Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 34
 

  Olje- og energidepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Energirett, Offentlige organer, Petroleumsrett, Forvaltning, Norge
Beskrivelse: Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Språk: Samisk, Norsk, Engelsk

  Regjering
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Fagområder generelt, Regjeringer
Beskrivelse: Informasjon om regjeringen og tidligere regjeringer.
Språk: Samisk, Engelsk, Norsk

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Offentlige organer, Fagområder generelt, Norge, Forvaltning
Beskrivelse: Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Grundlagen
Publisert av: Statsrådet - Valtioneuvosto
Emner: Grunnlover, Finland, Statsforfatningsrett
Beskrivelse: Om Finlands grunnlov og statsforfatning. Lenker til grunnlovstekst og annen informasjon på flere språk. Fra Justitieministeriet.
Språk: Tysk, Fransk, Engelsk, Finsk, Spansk, Svensk, Samisk, Russisk

  Samediggi (Sametinget)
Publisert av: Sámediggi – Sametinget
Emner: Norge, Offentlige organer, Samerett, Forvaltning
Beskrivelse: Hjememsiden til Sametinget.
Språk: Norsk, Samisk

  Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
Publisert av: Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Urbefolkningsrett, Lover, Rettspraksis, Samerett, Norge, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Senteret har til formål å øke kunnskapen og forståelsen om urfolksrett og samiske rettigheter. Sidene inneholder blant annet artikler, utredninger, lenker til sentrale lover og dommer. Tekst på samisk, norsk, engelsk og finsk. Tidsskrift for urfolks rettigheter i fulltekst.
Språk: Norsk, Samisk, Engelsk

  Statsbygg
Publisert av: Statsbygg
Emner: Entrepriserett, Byggerett, Offentlige organer, Norge, Forvaltning
Beskrivelse: Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Nettstedet inneholder informasjon om arbeidet og et utvalg av Statsbyggs kontraktsdokumenter til nedlasting under Publikasjoner.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Atekst
Publisert av: Retriever AS
Emner: England, Betalingsdatabase, Aviser og nyheter, Norge, Sverige, Finland
Beskrivelse: Mediearkiv som inneholder b.l.a. alle 48 aviser, tidligere kjent som A-presseavisene. Norsk TV/radio og Web, samt Engelske, svenske og finsksvenske kilder. Tilgang for UiO-, UiB- og UiTØ-brukere.
Språk: Svensk, Engelsk, Samisk, Norsk

  Høyringar
Publisert av: Regjeringen
Emner: Fagområder generelt, Norge, Høringer
Beskrivelse: Saker fra departementene som er ute på høring. Siden inneholder saker på høring, saker under behandling og ferdigbehandlede saker. Mulighet for å avgrense på: Tema Departement Tidsperiode
Språk: Norsk, Samisk

  Arbeidsretten
Publisert av: Arbeidsretten
Emner: Lover, Rettspraksis, Arbeidsrett, Norge, Domstoler
Beskrivelse: Behandler tvister rundt tariffavtaler, fredsplikt og tvister om erstatningsansvar for tariffbrudd og ulovlig arbeidskamp. Nyeste avgjørelser gjengitt.
Språk: Samisk, Norsk, Engelsk

  Polisen
Publisert av: Polisen i Sverige
Emner: Fagområder generelt, Politi, Sverige
Beskrivelse: Hjemmesiden til politiet i Sverige. Temasider, skjemaer, brosjyrer.
Språk: Samisk, Finsk, Svensk, Engelsk

  Medietilsynet
Publisert av: Medietilsynet
Emner: Rapporter, Forvaltning, Klageorganer, Offentlige organer, Lover, Litteratur, Medierett, Norge
Beskrivelse: Medietilsynet fører tilsyn med det omfattende området vi til daglig kaller media. Oppgavene omfatter for eksempel bevisstgjøring om barns bruk av Internett og dataspill, regler for radio- og tv-sendinger, og aldersgrensesetting for kinofilm og videogramregistrering. Tilsynet håndterer også tilskuddsordninger, og fører dessuten tilsyn med markeds- og eierforhold i dagspresse og kringkasting. Noe lenker til relevant lovgivning under de ulike temaene.
Språk: Samisk, Norsk

  Sveriges Domstolar
Publisert av: Sveriges Domstolar
Emner: Sverige, Fagområder generelt, Familierett, Prosessrett, Konkursrett, Boligrett, Forvaltningsrett, Domstoler, Fast eiendom
Beskrivelse:
Språk: Samisk, Svensk, Finsk, Engelsk

  Regjeringen.no
Publisert av: Regjeringen
Emner: Statsforfatningsrett, Norge, Rettskilder generelt, Offentlige organer, Regjeringer
Beskrivelse: Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge. Den felles elektroniske informasjonstjenesten for regjeringen, Statsministerens kontor og departementene.
Språk: Norsk, Engelsk, Samisk

  Arbeidsretten - AID informasjon
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Domstoler, Arbeidsrett
Beskrivelse: Arbeidsdepartementets informasjon om Arbeidsrettens oppgaver og medlemmer.
Språk: Samisk, Norsk

  Høyesterett
Publisert av: Norges Høyesterett
Emner: Fagområder generelt, Norge, Domstoler, Høyesterett
Beskrivelse: Norges høyesterett sin hjemmeside.
Språk: Norsk, Engelsk, Samisk

