Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Utgiver

open/close publisher
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 65
 

  Rigsadvokaten
Publisert av: Rigsadvokaten
Emner: Fagområder generelt, Danmark, Rettspraksis, Litteratur i fulltekst, Påtalemyndigheter, Rettsvesen
Beskrivelse: Påtalemyndigheten i Danmark. Organisasjon, adresser. Rigsadvokatens Meddelelser og Rigsadvokaten Informerer fra 2000-, årsberetninger fra 1997-.
Språk: Dansk, Engelsk

  Westlaw
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: Litteratur i fulltekst, Hong Kong, Rettspraksis, Rettskilder generelt, Lover, EU, Internasjonalt, Australia, Anglo-Amerika, Fagområder generelt
Beskrivelse: Amerikansk rettskildedatabase med hovedvekt på på anglo-amerikanske rettskilder og tidsskrifter, omfatter også rettskilder og tidsskrifter fra andre regioner.
Språk: Engelsk

  Forbruker Europa
Publisert av: European Consumer Centres' Network (ECC)
Emner: Litteratur i fulltekst, Rapporter, Brosjyrer, Norge, EØS, Tvisteløsning, Forbrukerrett, EU
Beskrivelse: Forbrukerkontor for alle typer tvister knyttet til kjøp av varer og tjenester fra næringsdrivende over grensen i alle EU-/EØS-land. Yter bistand ved klager mot næringsdrivende. Siden inneholder temasider samt publikasjoner.
Språk: Norsk, Spansk, Engelsk, Fransk

  SSRN - Legal Scholarship Network
Publisert av: Social Science Electronic Publishing, Inc
Emner: Litteratur i fulltekst, Rettsøkonomi, Offentlig rett, Litteratur, Andre jurisdiksjoner, Fagområder generelt, Rettsfilosofi, Forskningspublikasjoner
Beskrivelse: SSRN (Social Science Research Network) er en database for førpublisering og markedsføring av vitenskaplige arbeider.

Databasen inneholder b.l.a. "working papers" (artikkelutkast og lignende), publiserte artikler og sammendrag av artikler med informasjon om hvor det er publisert.

SSRN er delt inn etter ulike fagdisipliner, hvor Legal Scholarship Network (LSN) er en av de. Her finner man en rekke forskningspublikasjonsserier fra en rekke forskningsinstitusjoner. B.l.a. University of Oslo Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series

Språk: Engelsk

  Finanstilsynet
Publisert av: Finanstilsynet
Emner: Standarder, Inkasso, Rundskriv, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Høringer, Revisjon, Regnskapsrett, Lover, Eiendomsmegling, Klageorganer, Pensjoner, Offentlige organer, Litteratur i fulltekst, Selskapsrett, Forsikringsrett, Norge, Bankrett, Finansrett, Årsmeldinger
Beskrivelse: Finanstilsynet er et selvstendig styringsorgan, underlagt finansdepartementet, som bygger på lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet og på internasjonale standarder for finansielt tilsyn.

Finanstilsynet skal arbeide for at banker, forsikringsselskaper og finansieringsforetak følger lover og regler som er vedtatt for finansmarkedet. Det samme gjelder verdipapirforetak, børs og autoriserte markedsplasser, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere.

Språk: Norsk, Engelsk

  FindLaw for Legal Professionals, Antitrust and Trade Regulation
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: Litteratur i fulltekst, Juridiske lenkesamlinger, Internasjonalt, Handelsrett
Beskrivelse: Findlaws lenkesamling om antitrust og handelsrett
Språk: Engelsk

  EU - competition
Publisert av: Europa.eu, Europakommisjonen
Emner: Rettspraksis, EU- og EØS-rett, EU, Litteratur i fulltekst, Direktiver, Konkurranserett
Beskrivelse: Oversikt over konkurranserett i EU, med lenker til lovgivning, dommer og andre dokumenter.
Språk: Engelsk

  MLA - Maritime Law Association of the United States
Publisert av: The Maritime Law Association of the United States
Emner: Sjørett, Rapporter, Interesseorganisasjoner, USA, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse:
Språk: Engelsk

