Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 23
 

  Hvitvasking.no
Publisert av: Finanstilsynet, ØKOKRIM
Emner: Norge, Rundskriv, Litteratur i fulltekst, Hvitvasking, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Statistikk
Beskrivelse: Rettskilder, nyheter og annet knyttet til hvitvasking.
Språk: Norsk

  Lover og regler
Publisert av: Helsedirektoratet
Emner: Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Norge, Sosialrett, Helserett, Rundskriv
Beskrivelse: Rettskilder innenfor Helsedirektoratets fagområde.
Språk: Norsk

  NAVs rettskilder
Publisert av: NAV
Emner: Trygderett, Sosialrett, Lover, Rettskilder generelt, Andre dokumenter, Rundskriv, Norge
Beskrivelse: Rettskildene inneholder Folketrygdloven og andre lover innenfor NAVs virkeområde. Dette inkluderer også rundskriv, forskrifter og vedlegg m.m.

  Autorisasjon, utdanning og godkjenning. Helsedirektoratet
Publisert av: Helsedirektoratet
Emner: Direktiver, Rundskriv, Skjemaer og formularer, EØS, Arbeidsrett, Norge, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Helserett
Beskrivelse: Kontoret har ansvar for autorisasjon og lisens til helsepersonell og turnustjeneste for leger etter ny helsepersonellov. Inneholder bl. a. regelverk og skjemaer.
Språk: Norsk

  Finanstilsynet
Publisert av: Finanstilsynet
Emner: Standarder, Inkasso, Rundskriv, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Høringer, Revisjon, Regnskapsrett, Lover, Eiendomsmegling, Klageorganer, Pensjoner, Forsikringsrett, Selskapsrett, Litteratur i fulltekst, Offentlige organer, Norge, Bankrett, Finansrett, Årsmeldinger
Beskrivelse: Finanstilsynet er et selvstendig styringsorgan, underlagt finansdepartementet, som bygger på lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet og på internasjonale standarder for finansielt tilsyn.

Finanstilsynet skal arbeide for at banker, forsikringsselskaper og finansieringsforetak følger lover og regler som er vedtatt for finansmarkedet. Det samme gjelder verdipapirforetak, børs og autoriserte markedsplasser, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere.

Språk: Norsk, Engelsk

  Tollvesenet
Publisert av: Toll- og avgiftsdirektoratet
Emner: Statistikk, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Norge, Tollrett, Annen praksis, Rundskriv
Beskrivelse: Informasjon om tolltariffen og annet regelverk knyttet til innførsel og utførsel for næringsliv og privatpersoner.
Språk: Norsk, Engelsk

  DiBK Byggeregler
Publisert av: Direktoratet for byggkvalitet
Emner: Lover, Norge, Direktiver, Entrepriserett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Kommentarer til regelverk, Rundskriv
Beskrivelse: Dagens og gamle byggeregler, samt veiledninger, rundskriv m.m.
Språk: Norsk

  Skatteministeriet - Retsinformation
Publisert av: retsinformation.dk
Emner: Danmark, Instrukser, Fagområder generelt, Skatterett, Rundskriv, Rettspraksis, Lover
Beskrivelse: Det danske Skatteministeriet: lover/bekendtgørelser, cirkulære, avgjørelser, lovforslag o.a.
Språk: Dansk

  Rundskriv
Publisert av: Regjeringen
Emner: Norge, Fagområder generelt, Rundskriv
Beskrivelse: Oversikt over rundskriv fra departementene. Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter.
Språk: Engelsk, Samisk, Norsk

  Den norske kirke
Publisert av: Den norske kirke
Emner: Kirkerett, Lover, Norge, Forarbeider, Kirker, Offentlige organer, Forvaltning, Rundskriv, Statutter, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Her presenteres nyheter og aktuelle saker fra kirkens sentrale organer. Nettsiden inneholder også vedtekter og uttalelser, troslære, kirkens historie, statistikk og opplysninger om kirkens organisasjon. Under overskriften "Kirken fra A til Å" er det en lenke til et leksikon.
Språk: Norsk, Engelsk

  Statens bygningstekniske etat
Publisert av: Direktoratet for byggkvalitet
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forvaltning, Norge, Rundskriv, Fast eiendom, Plan- og bygningsrett, Lover, Offentlige organer
Beskrivelse: Den sentrale myndighet for byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.
Språk: Norsk

