Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 

Avgrens søk


Jurisdiksjon

open/close topic
 

Språk

open/close publisher
 
 
RSSAntall treff: 50
 

  Justice Laws Website
Publisert av: Government of Canada
Emner: Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Canada, Fagområder generelt
Beskrivelse: Føderale kanadiske lover og forskrifter. Registre og søkemuligheter. Fra Canadas justisdepartement
Språk: Fransk, Engelsk

  Regelverk fra Oslo Børs
Publisert av: Oslo Børs
Emner: Norge, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Direktiver, Verdipapirrett, Forordninger, Uttalelser, Børsrett, Annen praksis, Lover
Beskrivelse: Oslo Børs har samlet linker til de viktigste lover og forskrifter innen børs- og verdipapirrett. Her finner du også børssirkulærer, avgjørelser fra børsen og børsklagenemden, samt andre aktuelle tekster.
Språk: Norsk

  Finanstilsynet
Publisert av: Finanstilsynet
Emner: Standarder, Inkasso, Rundskriv, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Høringer, Revisjon, Regnskapsrett, Lover, Eiendomsmegling, Klageorganer, Pensjoner, Offentlige organer, Litteratur i fulltekst, Selskapsrett, Forsikringsrett, Norge, Bankrett, Finansrett, Årsmeldinger
Beskrivelse: Finanstilsynet er et selvstendig styringsorgan, underlagt finansdepartementet, som bygger på lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet og på internasjonale standarder for finansielt tilsyn.

Finanstilsynet skal arbeide for at banker, forsikringsselskaper og finansieringsforetak følger lover og regler som er vedtatt for finansmarkedet. Det samme gjelder verdipapirforetak, børs og autoriserte markedsplasser, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere.

Språk: Norsk, Engelsk

  Regelverk (om bioteknologi)
Publisert av: Bioteknologinemnda
Emner: Bioteknologi, Forarbeider, Uttalelser, Norge, Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Oversikt over endel rettskilder innefor bioteknologi og genteknologi. Lenker til en rekke kilder.
Språk: Norsk

  Retsinformation
Publisert av: retsinformation.dk
Emner: Danmark, Andre offentlige dokumenter, Annen praksis, Fagområder generelt, Forarbeider, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover
Beskrivelse: Statens juridiske online informasjonssystem. Lover, Folketingets forhandlinger, lov- og beslutningsforslag m.v.
Språk: Dansk

  Forskrifter m.v.
Publisert av: Lovdata
Emner: Norge, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Instrukser, Delegeringer, Fagområder generelt
Beskrivelse:
Om utgiver: Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon. http://lovdata.no/info/fakta.html
Språk: Norsk

  Brottspåföljdsmyndigheten
Publisert av: Brottspåföljdsmyndigheten - Finland
Emner: Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Fagområder generelt, Kriminalomsorg, Finland
Beskrivelse: Kriminalomsorgen i Finland.
Språk: Finsk, Svensk, Engelsk

  Energistyrelsen
Emner: Energirett, Petroleumsrett, Danmark, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forarbeider, Miljørett, Lover, Litteratur
Beskrivelse: Energiministeriet beskjeftiger seg med produksjon, forsyning og forbruk av energi og skal på statens vegne sikre, at energiutviklingen i Danmark forgår på en forsvarlig måte både samfunnsmessig, miljømessig og sikkerhetsmessig.
Språk: Engelsk, Dansk

  Patentstyret
Publisert av: Patentstyret
Emner: Tolkningsuttalelser, Immaterialrett, Lover, Forvaltning, Norge, Offentlige organer, Forarbeider, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Hjemmesiden til Patentstyret. Lenker til norske lover og forskrifter angående patent, varemerke og design. Enkelte lover finnes også i engelsk oversettelse.
Språk: Norsk

  Arbeidstilsynet
Publisert av: Arbeidstilsynet
Emner: Norge, Brosjyrer, Arbeidsrett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Direktiver, Litteratur i fulltekst, Lover, EU, Offentlige organer, Arbeidsmiljø
Beskrivelse: Statlig etat som skal føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Informasjon, regelverk og publikasjoner. Noe informasjon på engelsk og polsk.
Språk: Norsk

  Skipsregistrene NIS og NOR
Publisert av: Skipsregistrene
Emner: Registre, Norge, Skip, Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Side angående Norsk internasjonalt skipsregister/Norwegian International Ship Register, Norsk Ordinært Skipsregister/Norwegian Ordinary Ship Register og Skipsbyggingsregisteret/The Shipbuilding Register. Inneholder forskrifter, veiledninger, meldingsskjemaer o.l. Registrene er søkbare.
Språk: Engelsk, Norsk

