Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 25
 

  Justice
Publisert av: Justice
Emner: Rapporter, Organisasjoner og foreninger, Storbritannia, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Britisk menneskerettighetsorganisasjon. Her finnes online publikasjoner og referanser til trykte rapporter.
Språk: Engelsk

  Forbruker Europa
Publisert av: European Consumer Centres' Network (ECC)
Emner: Litteratur i fulltekst, Rapporter, Brosjyrer, Norge, EØS, Tvisteløsning, Forbrukerrett, EU
Beskrivelse: Forbrukerkontor for alle typer tvister knyttet til kjøp av varer og tjenester fra næringsdrivende over grensen i alle EU-/EØS-land. Yter bistand ved klager mot næringsdrivende. Siden inneholder temasider samt publikasjoner.
Språk: Spansk, Norsk, Engelsk, Fransk

  European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Publisert av: Europarådet - Council of Europe
Emner: Rapporter, Europarådet - organer, Tortur, Europa
Beskrivelse: Europarådets torturkomité. Alle besøksrapportene er tilgjengelige i fulltekst og søkbare i en database.
Språk: Engelsk, Fransk

  Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Publisert av: OLF- Oljeindustriens Landsforening
Emner: Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge, Rapporter, Petroleumsrett
Beskrivelse: OLF er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon knyttet til utforskning og produksjon av olje og gass på norsk sokkel.
Språk: Norsk

  Justitsministeriet
Publisert av: Regeringen
Emner: Rapporter, Offentlige organer, Lover, Forskningspublikasjoner, Danmark, Forvaltning, Fagområder generelt
Beskrivelse: Justisdepartementet i Danmark. Forskningsrapporter, andre utredninger, lover m.m.
Språk: Dansk

  Publications and documentation - Human Rights Internet
Publisert av: Human Rights Internet - HRI
Emner: Rapporter, Litteratur, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Publikasjoner og dokumenter utarbeidet av Human Rights Internet. Lenker til arkiver over opphørte serier.
Språk: Engelsk

  U.S. Department of State Annual Report on International Religious Freedom
Publisert av: U.S. Government
Emner: Menneskerettigheter, USA, Rapporter
Beskrivelse: Årlig rapport om status angående religionsfrihet i ulike land fra US Department of State. Fra 2001-.
Språk: Engelsk

  Danmarks Domstole
Publisert av: Danmarks domstole
Emner: Litteratur, Domstoler, Danmark, Rapporter, Fagområder generelt, Skjemaer og formularer
Beskrivelse: Informasjon om domstolene og rettssystemet i Danmark. En rekke publikasjoner som årsrapporter, handlingsplaner m.m. Lenker til domstolenes hjemmesider.
Språk: Dansk

  Medietilsynet
Publisert av: Medietilsynet
Emner: Rapporter, Forvaltning, Klageorganer, Offentlige organer, Lover, Litteratur, Medierett, Norge
Beskrivelse: Medietilsynet fører tilsyn med det omfattende området vi til daglig kaller media. Oppgavene omfatter for eksempel bevisstgjøring om barns bruk av Internett og dataspill, regler for radio- og tv-sendinger, og aldersgrensesetting for kinofilm og videogramregistrering. Tilsynet håndterer også tilskuddsordninger, og fører dessuten tilsyn med markeds- og eierforhold i dagspresse og kringkasting. Noe lenker til relevant lovgivning under de ulike temaene.
Språk: Samisk, Norsk

  MLA - Maritime Law Association of the United States
Publisert av: The Maritime Law Association of the United States
Emner: Sjørett, Rapporter, Interesseorganisasjoner, USA, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse:
Språk: Engelsk

  Independent Expert on minority issues
Publisert av: FNs høykommissær for menneskerettigheter
Emner: Internasjonalt, FN-organer og institusjoner, FN, Minioritetsrett, Rapporter
Beskrivelse: Spesialutsending under FNs høykommisær for menneskerettigheter.
Språk: Engelsk

  European Group on Ethics in Science and New Technologies - EGE
Publisert av: Europa.eu, Europakommisjonen
Emner: EU- og EØS-rett, Etikk, Rapporter, EU, EU-institusjoner og organer
Beskrivelse: EU-kommisjonens etiske gruppe. EGEs uttalelser og publikasjoner i fulltekst, samt lenker til nasjonale etiske råd.

EGE arbeider med etiske spørsmål i forbindelse med vitenskap og ny teknologi i forbindelse med EU-Kommissionens lovgivningsarbeid.


