR-Lex
Oversikt over lovgivningsprosessen i EU, herunder dokumentene, prosessen og aktørene (Mer informasjon...)

Det Europeiske økonomiske og sosiale utvalg
Publisert av: Europa.eu
(Mer informasjon...)

IATE
Publisert av: Europa.eu
Flerspråklig terminologi-database fra EU-kommisjonens oversettelsestjeneste. Het tidligere Eurodicautom.

I tillegg til språkene som er lagt på er følge språk tilgjengelig:
bulgarsk
tsjekkisk
estisk
kroatisk
gælisk
ungarsk
latin
maltesisk
rumensk
slovensk (Mer informasjon...)

Åländsk lagstiftning
Publisert av: Ålands landskapsregering
Ålands författningssamling og Ålands lagsamling. (Mer informasjon...)

Konkurrensverket
Publisert av: Konkurrensverket
Etat under Näringsdepartementet i Sverige. Lover og forskrifter, rapporter i fulltekst. Avgjørelser i fulltekst sept. 1998-. Sammendrag av ankesaker pådømt av Stockholms tingsrätt og Marknadsdomstolen 1997-. Nyhetsbrevet Konkurrensnytt 2000-. (Mer informasjon...)

Domstolsverket
Publisert av: Domstolsverket
Den sentrale forvaltningsmyndighet for de svenske domstolene. Informasjon om domstolene, statistikk, rapporter, publikasjoner, lenker. (Mer informasjon...)

Det Europæiske Råd
Publisert av: Europa.eu
Det Europæiske Råd fastlegger Den Europeiske Unions overordnede politiske retningslinjer og prioriteter. Med Lisboatraktatens ikrafttredelse den 1. desember 2009 blev Det Europeiske Råd en institusjon. (Mer informasjon...)

Regeringskanseliet
Publisert av: Regeringskansliet
Sveriges regjering. Pekere til departementene, regjeringens publikasjoner m.m. (Mer informasjon...)

Europaparlamentet - European Parliament
Publisert av: Europa.eu
Europaparlamentet er den lovgivende institusjon i Den europeiske union (EU) som er direkte valgt av Unionens innbyggere. Hjemmesiden inneholder blant annet en kort innføring i hvordan parlamentet fungerer. (Mer informasjon...)

Juridiska fakulteten i Uppsala
Publisert av: Uppsala Universitet
Hjemmesiden til juridiske fakultetet ved universitetet i Uppsala. (Mer informasjon...)

Riksdagsbiblioteket
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Sveriges Riksdag
Offentlig bibliotek for samfunnsfag og jus. (Mer informasjon...)

Uppsala universitetsbibliotek
Publisert av: Uppsala Universitet
Hjemmesiden til Universitetsbiblioteket i Uppsala. (Mer informasjon...)

Datainspektionen
Publisert av: Datainspektionen
Datatilsynet i Sverige. Lover, rapporter m.m. angående personvern. Informasjon om datainspektionen finnes på en rekke språk. (Mer informasjon...)

Europa-Parlamentet
Publisert av: Europa-Parlamentet
Medlemmene av Europa-Parlamentet velges ved direktevalg i EUs medlemsland hvert femte år. Parlamentet er sammen med Rådet en av Eus viktigste institusjoner. (Mer informasjon...)

Eur-Lex - adgang til EU-lovgivningen
Publisert av: EUR-Lex, Europa.eu
EF-Tidende (både L og C serien) i pdf-format tilbake til 1968 - alle avgjørelser fra domstolen, samt traktater, konsoliderte versjoner av eksisterende lovgivning, nye avgjørelser av domstolen, forberedende EF-rettsakter og nye avgjørelser. (Mer informasjon...)

Register over gældende EU-retsforskrifter
Publisert av: Europa.eu, EUR-Lex
Gjeldende lovgivning i EU sortert systematisk. (Mer informasjon...)

Udenrikshandel - EUs aktiviteter
Publisert av: Europa.eu
EU-nettsider med informasjon om lover, rettspraksis og artikler angående handel over landegrensene. (Mer informasjon...)

ELKI - Länkar som samlats av Riksdagsbiblioteket
Publisert av: Riksdagsbiblioteket - Finlands Riksdag
Emneportal innen jus, politikk, offentlig forvaltning og EU. Fra Riksdagsbiblioteket. (Mer informasjon...)

Kriminalvården i Sverige
Publisert av: Kriminalvården
Kriminalomsorgen i Sverige (Mer informasjon...)

Lagar och regler
Publisert av: Datainspektionen
Side fra det svenske datatilsynet med informasjon om lover, forskrifter m.v. innenfor personvern. Fulltekstlenker til lover og regler. (Mer informasjon...)

Statsrådet - valtioneuvosto
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Regjeringen i Finland. Lenker til ministeriene. Utvalgte regjeringsdokumenter. Finsk, svensk og engelsk tekst. (Mer informasjon...)

Grundlagarna
Publisert av: Regeringskansliet
Informasjon om Sveriges forfatning med lenker til de 4 grunnlovene, proposisjoner og utredninger. Fra Justitiedepartementet. (Mer informasjon...)

antikvariat.net
Publisert av: Antikvariat.net
Felles bokkatalog for antikvariater i Norge, Danmark, Sverige og Finland. (Mer informasjon...)

Skatteverket
Publisert av: Skatteverket, Regeringskansliet
Skatteetaten i Sverige. (Mer informasjon...)

Stiftelsen för rättsinformation
Publisert av: Stiftelsen för rättsinformation
Stiftelse som arbeider for at svenske rettskilder og annet juridisk materiale skal samordnes og gjøres elektronisk tilgjengelig. (Mer informasjon...)

Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet
Publisert av: Stockholms Universitet
(Mer informasjon...)