  Lagrummet
Publisert av: Sveriges Domstolar
Emner: Sverige, Juridiske lenkesamlinger, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Fagområder generelt, Rettspraksis, Lover
Beskrivelse: Samlenettside med rettsinformasjon fra den svenske forvaltningen. Samleside for svenske rettskilder.
Språk: Svensk

  Statens bygningstekniske etat
Publisert av: Direktoratet for byggkvalitet
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forvaltning, Norge, Rundskriv, Plan- og bygningsrett, Fast eiendom, Lover, Offentlige organer
Beskrivelse: Den sentrale myndighet for byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.
Språk: Norsk

  Finn dokument
Publisert av: Regjeringen
Emner: Tolkningsuttalelser, Norge, Regler og statutter, Lover, Forarbeider, Rundskriv, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Andre offentlige dokumenter, Fagområder generelt
Beskrivelse: Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter. Mulighet å avgrense ut fra: Innholdstype som lover, brev høringer mm Tema Departement Tidsrom
Språk: Engelsk, Norsk

  Regelverk - Miljødirektoratet
Publisert av: Miljødirektoratet
Emner: EU, Miljørett, Forordninger, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forurensning, Lover, Norge, Direktiver
Beskrivelse: Lover, forskrifter, EU/EØS regelverk og traktater innen klima, forurensning og miljø.
Språk: Norsk

  IT- og telestyrelsen
Publisert av: IT- og Telestyrelsen
Emner: Lover, Forvaltning, Telekommunikasjonsrett, Statistikk, Forarbeider, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Danmark, Litteratur, Offentlige organer, Rettsinformatikk
Beskrivelse: En del av Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i Danmark. Lenker til lover og regler innen it- og teleområdet, samt til diverse publikasjoner i fulltekst.
Språk: Dansk, Engelsk

  Reglugerðasafn
Publisert av: Government of Iceland
Emner: Fagområder generelt, Island, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Islands forskrifter i fulltekst. Flere registre, søkefunksjon.
Om utgiver: Stjórnarráð Íslands
Språk: Islandsk

  Socialstyrelsen
Publisert av: Socialstyrelsen
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Helserett, Offentlige organer, Forvaltning, Sverige, Lover, Sosialrett
Beskrivelse: Ivaretar tilsyn og oppfølging av helse- og sosialsektoren i Sverige. Inneholder bl.a. regelverk og publikasjoner i fulltekst. Søkbar database.
Språk: Svensk, Engelsk

  Arbejdstilsynet
Publisert av: Arbejdstilsynet
Emner: EU, Danmark, Arbeidsrett, Offentlige organer, Uttalelser, Arbeidsmiljø, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Rettspraksis
Beskrivelse: Arbeidstilsynet i Danmark.
Språk: Dansk

  Legislation
Publisert av: The National Archives, Her Majesty’s Government
Emner: Skottland, Storbritannia, England, Wales, Nord-Irland, Fagområder generelt, Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Offisiell søkbar online samling av lover ("acts") og forskrifter ("statutory instruments") m.v. Lovgivning i fulltekst fra Storbritannia, Nord-Irland, Skottland og Wales.
Språk: Engelsk

  Hvitvasking.no
Publisert av: Finanstilsynet, ØKOKRIM
Emner: Norge, Rundskriv, Litteratur i fulltekst, Hvitvasking, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Statistikk
Beskrivelse: Rettskilder, nyheter og annet knyttet til hvitvasking.
Språk: Norsk

  Oljedirektoratet (OD)
Publisert av: Oljedirektoratet
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Standarder, Forvaltning, Offentlige organer, Norge, Lover, Petroleumsrett
Beskrivelse: Direktoratet fører tilsyn med petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og på Svalbard, rådgir Olje- og energidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, og gir veiledning og informasjon overfor aktørene i petroleumsvirksomheten og offentligheten.
Språk: Engelsk, Norsk

  Lover og regler
Publisert av: Helsedirektoratet
Emner: Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Norge, Sosialrett, Helserett, Rundskriv
Beskrivelse: Rettskilder innenfor Helsedirektoratets fagområde.
Språk: Norsk

  Familjerätt
Publisert av: Regeringskansliet
Emner: Familierett, Sverige, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Forarbeider
Beskrivelse: Informasjon om svensk familierett med lenker til proposisjoner, utredninger m.m. Fra Justitiedepartementet.
Språk: Svensk

  Regelverk - Tollvesenet
Publisert av: Toll- og avgiftsdirektoratet
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Tollrett, Handelsrett, Norge, Kommentarer til regelverk, Annen praksis, Lover
Beskrivelse: Lover, forskrifter, kommentar til tolloven, stortingsvedtak m.m.
Språk: Norsk