  Conseil d'Etat - Et la Juridiction Administrative
Publisert av: Conseil d'État
Emner: Litteratur, Frankrike, Forvaltningsrett, Rettspraksis, Domstoler, Rapporter
Beskrivelse: Frankrikes øverste domstol i forvaltningssaker. Avgjørelser i fulltekst 1999-, kommenterte sammendrag av ca. 50 utvalgte avgjørelser 1873-1995. Informasjon på en rekke språk b.l.a. engelsk og tysk.
Språk: Fransk

  International Law Commission
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Litteratur i fulltekst, Rapporter, Folkerett, FN-organer og institusjoner, FN
Beskrivelse: FNs folkerettskommisjon. Her finner du bl.a. rapporter, konvensjoner og andre tekster.
Språk: Engelsk

  Utlendingsnemnda
Publisert av: Utlendingsnemnda - UNE
Emner: Annen praksis, Offentlige organer, Forvaltning, Norge, Rapporter, Utlendingsrett
Beskrivelse: UNE er et politisk uavhengig forvaltningsorgan underlagt Justis og beredskapsdepartementet.

De behandler klager på Utlendingsdirektoratets vedtak etter reglene i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Inneholder bl.a. en anonymisert praksisbase hvor man kan kan søke i sammendrag.

Informasjon om UNE på en rekke andre språk

Språk: Norsk

  EFTA - European Free Trade Association
Publisert av: EFTA
Emner: Organisasjoner og foreninger, EU- og EØS-rett, Statistikk, Mellomstatlige organisasjoner, Handelsrett, EFTA, Rapporter
Beskrivelse: Den europeiske frihandelsorganisasjonen.
Språk: Engelsk

  International Monetary Fund
Emner: Bankrett, Rapporter, Finansrett, Litteratur i fulltekst, Statistikk, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Det internasjonale pengefond. Publikasjoner i fulltekst fra 1997- .
Språk: Spansk, Arabisk, Engelsk, Fransk, Kinesisk, Russisk, Japansk

  Landinfo
Publisert av: Landinfo
Emner: Rapporter, Flyktningerett, Menneskerettigheter, Andre dokumenter, Norge, Utlendingsrett, Forvaltning
Beskrivelse: Landinfo er en del av utlendingsforvaltningen og administrativt underlagt UDI med hovedfokus på menneskerettighets-situasjonen i land Norge mottar flyktninger og asylsøkere fra. Lenker til nettbaserte kilder Landinfo selv ofte konsulterer.
Språk: Norsk

  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Publisert av: Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC
Emner: Miljørett, Rapporter, Organisasjoner og foreninger, Internasjonalt, Internasjonalt samarbeid
Beskrivelse: FNs klimapanel er et samarbeid mellom FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologiorganisasjon.
Språk: Fransk, Russisk, Spansk, Arabisk, Engelsk, Kinesisk

  Bioteknologinemnda
Publisert av: Bioteknologinemnda
Emner: Etikk, Norge, Uttalelser, Offentlige organer, Litteratur i fulltekst, Rapporter, Bioteknologi, Forvaltning
Beskrivelse: Frittstående og rådgivende instans oppnevnt av Regjeringen, hjemlet i bioteknologiloven og genteknologiloven. Lover, uttalelser og publikasjoner.
Språk: Norsk

  US Department of State - Human Rights Reports
Publisert av: U.S. Government
Emner: Rapporter, Internasjonalt, Menneskerettigheter
Beskrivelse: Årlig rapport om menneskerettighetssituasjonen i ulike land fra US Department of State.
Språk: Engelsk

  United Nations Sustainable Development Knowledge Platform
Publisert av: FN - United Nations
Emner: FN-dokumenter, FN-resolusjoner, Internasjonalt, FN, Bærekraftig utvikling, Traktater, Rapporter
Beskrivelse: Informasjon om ulike aspekter av bærekraftig utvikling, fra alle relevante FN-organer og FN-programmer. Omfattende nettsted som bl. a. inneholder "Agenda 21".
Språk: Engelsk

  Inter-Parliamentary Union -IPU
Emner: Internasjonalt samarbeid, Internasjonalt, Litteratur i fulltekst, Statsforfatningsrett, Håndbøker og oppslagsverk, Rapporter
Beskrivelse: IPU er en internasjonal organisasjon der mer enn 130 nasjonale parlamenter er medlemmer. Fokus på verdensomspennende dialog regjeringer imellom, samarbeid, menneskerettigheter og demokrati.

E-bøker og artikler i fulltekst, samt rapporter og håndbøker.

Språk: Engelsk

  Human Rights Watch
Publisert av: Human Rights Watch
Emner: Rapporter, Ikke-statlige organisasjoner, Forskningspublikasjoner, Uttalelser, Årsmeldinger, Menneskerettigheter, Internasjonalt
Beskrivelse: Nettsted for Human Rights Watch, en internasjonal ikke-statlig organisasjon (NGO) som driver med forskning og beslutningspåvirkning vedrørende menneskerettigheter. På nettstedet finnes bl.a. landbaserte rapporter i fulltekst.
Språk: Fransk, Engelsk, Tysk, Spansk, Arabisk, Kinesisk, Japansk, Russisk

  Amnesty International : Annual report
Publisert av: Amnesty International
Emner: Internasjonalt, Menneskerettigheter, Rapporter
Beskrivelse: Amnestys årlige rapport om menneskerettighetssituasjonen i ulike land.
Språk: Engelsk