  Finn dokument
Publisert av: Regjeringen
Emner: Tolkningsuttalelser, Norge, Lover, Regler og statutter, Forarbeider, Rundskriv, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Andre offentlige dokumenter, Fagområder generelt
Beskrivelse: Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter. Mulighet å avgrense ut fra: Innholdstype som lover, brev høringer mm Tema Departement Tidsrom
Språk: Engelsk, Norsk

  Bundesministerium der Finanzen (BMF)
Publisert av: Die Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen
Emner: Skatterett, Tyskland, Offentlige organer, Rundskriv, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Det tyske finansdepartmentet. Med bl.a.BMF-Schreiben, rundskriv fra finansdepartementet til skattemyndighetene. Under "glossar" ligger forklaringer til en rekke skatterelaterte begrep.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk

  Rundskriv - Konkurslovgivning
Publisert av: Konkursrådet
Emner: Rundskriv, Konkursrett, Norge
Beskrivelse: Rundskriv fra Justisdepartementet i forbindelse med konkurslovgivningen blir her gjort tilgjengelig etter hvert.
Språk: Norsk

  Skattedirektoratets meldinger
Publisert av: Skatteetaten
Emner: Skatterett, Fagområder generelt, Norge, Rundskriv
Beskrivelse: Oversikt over Skattedirektoratets rundskriv. Fulltekst fra 1999-.
Språk: Norsk

  Helsetilsynet - Regelverk
Publisert av: Helsetilsynet
Emner: Rundskriv, Norge, Barnerett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Forarbeider, Tolkningsuttalelser, Helserett, Sosialrett
Beskrivelse: Lover, forskrifter, rundskriv, forarbeider og tolkningsuttalelser vedrørende statlige myndigheters krav som retter seg mot barnevern-, sosial- og helsetjenestene og mot helsepersonell. Utvalget dekker regelverk som tilsynsmyndigheten fører tilsyn med etterlevelsen av, og noen andre som er særlig relevante.
Språk: Norsk

  Acts and regulations
Publisert av: Regjeringen
Emner: Oversatte lover, Rundskriv, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Oversatte lover, forskrifter, rundskriv m.v. fra Regjeringen.
Språk: Engelsk

  Oversikt over rundskriv utgitt av Finansdepartementet
Publisert av: Regeringen
Emner: Fagområder generelt, Norge, Rundskriv
Beskrivelse: Oversikt over og tilgang til rundskriv fra Finansdepartementet.
Språk: Norsk

  Tollvesenet - rundskriv
Publisert av: Toll- og avgiftsdirektoratet
Emner: Rundskriv, Norge, Tollrett
Beskrivelse: Alle rundskriv gjeldende fra 1. januar 1997 er tilgjengelige. Mulighet for å vise utgåtte rundskriv.
Språk: Norsk

  Riksadvokaten
Publisert av: Den høyere påtalemyndighet
Emner: Rundskriv, Fagområder generelt, Litteratur, Uttalelser, Rettsvesen, Påtalemyndigheter, Annen praksis, Norge
Beskrivelse: Den høyere påtalemyndighet i Norge. Avgjørelser, uttalelser, rundskriv, retningslinjer, rapporter og publikasjoner.
Språk: Norsk

  Konkursrådet
Publisert av: Konkursrådet
Emner: Offentlige organer, Skjemaer og formularer, Norge, Uttalelser, Konkursrett, Forvaltning, Rundskriv, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Konkursrådet er et veiledende og rådgivende organ tilknyttet Justis- og beredskapsdepartementet.

Det kan blant annet avgi uttalelser om prinsipielle spørsmål som vedrører bobehandling.

Disse finnes på nettstedet, i tillegg til regelverk, fagartikler, oversikt over rettsavgjørelser m.m.

Språk: Norsk

  Pasient- og brukerombudet
Publisert av: Pasient- og brukerombudet
Emner: Offentlige organer, Rundskriv, Helserett, Norge, Forvaltning, Lover, Sosialrett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Pasienter
Beskrivelse: Felles informasjonsside for Pasient- og brukerombudene i Norge. Lenker til lover, forskrifter og rundskriv.
Språk: Norsk

  Ministerieindgang
Publisert av: retsinformation.dk
Emner: Forarbeider, Danmark, Fagområder generelt, Lover, Rettspraksis, Rundskriv
Beskrivelse: Gir oversikt over de enkelte ministeriers regler og lovforslag i følgende grupper: gjeldende love/lovbekendtgørelser, bekentgørelser m.v., cirkulærer, vejledninger m.v., afgørelser, lovforslag i indeværende folketingssamling, vejledninger, seneste dokumenter.
Språk: Dansk