  Autorisasjon, utdanning og godkjenning. Helsedirektoratet
Publisert av: Helsedirektoratet
Emner: Direktiver, Rundskriv, Skjemaer og formularer, EØS, Arbeidsrett, Norge, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Helserett
Beskrivelse: Kontoret har ansvar for autorisasjon og lisens til helsepersonell og turnustjeneste for leger etter ny helsepersonellov. Inneholder bl. a. regelverk og skjemaer.
Språk: Norsk

  Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE
Publisert av: Norges vassdrags- og energidirektorat
Emner: Forvaltning, Offentlige organer, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Energirett, Lover, Litteratur i fulltekst, Norge, Miljørett
Beskrivelse: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser.
Språk: Engelsk, Norsk

  Rättsnätet
Publisert av: Notisum AB
Emner: Sverige, Fagområder generelt, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Forarbeider
Beskrivelse: Svenske lover, forarbeider og forskrifter (gratis). Avgjørelser av Högsta domstolen, hovrettene, Regeringsrätten, og Arbetsdomstolen fra 1994- er betalingstjenste, men korte sammendrag fritt tilgjengelige.
Språk: Svensk

  Rättsinformation - Skatteverket
Publisert av: Skatteverket, Regeringskansliet
Emner: Rettspraksis, Skatterett, Sverige, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Håndbøker og oppslagsverk, Fagområder generelt, Lover
Beskrivelse: Skatterettslige rettskilder m.m. fra Skatteverkets hjemmesider
Språk: Svensk

  Tollvesenet
Publisert av: Toll- og avgiftsdirektoratet
Emner: Statistikk, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Norge, Tollrett, Annen praksis, Rundskriv
Beskrivelse: Informasjon om tolltariffen og annet regelverk knyttet til innførsel og utførsel for næringsliv og privatpersoner.
Språk: Norsk, Engelsk

  Statens FÖRFATTNINGSDATA - FINLEX
Publisert av: FINLEX
Emner: Oversatte lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Finland, Andre offentlige dokumenter, Fagområder generelt, Rettspraksis, Lover, Forarbeider, Annen praksis
Beskrivelse: Finske lover og forskrifter (finsk- og svenskspråklig), avgjørelser (de fleste på finsk, enkelte på svensk) fra Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Marknadsdomstolen og Arbetsdomstolen, samling av oversatte lover, internasjonale avtaler, regjeringsproposisjoner, Finlands författningssamling (kunngjøringsblad for lover og forskrifter, fulltekst fra mai 1998-).
Språk: Svensk, Finsk, Engelsk

  Sentrale forskrifter m.v. innen skatterett
Publisert av: Lovdata
Emner: Fagområder generelt, Skatterett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Norge
Beskrivelse: Gjeldende forskrifter m.v. ordnet systematisk.
Språk: Norsk

  DiBK Byggeregler
Publisert av: Direktoratet for byggkvalitet
Emner: Lover, Norge, Direktiver, Entrepriserett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Kommentarer til regelverk, Rundskriv
Beskrivelse: Dagens og gamle byggeregler, samt veiledninger, rundskriv m.m.
Språk: Norsk

  Forbrukerombudet
Publisert av: Forbrukerombudet
Emner: Lover, Offentlige organer, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Forvaltning, Annen praksis, Rettspraksis, Norge, Standarder, Forbrukerrett
Beskrivelse: Forbrukerombudet, et forvaltningsorgan som bl.a. skal medvirke til å beskytte forbrukerne mot urimelig markedsføring, presenterer her sin virksomhet samt aktuelle lover og forskrifter. Noe på engelsk.
Språk: Norsk

  Husleietvistutvalget (for Oslo)
Publisert av: Husleietvistutvalget
Emner: Husleierett, Lover, Brosjyrer, Rettspraksis, Norge, Annen praksis, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim med hjemmel i husleieloven av 26.03.99 nr. 17 (husll.) § 12-5. Opprettet av Kommunal- og regionaldepartementet som et alternativ til forliksrådet og domstolene for å løse tvister mellom utleier og leier av bolig. Inneholder vedtak fra utvalget.
Språk: Norsk

  Den norske kirke
Publisert av: Den norske kirke
Emner: Kirkerett, Lover, Norge, Forarbeider, Kirker, Offentlige organer, Forvaltning, Rundskriv, Statutter, Forskrifter og Kongelige resolusjoner
Beskrivelse: Her presenteres nyheter og aktuelle saker fra kirkens sentrale organer. Nettsiden inneholder også vedtekter og uttalelser, troslære, kirkens historie, statistikk og opplysninger om kirkens organisasjon. Under overskriften "Kirken fra A til Å" er det en lenke til et leksikon.
Språk: Norsk, Engelsk