  Arbeidstilsynet
Publisert av: Arbeidstilsynet
Emner: Norge, Brosjyrer, Arbeidsrett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Direktiver, Litteratur i fulltekst, Lover, EU, Offentlige organer, Arbeidsmiljø
Beskrivelse: Statlig etat som skal føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Informasjon, regelverk og publikasjoner. Noe informasjon på engelsk og polsk.
Språk: Norsk

  ITOPF - International Tanker Owners Pollution Federation
Publisert av: The International Tanker Owners Pollution Federation
Emner: Sjørett, Statistikk, Litteratur i fulltekst, Internasjonalt, Forurensning, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Etablert 1968. Administrerer TOVALOP (Tanker Owners Voluntary Agreement concerning Liability for Oil Pollution). Hovedkontor i London. Yter medlemmene assistanse ved oljesølkatastrofer. Ocean Orbit og ITOPF Handbook er tilgjengelige i PDF-format. Siden har statistisk oversikt over hendelser med oljeutslipp fra tankskip.
Språk: Engelsk

  Seðlabanki Íslands
Publisert av: Central Bank of Iceland
Emner: Banker, Island, Litteratur i fulltekst, Bankrett
Beskrivelse: Den islandske sentralbanks hjemmeside med statistikk, publikasjoner, forskning, nyheter o.a.
Språk: Islandsk, Engelsk

  Forced Evictions and Disability Rights in Africa
Publisert av: GlobaLex
Emner: Menneskerettigheter, Tvangsutkastelse, Litteratur i fulltekst, Afrika, Funksjonshemmede
Beskrivelse: Artikkel om tvangsutkastelse og funksjonshemmedes rettigheter i Afrika.

Av Buhle Angelo Dube.

Om utgiver: Published by the Hauser Global Law School Program at NYU School of Law.
Språk: Engelsk

  Karnov Danmark
Publisert av: Karnov Group
Emner: Rettspraksis, Betalingsdatabase, Danmark, Lover, Litteratur i fulltekst, Kommentarer til regelverk, Fagområder generelt
Beskrivelse: Dansk lovkommentar med henvisninger til avgjørelser og litteratur hvor man også får tilgang til EU-Karnov og Ufr. Betalingsdatabase, kontakt ditt bibliotek for tilgang.
Språk: Dansk

  European Trade Union Confederation - ETUC
Publisert av: The European Trade Union Confederation - ETUC
Emner: Interesseorganisasjoner, Arbeidsrett, Litteratur i fulltekst, EU, Resolusjoner
Beskrivelse: Hjemmesiden til ETUC, som ble etablert i 1973 for å ivareta arbeidsfolks interesser i Europa og for å representere dem i EU. Inneholder bl.a. resolusjoner, publikasjoner, m.m.
Språk: Engelsk, Fransk

  Publikasjoner - Norsk forening for oljeregnskap og -skatt
Publisert av: Norsk forening for oljeregnskap og -skatt (ORS)
Emner: Klageorganer, Annen praksis, Norge, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Omfatter bl.a. kjennelser fra Klagenemnda for oljeskatt (2001-).

  Hein Online
Publisert av: William S. Hein & Co., Inc
Emner: Statsforfatningsrett, Grunnlover, Fagområder generelt, Litteratur i fulltekst, Betalingsdatabase, Andre jurisdiksjoner, Grunnlovsrett
Beskrivelse: Juridiske tidsskrifter og juridiske klassikere i fulltekst.
Inneholder også World Constitutions Illustrated som b.l.a inneholder gjeldende grunnlover for samtlige land. Samt enkelte historiske versjoner, og litteratur.