  Klima- og miljødepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Offentlige organer, Norge, Miljørett
Beskrivelse: Klima- og miljødepartementet (KLD) har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk
Språk: Engelsk, Samisk, Norsk

  Sivilombudsmannen
Publisert av: Sivilombudsmannen
Emner: Forvaltningsrett, Offentlige organer, Sivilombudsmenn, Norge
Beskrivelse: Stortingets ombudsmann for forvaltningen.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Sametingets bibliotek - Sámediggi girjerádju
Publisert av: Sámediggi – Sametinget
Emner: Referansedatabaser, Samerett, Bibliotek, Norge
Beskrivelse: Samisk spesialbibliotek. Biblioteket har Norges største samling av bøker og annet materiell på samisk språk og om samiske forhold.
Språk: Norsk, Samisk

  Rundskriv
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Fagområder generelt, Rundskriv
Beskrivelse: Oversikt over rundskriv fra departementene. Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter.
Språk: Engelsk, Samisk, Norsk

  Arbeids- og sosialdepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Offentlige organer, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Arbeidsdepartementet har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
Språk: Norsk, Samisk, Engelsk

  Sámediggi - Saamelaiskäräjät
Publisert av: Sámediggi – Sametinget - Finland
Emner: Finland, Samerett, Forvaltning, Offentlige organer
Beskrivelse: Sametinget i Finland.
Språk: Samisk, Finsk, Engelsk

  Menneskerettigheter
Publisert av: Regjeringen
Emner: Internasjonalt, Norge, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Utenriksdepartementets menneskerettighetssider.
Språk: Samisk, Norsk, Engelsk

  Högsta domstolen - Korkein Oikeus
Publisert av: Korkein Oikeus - Högsta domstolen
Emner: Rettspraksis, Finland, Domstoler, Fagområder generelt
Beskrivelse: Hjemmesiden til Finlands Høyesterett. Beskrivelse av domstolen og dens virksomhet, sammendrag av de nyeste avgjørelsene.
Språk: Finsk, Samisk, Svensk, Engelsk

  Konkurransetilsynet
Publisert av: Konkurransetilsynet
Emner: Konkurranserett, Annen praksis, Litteratur i fulltekst, Norge, Forvaltning, Offentlige organer, Lover
Beskrivelse: Etat under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven.
Språk: Norsk, Engelsk, Samisk

  norge.no
Publisert av: Direktoratet for forvaltning og IKT
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Norge, Offentlige organer, Forvaltningsrett, Forvaltning
Beskrivelse: Veiviser til offentlig informasjon og offentlige tjenester. Samfunnsinformasjon, adresser, lenker, offentlige skjemaer. Søkefunksjon.
Om utgiver: Difi
Språk: Norsk, Engelsk, Samisk

  Bedriftsdemokratinemnda
Publisert av: Regjeringen
Emner: Selskapsrett, Offentlige organer, Norge, Lover, Klageorganer
Beskrivelse: Bedriftsdemokratinemnda har myndighet til å gjøre unntak fra lov og forskrifter om ansattes rett til representasjon i aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper og statsforetaks styrende organer. Nemnda er også gitt myndighet til å etablere fellesordninger (konsernordninger) og avgjøre klager i forbindelse med valg til styringsorganene.
Språk: Norsk, Samisk

  Bufetat
Publisert av: Barne, ungdoms- og familiedirektoratet
Emner: Familierett, Andre jurisdiksjoner, Offentlige organer, Foreldre, Forvaltning, Barnerett
Beskrivelse: Barne-, ungdoms- og familieetaten.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  Gulating lagmannsrett
Publisert av: Domstoladministrasjonen
Emner: Domstoler, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Generell informasjon, saklister.
Språk: Norsk, Samisk, Engelsk

  Nærings- og fiskeridepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Fiskerirett, Norge, Offentlige organer, Næringsrett, Handelsrett
Beskrivelse: Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.
Språk: Engelsk, Samisk, Norsk

  Proposisjonar til Stortinget
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forarbeider, Norge, Fagområder generelt, Andre offentlige dokumenter
Beskrivelse: Proposisjoner (Prop L, Prop LS og Prop S) f.o.m 2009 i fulltekst.
Odelstingsproposisjoner ( Ot.prp.) fra 1996-2009. Samt noen eldre Ot.prper.

Noen få oversatt til engelsk.

Språk: Norsk, Samisk

  Högsta förvaltningsdomstolen
Publisert av: Högsta förvaltningsdomstolen
Emner: Forvaltningsrett, Domstoler, Finland
Beskrivelse: Finlands øverste instans i forvaltningsrettslige saker.
Språk: Samisk, Svensk, Fransk, Finsk, Engelsk

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Publisert av: Regjeringen
Emner: Forvaltning, Barnerett, Norge, Diskriminering, Offentlige organer, Likestilling
Beskrivelse: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, integrering av innvandrere, likestilling, antidiskriminering og forbrukerpolitikk.
Språk: Engelsk, Norsk, Samisk

  domstol.no (Norges domstoler)
Publisert av: Domstoladministrasjonen
Emner: Norge, Domstoler, Fagområder generelt
Beskrivelse: Portal for domstolene i Norge. Orientering om rettsvesenet, Domstoladministrasjonen, nyheter, juridisk ordliste, lenker til domstoler med nettsider.
Språk: Norsk, Samisk, Engelsk