  Lover, forskrifter og regelverk i samepolitikken
Publisert av: Regjeringen
Emner: Lover, Norge, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Instrukser, Samerett
Beskrivelse: Lover, forskrifter og regelverk knyttet til temaet samepolitikk
Språk: Norsk

  Federal Communications Commission (FCC)
Publisert av: Federal Communications Commission
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, USA, Lover, Offentlige organer, Telekommunikasjonsrett, Andre offentlige organer
Beskrivelse: Den føderale reguleringsmyndighet i fht telekommunikasjon i USA, inneholder bl.a. lover, forskrifter oa rettskilder.
Språk: Engelsk

  IRLII
Publisert av: IRLII
Emner: Irland, Rettspraksis, Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Fagområder generelt, Referansedatabaser
Beskrivelse: Irish Legal Information Initiative. Søkbar database over rettspraksis fra 1997, lover 2002-2003 og artikler fra irske juridiske tidsskrifter. Støttet av BAILII, utarbeides ved University College Cork.
Språk: Engelsk

  Helsetilsynet - Regelverk
Publisert av: Helsetilsynet
Emner: Rundskriv, Norge, Barnerett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Forarbeider, Tolkningsuttalelser, Helserett, Sosialrett
Beskrivelse: Lover, forskrifter, rundskriv, forarbeider og tolkningsuttalelser vedrørende statlige myndigheters krav som retter seg mot barnevern-, sosial- og helsetjenestene og mot helsepersonell. Utvalget dekker regelverk som tilsynsmyndigheten fører tilsyn med etterlevelsen av, og noen andre som er særlig relevante.
Språk: Norsk

  Acts and regulations
Publisert av: Regjeringen
Emner: Oversatte lover, Rundskriv, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Oversatte lover, forskrifter, rundskriv m.v. fra Regjeringen.
Språk: Engelsk

  Lokale forskrifter
Publisert av: Lovdata
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Norge, Fagområder generelt
Beskrivelse: Inneholder gjeldende lokale forskrifter. Lovdata foretar en løpende ajourføring av forskriftsteksten på grunnlag av nye endringer som vedtas av forvaltningen.
Språk: Norsk

  Sentrale forskrifter mv.
Publisert av: Lovdata
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Instrukser, Fagområder generelt, Norge, Delegeringer
Beskrivelse: Inneholder kunngjorte sentrale forskrifter. Lovdata foretar en løpende ajourføring av forskriftene på grunnlag av nye endringer som kunngjøres i Norsk Lovtidend. Inneholder her og delegeringer/ikrafttredelser og instrukser mv.
Språk: Norsk

  Bundesgesetzblatt
Publisert av: Bundesanzeiger Verlag
Emner: Fagområder generelt, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover, Tyskland
Beskrivelse: Kunngjøringsblad for tyske lover og forskrifter fra forbundet.
Språk: Tysk

  Irish Statute Book
Publisert av: Government of Ireland
Emner: Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Irland, Fagområder generelt, Lover
Beskrivelse: Lover og forskrifter for Irland. Søkefunksjon.
Språk: Engelsk

  Norges bank
Publisert av: Noregs bank
Emner: Norge, Lover, Bankrett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Banker
Beskrivelse: Informasjon om penge- og finanspolitikk, Petroleumsfondet, valutareservene, lover og regelverk, rundskrivsamling 1996-, høringsuttalelser m.v. 1997-, mange rapporter og publikasjoner i fulltekst.
Språk: Engelsk, Norsk

  Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Publisert av: Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Emner: Statistikk, Klageorganer, Norge, Offentlige anskaffelser, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Lover
Beskrivelse: Hjemmesiden til KOFA. Noe informasjon på engelsk. Behandler klager om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Statistikk, regelverk m.m.
Om utgiver: KOFA
Språk: Norsk

  Lagar och regler
Publisert av: Datainspektionen
Emner: Sverige, Lover, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Personvern
Beskrivelse: Side fra det svenske datatilsynet med informasjon om lover, forskrifter m.v. innenfor personvern. Fulltekstlenker til lover og regler.
Språk: Svensk

  Luftfartstilsynet
Emner: Fagområder generelt, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, EU-lovgivning, Norge, Luftrett
Beskrivelse: Selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan direkte underlagt Samferdelsdepartementet. Lenker til nasjonale og internasjonale lover og regler.
Språk: Engelsk, Norsk

  Pasient- og brukerombudet
Publisert av: Pasient- og brukerombudet
Emner: Offentlige organer, Rundskriv, Helserett, Norge, Forvaltning, Lover, Sosialrett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Pasienter
Beskrivelse: Felles informasjonsside for Pasient- og brukerombudene i Norge. Lenker til lover, forskrifter og rundskriv.
Språk: Norsk