Betalingsdatabase, kontakt ditt bibliotek for tilgang. Se også http://www.heinonline.org/

Språk: Engelsk

  Folketingets Ombudsmand
Publisert av: Folketingets Ombudsmand
Emner: Danmark, Uttalelser, Offentlige organer, Annen praksis, Forvaltningsrett, Litteratur i fulltekst, Forvaltning
Beskrivelse: Folketingets Ombudsmand i Danmark skal kontrollere statlige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder.
Språk: Tysk, Dansk, Russisk, Engelsk, Spansk, Fransk

  The Online Books Page - Law
Publisert av: University of Pennsylvania
Emner: Andre jurisdiksjoner, Fagområder generelt, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Juridiske bøker i fulltekst, fritt tilgjengelige på nettet. Over 150 bøker, både klassiske og moderne tekster samt offentlige rapporter. Fra University of Pennsylvania.
Språk: Estisk

  Labordoc - ILO Library
Publisert av: International Labour Organization
Emner: Arbeidsrett, FN, Litteratur i fulltekst, Referansedatabaser
Beskrivelse: ILO Librarys database med veier til trykte og elektroniske publikasjoner angående arbeidsrett og beslektede temaer.
Om utgiver: ILO
Språk: Fransk, Engelsk, Spansk

  EUs aktiviteter - Transport
Publisert av: Europa.eu
Emner: Lover, EU, EU- og EØS-rett, Litteratur i fulltekst, Transportrett
Beskrivelse: EU-nettsider med informasjon om og lenker til lover, rettspraksis og artikler angående transport.
Språk: Tysk, Dansk, Svensk, Spansk, Engelsk, Fransk

  European Environment Agency - EEA
Publisert av: Europa.eu
Emner: Litteratur i fulltekst, EU-institusjoner og organer, Miljørett, EU- og EØS-rett, EU
Beskrivelse: Hjemmesiden til EEA. Det europeiske miljøbyrået (EEA) er et av Den europeiske unions såkalte byråer. Inneholder b.l.a. rapporter. Mulighet for å velge språk.
Språk: Engelsk, Fransk, Islandsk, Finsk, Svensk, Norsk, Dansk, Tysk

  Referansedatabasen OIL
Publisert av: Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet
Emner: Litteratur, Litteratur i fulltekst, Norge, Petroleumsrett, Forskningspublikasjoner, Referansedatabaser, Norden
Beskrivelse: Databasen OIL er en bibliografisk database med omfattende dekning av nordisk petroleumslitteratur registrert i perioden 1974-2006. Noen lenker til litteratur i fulltekst. Databasen er basert på Oljedirektoratets biblioteksamling og et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner innen petroleumsfagene i Norge.
Språk: Norsk

  arbeidsrett.no
Publisert av: Cappelen Damm AS
Emner: Norge, Arbeidsrett, Litteratur i fulltekst, Arbeidsmiljø, Betalingsdatabase, Kommentarer til regelverk
Beskrivelse: Database innen arbeidsrett. Inneholder bla. kommentarer til arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven,allmengjøringsloven, lønnsnemdloven og regelverk på tilgrensende områder. Videre finner man Henning Jakhellns bok Oversikt over arbeidsretten og utvalgte studentavhandlinger. Samt at man finner oversikt over et utvalg av internasjonale konvensjoner og mer info om rettigheter og plikter i.h.h.t. konvensjonene.
Språk: Norsk

  Politi
Publisert av: Politiet
Emner: Litteratur i fulltekst, Politi, Statistikk, Fagområder generelt, Norge
Beskrivelse: Hjemmesiden til politiet i Norge. Inneholder b.l.a. informasjon, POD publikasjoner, andre publikasjoner og statistikk og analyser. noe informasjon på engelsk.
Språk: Norsk

  Bioteknologinemnda
Publisert av: Bioteknologinemnda
Emner: Etikk, Norge, Uttalelser, Offentlige organer, Litteratur i fulltekst, Rapporter, Bioteknologi, Forvaltning
Beskrivelse: Frittstående og rådgivende instans oppnevnt av Regjeringen, hjemlet i bioteknologiloven og genteknologiloven. Lover, uttalelser og publikasjoner.
Språk: Norsk

