Juridisk nettviserNorsk fagportal for jus
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9
 
RSSAntall treff: 14
 

  Den Europeiske sentralbank - The European Central Bank (EBC)
Publisert av: European Central Bank
Emner: EU, Banker, Rettskilder generelt, Bankrett
Beskrivelse: ECB er sentralbank for Europas felles valuta, euroen. ECBs hovedopgave er å opprettholde euroens kjøpekraft og sørge for prisstabilitet i euroområdet, som består av de 16 EU-land som har innført euroen. Veier til lover og regler rundt bank-/pengevirksomhet i EU
Språk: Engelsk

  Seðlabanki Íslands
Publisert av: Central Bank of Iceland
Emner: Banker, Island, Litteratur i fulltekst, Bankrett
Beskrivelse: Den islandske sentralbanks hjemmeside med statistikk, publikasjoner, forskning, nyheter o.a.
Språk: Islandsk, Engelsk

  Riksbanken
Publisert av: Sveriges Riksbank
Emner: Lover, Banker, Sverige, Bankrett, Offentlige organer
Beskrivelse: Riksbanken er Sveriges sentralbank som har ansvar for pengepolitikken, inflasjon, sikker og effektiv betaling. Utarbeider forskrifter angående pengepolitkk, betalingssytem o.a.
Språk: Svensk

  International Monetary Fund
Emner: Bankrett, Rapporter, Finansrett, Litteratur i fulltekst, Statistikk, Internasjonalt, Organisasjoner og foreninger
Beskrivelse: Det internasjonale pengefond. Publikasjoner i fulltekst fra 1997- .
Språk: Spansk, Arabisk, Engelsk, Fransk, Kinesisk, Russisk, Japansk

  Banking Law
Publisert av: Thomson Reuters
Emner: Bankrett, Juridiske lenkesamlinger, Andre jurisdiksjoner
Beskrivelse: Lenkesamling fra FindLaw innenfor bankrett.
Språk: Engelsk

  Sparebankforeningen
Publisert av: Sparebankforeningen
Emner: Norge, Organisasjoner og foreninger, Bankrett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Ivaretar medlemmers (121 sparebankers) interesser overfor myndighetene og er høringsinstans for lovforslag som berører selskapenes virksomhet
Språk: Norsk

  Danmarks nationalbank
Publisert av: Danmarks Nationalbank
Emner: Banker, Bankrett, Danmark, Uttalelser, Forarbeider
Beskrivelse: Nationalbankens formål er å opretholde et sikkert pengevæsen og å lette og regulere pengeomsetning og kredittgivning
Språk: Engelsk, Dansk

  The Bank for International Settlements (BIS
Publisert av: Bank for International Settlements
Emner: Litteratur i fulltekst, Banker, Internasjonalt, Bankrett
Beskrivelse: Oversikt over sentralbanker fra hele verden sine hjemmesider. Samt taler og forskningspublikasjoner innenfor bankvesen i de ulike landene.

BIS fremmer internasjonalt penge- og finanssamarbeid og som fungerer som en bank for sentrale banker

Språk: Engelsk

  Finanstilsynet
Publisert av: Finanstilsynet
Emner: Standarder, Inkasso, Rundskriv, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Høringer, Revisjon, Regnskapsrett, Lover, Eiendomsmegling, Klageorganer, Pensjoner, Forsikringsrett, Selskapsrett, Litteratur i fulltekst, Offentlige organer, Norge, Bankrett, Finansrett, Årsmeldinger
Beskrivelse: Finanstilsynet er et selvstendig styringsorgan, underlagt finansdepartementet, som bygger på lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet og på internasjonale standarder for finansielt tilsyn.

Finanstilsynet skal arbeide for at banker, forsikringsselskaper og finansieringsforetak følger lover og regler som er vedtatt for finansmarkedet. Det samme gjelder verdipapirforetak, børs og autoriserte markedsplasser, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere.

Språk: Norsk, Engelsk

  Finans Norge
Publisert av: Finansnæringens Fellesorganisasjon
Emner: Bankrett, Statistikk, Norge, Finansrett, Organisasjoner og foreninger, Velferdsrett, Forsikringsrett, Interesseorganisasjoner
Beskrivelse: Finans Norge representerer hele finansnæringen i Norge, og ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Organisasjonen het da Finansnæringens Fellesorganisasjon. Fra 1. januar 2013 ble også Finansnæringens Arbeidsgiverforening en del av Finans Norge.
Om utgiver: FNO
Språk: Engelsk, Norsk

  Bankenes sikringsfond
Publisert av: Bankenes sikringsfond
Emner: Bankrett, Lover, Norge
Beskrivelse: Informasjonsside om hvilke lover og regler som gjelder for sikringsfondet, hvilke banker som er medlemmer, hvilke innskudd som dekkes og annen informasjon
Språk: Norsk

  Norges bank
Publisert av: Noregs bank
Emner: Norge, Lover, Bankrett, Forskrifter og Kongelige resolusjoner, Banker
Beskrivelse: Informasjon om penge- og finanspolitikk, Petroleumsfondet, valutareservene, lover og regelverk, rundskrivsamling 1996-, høringsuttalelser m.v. 1997-, mange rapporter og publikasjoner i fulltekst.
Språk: Engelsk, Norsk

  Finlands bank
Publisert av: Finlands bank
Emner: Lover, Bankrett, Finland, Banker
Beskrivelse: Finlands bank er den finske statens nasjonale penge-/valutatautoritet og medlem av Eurosystem
Språk: Engelsk, Svensk, Finsk

  Finansklagemnda (FinKN)
Publisert av: Finansklagenemnda
Emner: Klageorganer, Uttalelser, Finansrett, Forsikringsrett, Annen praksis, Litteratur i fulltekst, Norge, Bankrett
Beskrivelse: Hjemmesiden til Finansklagemnda, Klagenemndene for forsikring, bank, finans og verdipapirfond (FinKN). Uttalelser fra bankklagenemnda, forsikringskladenemnda, forsikringsskadenemnda og avkortingsnemnda. I tillegg inneholder siden publikasjoner og noe litteratur.
Språk: Norsk