  B'Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories
Publisert av: B'Tselem
Emner: Menneskerettigheter, Israel, Statistikk, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Her finnes oppdatert statistikk og annen informasjon som angår menneskerettigheter i de okkuperte områdene.
Språk: Engelsk

  critcrim.org - Critical Criminology Information and Resources
Publisert av: critcrim.org
Emner: Interesseorganisasjoner, Kriminologi, USA, Litteratur i fulltekst, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Uavhengig nettsted hvor organisasjoner og privatpersoner kan legge ut publikasjoner og nyheter innen kritisk kriminologi. Lenker til tidsskrift (Critical Criminology: An International Journal), nyhetsbrev og fulltekstmateriale.
Språk: Engelsk

  Etiske retningslinjer for statstjenesten.
Publisert av: Regjeringen
Emner: Litteratur i fulltekst, Forvaltningsrett, Norge, Etikk
Beskrivelse: Etiske retningslinjer for statstjenesten.
Språk: Norsk, Engelsk

  Inter-Parliamentary Union -IPU
Emner: Internasjonalt samarbeid, Internasjonalt, Litteratur i fulltekst, Statsforfatningsrett, Håndbøker og oppslagsverk, Rapporter
Beskrivelse: IPU er en internasjonal organisasjon der mer enn 130 nasjonale parlamenter er medlemmer. Fokus på verdensomspennende dialog regjeringer imellom, samarbeid, menneskerettigheter og demokrati.

E-bøker og artikler i fulltekst, samt rapporter og håndbøker.

Språk: Engelsk

  Konkursrådet
Publisert av: Konkursrådet
Emner: Offentlige organer, Skjemaer og formularer, Norge, Uttalelser, Konkursrett, Forvaltning, Rundskriv, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Konkursrådet er et veiledende og rådgivende organ tilknyttet Justis- og beredskapsdepartementet.

Det kan blant annet avgi uttalelser om prinsipielle spørsmål som vedrører bobehandling.

Disse finnes på nettstedet, i tillegg til regelverk, fagartikler, oversikt over rettsavgjørelser m.m.

Språk: Norsk

  Idunn
Publisert av: Universitetsforlaget
Emner: Betalingsdatabase, Norge, Litteratur i fulltekst, Fagområder generelt
Beskrivelse: Norske juridiske tidsskrifter i fulltekst:

Arbeidsrett (2004 ->)
Jussens Venner (2001 ->)
Lov og Rett (2001 ->)
Nordic Journal of Human Rights (2001 ->)
Nordisk Domssamling (2002 ->)
Skatterett (2001 ->)
Tidsskrift for Rettsvitenskap (2002 ->)
Språk: Norsk

  The Online Books Page - Political Science
Publisert av: University of Pennsylvania
Emner: Andre jurisdiksjoner, Litteratur i fulltekst, Statsforfatningsrett
Beskrivelse: Statsvitenskapelige bøker i fulltekst, fritt tilgjengelige på nettet. Over 350 bøker, både klassiske og moderne tekster.
Språk: Engelsk

  Anglo-American contract models and Norwegian or other civil law governing law
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Kontraktsrett, Norge, Litteratur i fulltekst, Internasjonalt, Litteratur, Forskningsprosjekter
Beskrivelse: Forskningsprosjekt ved Institutt for Privatrett, juridisk fakultet, UiO.

Avsluttet 30.06.11

Språk: Engelsk

  Hvitvasking.no
Publisert av: Finanstilsynet, ØKOKRIM
Emner: Norge, Rundskriv, Litteratur i fulltekst, Hvitvasking, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Statistikk
Beskrivelse: Rettskilder, nyheter og annet knyttet til hvitvasking.
Språk: Norsk

  Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE
Publisert av: Norges vassdrags- og energidirektorat
Emner: Forvaltning, Offentlige organer, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Energirett, Lover, Litteratur i fulltekst, Norge, Miljørett
Beskrivelse: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser.
Språk: Engelsk, Norsk

  The Bank for International Settlements (BIS
Publisert av: Bank for International Settlements
Emner: Litteratur i fulltekst, Banker, Internasjonalt, Bankrett
Beskrivelse: Oversikt over sentralbanker fra hele verden sine hjemmesider. Samt taler og forskningspublikasjoner innenfor bankvesen i de ulike landene.

BIS fremmer internasjonalt penge- og finanssamarbeid og som fungerer som en bank for sentrale banker

Språk: Engelsk

  Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
Publisert av: Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
Emner: Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Urbefolkningsrett, Lover, Rettspraksis, Samerett, Norge, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Senteret har til formål å øke kunnskapen og forståelsen om urfolksrett og samiske rettigheter. Sidene inneholder blant annet artikler, utredninger, lenker til sentrale lover og dommer. Tekst på samisk, norsk, engelsk og finsk. Tidsskrift for urfolks rettigheter i fulltekst.
Språk: Norsk, Samisk, Engelsk

  Den norske lægeforening
Publisert av: Den Norske Legeforening
Emner: Interesseorganisasjoner, Pasienter, Norge, Helserett, Organisasjoner og foreninger, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Nettstedet inneholder bl.a. legeforeningens etiske retningslinjer, og artikler i fulltekst fra Tidsskrift for Den norske lægeforening.
Språk: Norsk

  United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR
Publisert av: FNs høykommissær for flyktninger
Emner: Internasjonalt, Menneskerettigheter, Organisasjoner og foreninger, Litteratur, FN-organer og institusjoner, Statistikk, FN, Litteratur i fulltekst, Flyktningerett
Beskrivelse: FNs høykommisær for flyktninger. Her finnes kart, statistikk og annen aktuell informasjon i fulltekst.
Om utgiver: United Nations High Commissioner for Refugees
Språk: Engelsk

  Instituut voor Informatierecht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Universiteit van Amsterdam
Publisert av: Universiteit van Amsterdam
Emner: Litteratur i fulltekst, Nederland, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Rettsinformatikk
Beskrivelse: Institutt for informasjonsrett ved Det juridiske fakultet, Amsterdam Universitet. Publiserer på nettet utvalgte artikler av ansatte (f.o.m. 1998).
Språk: Engelsk, Nederlandsk

  International Law Commission
Publisert av: FN - United Nations
Emner: Litteratur i fulltekst, Rapporter, FN-organer og institusjoner, Folkerett, FN
Beskrivelse: FNs folkerettskommisjon. Her finner du bl.a. rapporter, konvensjoner og andre tekster.
Språk: Engelsk

  Ankestyrelsen
Publisert av: Ankestyrelsen
Emner: Statistikk, Klageorganer, Spania, Litteratur i fulltekst, Velferdsrett, Annen praksis, Danmark, Sosialrett
Beskrivelse: Ankestyrelsen i Danmark er landets øverste klageinstans på velfærdsområdet der borgernes rettssikkerhed er utgangspunktet. Har egen database over Principafgørelser eller antatte prinsippsaker.
Språk: Dansk

  Global Sales Law (CISG)
Publisert av: University of Basel
Emner: Kommentarer til regelverk, Rettspraksis, FN, Internasjonalt, Kjøpsrett, Handelsrett, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, veier til dommer og annet internasjonalt rettslig materiale angående CISG
Språk: Engelsk

  Det Norske Veritas
Publisert av: Det Norske Veritas
Emner: Standarder, Brosjyrer, Litteratur i fulltekst, Lover, Norge, Petroleumsrett, Bedrifter, Sjørett
Beskrivelse: Klassifikasjonsselskap, etablert 1864. Hovedkontor på Høvik utenfor Oslo.
Språk: Engelsk, Norsk

  International Monetary Fund
Emner: Bankrett, Rapporter, Finansrett, Litteratur i fulltekst, Statistikk, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Det internasjonale pengefond. Publikasjoner i fulltekst fra 1997- .
Språk: Spansk, Arabisk, Engelsk, Fransk, Kinesisk, Russisk, Japansk

  EU-bookshop
Publisert av: Europa.eu
Emner: Litteratur i fulltekst, EU, Forlag, EU- og EØS-rett
Beskrivelse: Nettside med EU-litteratur i fulltekst. Lansert høsten 2009.
Språk: Engelsk, Fransk, Tysk, Svensk, Dansk, Finsk

  Norske aviser og tidsskrifter
Publisert av: Nasjonalbiblioteket
Emner: Norge, Litteratur i fulltekst, Fagområder generelt
Beskrivelse: Nasjonalbibliotekets database over norske aviser og tidsskrift på internett.
Språk: Norsk

  Publikasjoner - Klif
Publisert av: Klima- og forurensningsdirektoratet
Emner: Norge, Brosjyrer, Forurensning, Litteratur i fulltekst, Miljørett
Beskrivelse: Publikasjoner innenfor klima og forurensning fra Klif sine hjemmesider med søkemulighet. Ulike utgivere.
Språk: Norsk, Engelsk

  Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie
Publisert av: Universitetet i Oslo
Emner: Bibliotek, Fagområder generelt, Forskningspublikasjoner, Litteratur i fulltekst, Norge
Beskrivelse: Skriftserien fra Juridisk bibliotek, tidligere Det juridiske fakultetsbibliotek, ved Universitetet i Oslo. I skriftserien publiseres skrifter som omhandler jus og informasjon - og da særlig temaer som kan relateres til bibliotekets samlinger og virksomhet. Utgivelser fra og med nr. 19 er kun tilgjengelige i elektronisk versjon.
Språk: Engelsk, Norsk

  WTO documents online
Publisert av: World Trade Organization
Emner: Internasjonalt samarbeid, Litteratur i fulltekst, Handelsrett, Rettskilder
Beskrivelse: Dokumenter, inkludert juridiske, fra verdens handelsorganisasjon(WTO).
Språk: Engelsk, Fransk, Spansk

  Statistisk sentralbyrå SSB
Publisert av: Statistisk sentralbyrå
Emner: Forskningspublikasjoner, Fagområder generelt, Litteratur i fulltekst, Statistikk, Norge
Beskrivelse:
Om utgiver: SSB
Språk: Norsk, Engelsk

  HeinOnline App
Emner: Fagområder generelt, Apper, Betalingsdatabase, Andre jurisdiksjoner, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: iOS app for å få Hein Online på iPhone/iPad. Forutsetter abonnement på betalingsdatabasen Hein. Kontakt ditt bibliotek for tilgang.
Språk: Engelsk

  Statistikk - kriminalitet og rettsvesen
Publisert av: Statistisk sentralbyrå
Emner: Litteratur i fulltekst, Strafferett, Statistikk, Rettsvesen, Norge, Kriminalitet, Kriminologi
Beskrivelse:
Språk: Norsk, Engelsk

  Tort law
Publisert av: HG.org Worldwide Legal Directories
Emner: Organisasjoner og foreninger, Erstatningsrett, Lover, Advokater, Litteratur i fulltekst, USA, Juridiske lenkesamlinger
Beskrivelse: Omfattende lenkesamling til erstatningsrettslige kilder, hovedsakelig fra USA, men også fra enkelte andre land. Fra Hieros Gamos.
Språk: Engelsk

  Konkurransetilsynet
Publisert av: Konkurransetilsynet
Emner: Konkurranserett, Annen praksis, Litteratur i fulltekst, Norge, Forvaltning, Offentlige organer, Lover
Beskrivelse: Etat under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven.
Språk: Norsk, Engelsk, Samisk

  GlobaLex
Publisert av: GlobaLex
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Andre jurisdiksjoner, Folkerett, Litteratur i fulltekst, Komparativ rett
Beskrivelse: Elektroniske oversiktsartikler innen internasjonal, komparativ og utenlandsk rett skrevet av eksperter over hele verden. Publiseres av Hauser Global Law School Program ved New York University School of Law.
Språk: Engelsk

  GRID Arendal - United Nations Environment Programme, Global Resource Information Database
Publisert av: GRID-Arendal
Emner: FN, Internasjonalt, Litteratur i fulltekst, Sentre, Norge, Miljørett
Beskrivelse: Informasjonssenter for FNs miljøprogram.
Språk: Engelsk

  German Law Archive
Publisert av: University of Oxford
Emner: Bibliografier, Rettspraksis, Tyskland, Fagområder generelt, Oversatte lover, Litteratur i fulltekst, Lover
Beskrivelse: Oversatte dommer og lover. Engelskspråklige artikler og bibliografier om tysk jus.
Språk: Engelsk

  University of Oslo Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series
Publisert av: Social Science Electronic Publishing, Inc
Emner: Litteratur i fulltekst, Andre jurisdiksjoner, Fagområder generelt
Beskrivelse: Juridiske artikler i fulltekst fra UiO publisert i SSRN tidsskriftet
Språk: Engelsk

  beck-online
Publisert av: Verlag C.H. Beck
Emner: Kommentarer til regelverk, Selskapsrett, Privatrett generelt, Handelsrett, Litteratur i fulltekst, Lover, Tyskland
Beskrivelse: Fullteksttilgang til mange av Verlag C. H. Becks juridiske standardverk, håndbøker, leksika, mange av de førende juridiske tyske tidsskrift innen juss, formularer m.m. Utvalg av avgjørelser i fulltekst. Basen inneholder også 4500 lover.

Betalingsdatabase, kontakt ditt bibliotek for tilgang.

Språk: Tysk

  Islamic and Middle Eastern Law Materials on the Net
Publisert av: University of London
Emner: Juridiske lenkesamlinger, Finansrett, Offentlig rett, Midtøsten, Familierett, Litteratur i fulltekst, Handelsrett, FN-resolusjoner, Islamsk rett
Beskrivelse: Islamske kildeskrifter i engelsk oversettelse, artikler om islamsk rett, lenker til lover og annet kildemateriale fra islamske land. Fra SOAS.
Språk: Engelsk

  Nordisk samarbeidsråd for kriminologi (NSfK)
Emner: Organisasjoner og foreninger, Kriminologi, Litteratur i fulltekst, Mellomstatlige organisasjoner, Norden
Beskrivelse: Organ oppnevnt av de nordiske justisdepartementene. Informasjon om konferanser og forskningsmidler. Nyhetsbrev, litteraturdatabase, database over kriminologer, lenkesamling for kriminologi i Norden.

  Researching Constitutional Law on the Internet
Publisert av: University of Chicago
Emner: Internasjonalt, Grunnlover, Statsforfatningsrett, Bibliografier, USA, Litteratur i fulltekst, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner
Beskrivelse: Utviklet ved D'Angelo Law Library. Lenker til konstitusjoner, litteratur, forskningsinstitusjoner, organisasjoner og andre kilder ang. statsforfatningsrett.
Språk: Engelsk

  Netherlands Institute for the law of the Sea (NILOS)
Publisert av: Universiteit Utrecht
Emner: Havrett, Bibliografier, Juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner, Nederland, Litteratur i fulltekst
Beskrivelse: Tilknyttet det juridiske fakultet ved universitetet i Utrecht. Instituttet driver forskning innen havrett, med spesiell vekt på vern og bevaring av det marine miljøet. NILOS Newsletter og et utvalg artikler er tilgjengelige i fulltekst. Instituttet utgir årboken International Organizations and the Law of the Sea.
Språk: Nederlandsk, Engelsk

  Finansklagemnda (FinKN)
Publisert av: Finansklagenemnda
Emner: Klageorganer, Uttalelser, Finansrett, Forsikringsrett, Annen praksis, Litteratur i fulltekst, Norge, Bankrett
Beskrivelse: Hjemmesiden til Finansklagemnda, Klagenemndene for forsikring, bank, finans og verdipapirfond (FinKN). Uttalelser fra bankklagenemnda, forsikringskladenemnda, forsikringsskadenemnda og avkortingsnemnda. I tillegg inneholder siden publikasjoner og noe litteratur.
Språk: Norsk